હું શોધું છું

હોમ  |

નોટીફિકેશન
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

વડોદરા શહેર ના જાહેરનામાનું લીસ્‍ટ
જાહેરનામાની વિગત  ઇસ્‍યુ કરનાર બ્રાન્‍ચ  અમલવારી  તારીખ 
શરૂઆત તારીખ  અંત તારીખ  
પરીક્ષાઅંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/૦૫/૨૦૨૨ 15/૦૫/૨૦૨૨
હથીયારબંધી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૧૪/૦૫/૨૦૨૨ ૨૮/૦૫/૨૦૨૨
કપલ બોક્ષ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૧૨/૦૫/૨૦૨૨ ૧૦/૦૭/૨૦૨૨
ધ્વની પ્રદુષણ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૮/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૫/૦૦ થી તા.૨૨/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૬/૩૦ સુધી
અનઅધિકૃત વ્યકિતનુ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૫/૦૦ થી તા. ૨૦/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૬/૩૦ સુધી
ચાર કરતા વધુ માણસો નુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૫/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૫/૦૦ થી તા. ૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૬/૩૦ સુધી
ગણવેશ અંગે નું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૫/૦૦ થી તા. ૨૦/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૬/૩૦ સુધી
ગુજરાત પંચાયત સેવા પંસદગી મંડળ પરીક્ષા અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૫/૦૦ થી તા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૬/૩૦ સુધી
ગણવેશ અંગે નું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૧/૦૪/૨૦૨૨ તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨
ચાર કરતા વધુ માણસો નુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૦/૦૪/૨૦૨૨ તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૨
અનઅધિકૃત વ્યકિતનુ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૧/૦૪/૨૦૨૨ તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨
ધ્વની પ્રદુષણ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૩/૦૪/૨૦૨૨ તા. ૦૭/૦૫/૨૦૨૨
ગુજકોટ પરીક્ષા અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૧૮/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૮/૦૦ થી તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૭/૦૦ સુધી
હથીયાર બંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૧૪/૦૪/૨૦૨૨ ૨૮/૦૪/૨૦૨૨
લોકરક્ષક પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ -/-/૨૦૨૨ -/-/૨૦૨૨
ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ -/-/૨૦૨૨ -/-/૨૦૨૨
અનઅધિકૃત વ્યકિત અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૬/૦૪/૨૦૨૨ ૨૦/૦૪/૨૦૨૨
ગણવેશ અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૬/૦૪/૨૦૨૨ ૨૦/૦૪/૨૦૨૨
ચાર કરતા વધુ માણસ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૫/૦૪/૨૦૨૨ ૧૯/૦૪/૨૦૨૨
હથિયારબંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૩૦/૦૩/૨૦૨૨ ૧૩/૦૪/૨૦૨૨
HSC-SSC પરીક્ષા જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૮/૦૩/૨૦૨૨ ૧૨/૦૪/૨૦૨૨
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે . ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
પરીક્ષા જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/03/2022 20/03/2022
ઘરઘાટી નોંધણી જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/03/2022 18/05/2022
ધ્વનિ પ્રદુષણ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/03/2022 07/04/22
ગણવેશ વેચાણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/03/2022 05/04/22
ચાર કરતા વધુ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/03/2022 04/04/22
અનાધિક્રુત વ્યક્તિ પ્રવેશ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/03/2022 05/04/22
હોળી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 16/03/2022 22/03/22
હથિયારબંધી જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/03/2022 29/03/2022
ધ્વનિ પ્રદુષણ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/03/2022 23/03/2022
ચાર કરતા વધુ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/03/2022 20/03/2022
ગણવેશ વેચાણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/03/2022 21/03/2022
અનાધિક્રુત વ્યક્તિ પ્રવેશ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/03/2022 21/03/2022
ડ્રોન કેમેરા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/03/2022 03/05/2022
મકાન,દુકાન ભાડા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/03/2022 03/05/2022
મજુર જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/03/2022 03/05/2022
સાયકલ સ્કુટર જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/03/2022 03/05/2022
હોટલ લોજ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/03/2022 03/05/2022
કોવીડ - ૧૯ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/03/2022 31/03/2022
ધ્વની પ્રદુષણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/02/2022 08/03/2022
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/02/2022 06/03/2022
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/02/2022 06/03/2022
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/02/2022 05/03/2022
કોવીડ - ૧૯ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/02/2022 01/03/2022
હથીયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 28/02/2022 14/03/2022
કોવિડ-૧૯ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 18/02/2022 25/02/2022
કોવિડ-૧૯ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/02/2022 18/02/2022
હથિયારબંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 13/02/2022 27/02/2022
