હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  પોલીસ કમિશ્નર
  રીડર પો.ઇન્સ્પેક્ટર ટુ પોલીસ કમિશ્નરશ્રી
  એડીશનલ પોલીસ કમિશ્નર (ક્રાઇમ અને ટ્રાફીક)
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, (ટ્રાફીક શાખા)
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, (ટ્રાફીક શાખા)
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, (ટ્રાફીક શાખા) -1
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, (ટ્રાફીક શાખા- 2)
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, (ટ્રાફીક શાખા) -1 (East)
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, (ટ્રાફીક શાખા) -2 (East)
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, (ટ્રાફીક શાખા) -૫
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, (ટ્રાફીક શાખા) -3 (East)
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, (ટ્રાફીક શાખા) – ૪ (west)
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, (ટ્રાફીક શાખા) (East)
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, (ટ્રાફીક શાખા) (west)
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, (ટ્રાફીક શાખા) (west)-new
  નાયબ પોલીસ કમિશ્નર, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર (કાઇમ બ્રાન્ચ )
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (ડી.સી.બી)-I
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (એમ.ઓ.બી.)
  પોલીસ ઈન્સપેકટર(મહીલા પો.સ્ટે.)
  પોલીસ ઈન્સપેકટર મીસીંગ સેલ
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નરશ્રી સાયબર ક્રાઇમ
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સાયબર ક્રાઇમ
  મદદનિશ પોલીસ કમિશ્નર (મહિલા સેલ)
  પોલીસ ઇન્સપેક્ટર (IUCAW)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (ડી.સી.બી)-II
  I/C રીડર પો.કમિશ્નર ટુ (ક્રાઇમ અને ટ્રાફીક)પોસઇ
  પોલીસ ઇન્‍સ્પેકટર (પી.સી.બી.)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (લાયસન્‍સ શાખા)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (એસ.ઓ.જી.)
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર (એસ.સી./એસ.ટી.સેલ)
  નાયબ પોલીસ કમિશ્નર ઝોન ૧
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર એ ડીવીઝન.
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર સયાજાગંજ પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર ફતેગંજ
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર છાણી
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર નદેસરી
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર બી ડીવીઝન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેક્ટર,જવાહરનગર પોલીસ સ્‍ટેશન
  નાયબ પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન 2
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર સી ડીવીઝન
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (રાવપુરા)
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર નવાપુરા પોલીસ સ્ટેશન
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર ડી ડીવીઝન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર જે.પી.રોડ પોલીસ સ્ટેશન
  પો.સ.ઇ. રીડર નાયબ પોલીસ કમિશ્નર ઝોન-2.
  નાયબ પોલીસ કમિશ્નર ઝોન ૩
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર ઈ ડીવીઝન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર વાડી પોલીસ સ્ટેશન
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર એફ ડીવીઝન
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (માંજલપુર પો.સ્ટે.)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (મકરપુરા)
  નાયબ પોલીસ કમિશ્નર ઝોન ૪
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર જી ડીવીઝન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર સીટી પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર એચ ડીવીઝન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર હરણી પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર સમા પોલીસ સ્ટેશન
  નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વહીવટ)
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર (કંટ્રોલરૂમ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (બોમ્‍બ સ્‍કોડ) ( BDDS)
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર ( કંટ્રોલરૂમ લીવ રીઝર્વ )
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નરશ્રી (વિશેષ શાખા)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, (સ્પેશયલ બ્રાન્ચ)
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, વહીવટ અને તાલીમ
  રીઝર્વ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, પોલીસ હેડ કવાર્ટર
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (વાયરલેસ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (એમ.ટી.શાખા)
  વા.પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર(કમ્પ્યુટરશાખા) & (eGujcop)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, ઘોડાસવાર શાખા
  DY AO (નાયબ વહીવટી અધિકારી )
  નાયબ પોલીસ કમીશ્નર (ટ્રાફીક શાખા)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર
  i/c પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, પેરોલ ફ્લો સ્કોર્ડ
ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા
 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 18-05-2022