ધ્વનિ પ્રદુષણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/02/2022 21/02/2022
કોવીડ-૧૯ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/02/2022 11/02/2022
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/02/2022 19/02/2022
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/02/2022 19/02/2022
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/02/2022 18/02/2022
કોરોના જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 29/01/2022 04/02/2022
હથીયાર બંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 29/01/2022 12/02/2022
કોરોના જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/01/2022 29/01/2022
ધ્વનિ પ્રદુષણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/01/2022 06/02/2022
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/01/2022 04/02/2022
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/01/2022 04/02/2022
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/01/2022 02/02/2022
કોરોના સુધારેલ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/01/2022 22/01/2022
હથીયાર બંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 14/01/2022 28/01/2022
ધ્વનિ પ્રદુષણ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/01/2022 22/01/2022
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/01/2022 20/01/2022
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/01/2022 20/01/2022
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/01/2022 19/01/2022
ડ્રોન કેમેરા જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2022 04/03/2022
હોટલ-લોજ બોર્ડિંગ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2022 04/03/2022
મકાન-દુકાન જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2022 04/03/2022
લેબર કોન્ટ્રાક્ટ જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2022 04/03/2022
સાયકલ સ્કુટર જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2022 04/03/2022
ઉતરાયણ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/01/2022 17/01/2022
કોરોના સુધારા જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 30/01/2022 07/01/2022
કોરોના સુધારા જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 30/01/2022 07/01/2022
સ્કાઇ લેન્ટર્ટ જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 31/01/2022 ---
કોરોના જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/12/2021 31/12/2021
પરીક્ષા જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/12/2021 26/12/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/12/2021 04/01/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/12/2021 05/01/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/12/2021 05/01/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/12/2021 07/01/2021
કોરોના જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/12/2021 31/12/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5371 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5370 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5369 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5368 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5367 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5366 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/12/2021 12/12/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/12/2021 29/12/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/12/2021 21/12/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/12/2021 21/12/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/12/2021 23/12/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/12/2021 23/12/2021
સાયકલ સ્કુટર જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2021 03/01/2021
ડ્રોન કેમેરા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2021 03/01/2021
મકાન દુકાન ઓફીસ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2021 03/01/2021
મજુર જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2021 03/01/2021
હોટલ લોજ બોર્ડિગ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2021 03/01/2021
Covid 19 જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચુટણી જાહેરનામુ-૫ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચુટણી જાહેરનામુ-૪ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચુટણી જાહેરનામુ-૩ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચુટણી જાહેરનામુ-૨ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચુટણી જાહેરનામુ-૧ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
ઘરધાટી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/11/2021 06/12/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/11/2021 08/12/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/11/2021 06/12/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/11/2021 05/12/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ફટાકડા અંગેનુ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/10/2021 08/11/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/10/2021 06/11/2021
અનઅધિક્રુત વ્યક્તિ પ્રવેશ નિષેધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/10/2021 06/11/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/10/2021 05/11/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/10/2021 10/11/2021
કરફયુ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/10/2021 10/11/2021
નવરાત્રી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/10/2021 15/10/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/10/2021 22/10/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/10/2021 24/10/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/10/2021 22/10/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/10/2021 21/10/2021
સાયકલ સ્કુટર ખરીદ વેચાણ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/10/2021 04/12/2021
મજુર કોંન્ટ્રાક્ટ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/10/2021 04/12/2021
મકાન દુકાન ઓફીસ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/10/2021 04/12/2021
હોટલ લોજ બોર્ડિગ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/10/2021 04/12/2021
ડ્રોન કેમેરા અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/10/2021 04/12/2021
ચુંટણી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
કરફયુ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/09/2021 10/10/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/09/2021 09/10/2021
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ >21/09/2021 19/11/2021
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
બેન્‍ક,મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
અનઅધિક્રુત વ્યક્તિ પ્રવેશ નિષેધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
કોરોના જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઘરઘાટી નોકર જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/09/2021 21/09/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/09/2021 22/09/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/09/2021 24/09/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/09/2021 22/09/2021
અબીલ-ગુલાલ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/09/2021 20/09/2021
કોરોના જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 28/08/2021 15/09/2021
કોરોના જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 17/08/2021 28/08/2021
હથિયારબંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 17/08/2021 31/08/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 13/08/2021 14/08/2021
ધ્વની પ્રદુષણ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/08/2021 25/08/2021
હોટલ,લોજ, બોડીગ ભાડે આપવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 05/10/2021
સાયકલ/સ્‍કુટર ની ખરીદી માટે ID પ્રુફ બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 05/10/2021
લેબર કોન્‍ટ્રાકટર નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 05/10/2021
ઘર મકાન,રોડ, એકમ, ભાડે આપવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 05/10/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/08/2021 22/08/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 23/08/2021
કેમેરા રીમોટ સંચાલિત , ડ્રોન હેલીકોપ્‍ટર અંગે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 05/10/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 23/08/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/08/2021 --/--/----
કોરોના જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 31/07/2021 17/08/2021
હથિયારબંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 02/08/2021 16/08/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/08/2021 01/08/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 31/07/2021 --/--/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/07/2021 10/08/2021
અનઅધિક્રુત વ્યક્તિ પ્રવેશ નિષેધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/07/2021 08/08/2021
ગણવેશ વેચાણ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/07/2021 08/08/2021
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
બેન્‍ક,મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
ચાર કરતા વધારે એકત્ર ન થવુ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/07/2021 07/08/2021
ઘરઘાટી નોકર અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
બકરી ઈદ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/07/2021 --/--/2021
કોરોના કરફયુ હુકમ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/07/2021 --/--/2021
પરિક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 17/07/2021 18/07/2021
હથિયારબંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 18/07/2021 01/08/2021
SSC_HSC_Notification જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/07/2021 28/07/2021
ડ્રોન કેમેરા જાહેરનામુ તા-૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના કલાક-૦૬/૦૦ વાગ્યાથી કલાક-૧૯/૦૦ વાગ્યા સુધિ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/07/2021 20/07/2021
કોરોના જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/07/2021 20/07/2021
રથયાત્રા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/07/2021 13/07/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ અમલવારી તા-૦૩-૦૭-૨૦૨૧ના કલાક- ૦૧/૦૦ વાગ્યાથી તા-૧૭-૦૭-૨૦૨૧ ના કલાક ૨૪/૦૦ વાગ્યા સુધી એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 03/07/2021 17/07/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/06/2021 11/07/2021
ઘર ઘાટી નોકરો રાખવા બાબતેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/05/2021 22/07/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/06/2021 09/07/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/06/2021 07/07/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/06/2021 08/07/2021
કોવીડ-19 ના સંક્રમણ અંગેનું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/06/2021 26/07/2021
કોવીડ-19 ના સંક્રમણ અંગેનું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/06/2021 10/07/2021
હથિયારબંધી નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 03/06/2021 17/06/2021
New કોરોના.19 જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/06/2021 11/06/2021
કોવીડ-19 ના સંક્રમણ અંગેનું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 28/05/2021 04/06/2021
New કોરોના.19 જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/05/2021 28/05/2021
હથિયારબંધી નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/05/2021 02/06/2021
New કોરોના.19 જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 18/05/2021 21/05/2021
DJ SYSTEM (ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનુ જાહેરનામુ) એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 13/05/2021 27/05/2021
New Corona Jahernamu એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/05/2021 18/05/2021
ગણવેશ વેચાણ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/05/2021 25/05/2021
ચાર કરતા વધારે માણસોએ ભેગા ન થવુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/05/2021 24/05/2021
અનાધિક્રુત વ્યક્તિ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/05/2021 25/05/2021
કોવિડ.19 જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/05/2021 12/05/2021
હથિયારબંધી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/05/2021 18/05/2021
કોવિડ.19 જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 28/04/2021 05/05/2021
ડ્રોન કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/04/2021 09/06/2021
કોવિડ-૧૯ ગાઇડલાઇન અંગેનું જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/04/2021 21/04/2021
કોવિડ-૧૯ રાત્રિ કર્ફયુ અંગેનું જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/04/2021 21/04/2021
કોરોના.19.અનલોક.અવધિ અગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 31/03/2021 31/03/2021
રાત્રી કરફ્યુ તા.17.03.2021 થી તા.31.03.2021.સુધીનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 17/03/2021 31/03/2021
કોવિડ.19 .કોરોના અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 16/03/2021 30/03/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 14/03/2021 28/03/2021
સરકારી કચેરીમાં અનઅધિકૃત વ્યકિતના પ્રવેશ બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/03/2021 26/03/2021
ગણવેશ વેચાણ અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/03/2021 26/03/2021
ચાર કરતા વધારે માણસો ભેગા નહિ થવા અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/03/2021 25/03/2021
રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ.3ની પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/03/2021 07/03/2021
કોરોના અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 16/02/2021 31/03/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/02/2021 26/02/2021
કોવિડ-૧૯ અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 16/02/2021 28/02/2021
હોટલ,લોજ, બોડીગ ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 10/04/2021
સાયકલ/સ્‍કુટર ની ખરીદી માટે ID પ્રુફ બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 10/04/2021
લેબર કોન્‍ટ્રાકટર નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 10/04/2021
ઘર મકાન,રોડ, એકમ, ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 10/04/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/02/2021 23/02/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 24/02/2021
કેમેરા રીમોટ સંચાલિત , ડ્રોન હેલીકોપ્‍ટર અંગે. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 10/04/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 24/02/2021
ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા અંગે નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/02/2021 16/02/2021
ચુંટણી અંગે કોવિડ-૧૯ જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 28/02/2021
ચુંટણી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 09/02/2021
હથિયારબંધી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 03/02/2021 17/02/2021
કોરોના રાત્રિ કરફયુ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 15/02/2021
ચૂંટણી ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 15/02/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 1 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 2 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 3 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 4 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 5 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 6 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 28/01/2021 11/02/2021
ઘરઘાટી નોકર જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/01/2021 24/03/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/01/2021 08/02/2021
અનઅધિકત એજન્‍ટો,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/01/2021 09/02/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/01/2021 09/02/2021
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
રાત્રી કરફ્યુ અંગે નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/01/2021 31/01/2021
લોકડાઉન અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/01/2021 31/01/2021
ઉત્તરાયણ અગેનું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/01/2021 17/01/2021
હથિયારબંધી નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2021 18/01/2021
પો.ઇન્સ.વર્ગ.2 ની પરીક્ષા અંગનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 02/01/2021 03/01/2021
ઉત્તરાયણ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/01/2021 15/01/2021
ચાઇનીઝ દોરીના પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/01/2021 15/01/2021
માઇક સિસ્ટમ વગાડવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 29/12/2020 12/01/2021
ચાર કરતાં વધારે ભેગા ન થવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/12/2020 09/01/2021
એજન્ટોના પ્રવેશ ન કરવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/12/2020 10/01/2021
ગણવેશનો બિનઅધિકૃત વેચાણ ન કરવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/12/2020 10/01/2021
રાત્રી કરફયુ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/12/2020 20/12/2020
હથિયારબંધી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/12/2020 31/12/2020
લોકડાઉન અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 17/12/2020 31/12/2020
ચાર કરતાં વધારે માણસો ભેગા થવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/12/2020 25/12/2020
લોકડાઉન અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 02/12/2020 16/12/2020
રાત્રી કરફયુ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2020 06/12/2020
હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2020 19/12/2020
કોરોના અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/11/2020     -
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/11/2020 10/12/2020
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/11/2020 11/12/2020
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/11/2020 11/12/2020
(ધ્વનિ પ્રદુષણ) માઇક સીસ્ટમ વગાડવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 29/11/2020 13/12/2020
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
ઘરઘાટી નોકરોને રાખવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   25/11/2020 23/01/2020
કોરોના કરફયુ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   21/11/2020     -
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   11/11/2020 25/11/2020
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   12/11/2020 26/11/2020
લાઉડસ્પીકર વગાડવા બાબત (ધ્વનિ પ્રદુષણ) જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   14/11/2020 28/11/2020
સરકારી કચેરી અનઅધિકૃત વ્યક્તિ પ્રતિબંધ જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   12/11/2020 26/11/2020
ફટાકડા અંગેનું જાહેરનામું રીડર શાખા 01/11/2020 19/11/2020
મતગણતરી પેટાચૂંટણી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   10/11/2020 10/12/2020
Unlock-5 અંગેનું જાહેરનામું ડીસીપી ક્રાઇમ  02/11/૨૦૨૦ 16/૧૧/૨૦૨૦
લાઉડ સ્પીકર-માઇક સિસ્ટમ વગાડવા અંગેનું જાહેરનામું ડીસીપી ક્રાઇમ  ૩૦/૧૦/૨૦૨૦ ૧૩/૧૧/૨૦૨૦
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
લેબર કોન્‍ટ્રાકટર નું જાહેરનામું  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
હોટલ લોજ બોર્ડિગ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૭/૧૦/૨૦૨૦ ૧૦/૧૧/૨૦૨૦
લાઉડ સ્પીકર કે અન્ય સાધનો દ્રારા ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૫/૧૦/૨૦૨૦ ૨૯/૧૦/૨૦૨૦
ડ્રોન કેમેરા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
ગણવેશ વેચાણ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૯/૧૦/૨૦૨૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૦
ઘર મકાન,રોડ, એકમ, ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
સાયકલ/સ્‍કુટર ની ખરીદી માટે ID પ્રુફ બાબત  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
હથિયારબંધી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૦૬/૧૦/૨૦૨૦ ૨૦/૧૦/૨૦૨૦
અનઅધિકત એજન્‍ટો,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૮/૧૦/૨૦૨૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૦
PSA  ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
PUC  માટે ID  પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
સ્‍કુલ /કોલેજ/ટયુશન કલાસની આસપાસ પ્રવેશવુ નહી  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
STD/PCO/સીમ કાડના વેચાણ માટે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
મહીલા મજુર  અંગે જાહેરનામુ  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/0૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
ઘરઘાટી નોકર જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૮/૦૭/૨૦૨૦ ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
ક્રમાંક :જી/સીપી/વિ.શા./જાહેરનામું/૩૭૮૬/૨૦૨૦ તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૦ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૪/૦૮/૨૦૨૦ ૦૭/૦૯/૨૦૨૦
ક્રમાંક :G/CP/વિ.શા./SSC-HSC-૨૦૨૦ પુરકપરિક્ષા/જાહેરનામુ/૩૭૯૪/૨૦૨૦ તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૦ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૫/૦૮/૨૦૨૦ ૨૮/૦૮/૨૦૨૦
ક્રમાંક :G/CP/વિ.શા./૪૦૧૭/૨૦૨૦ તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૦ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૯/૨૦૨૦ ૩૦/૦૯/૨૦૨૦
HSC પુરક પરીક્ષાનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૮/૦૯/૨૦૨૦ ૦૬/૧૦/૨૦૨૦
Unlock -5 Notification ક્રમાંક :G/CP/વિ.શા./જાહેરનામું/૪૧૬૪/૨૦૨૦ તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ ૧૫/૧૦/૨૦૨૦
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 16-05-2022