હું શોધું છું

હોમ  |

નોટીફિકેશન
Rating :  Star Star Star Star Star   

વડોદરા શહેર ના જાહેરનામાનું લીસ્‍ટ
અનું  જાહેરનામાની વિગત  ઇસ્‍યુ કરનાર બ્રાન્‍ચ  અમલવારી  તારીખ 
શરૂઆત તારીખ  અંત તારીખ  
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ૦૨/૦૮/૨૦૧૯
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ૦૨/૦૮/૨૦૧૯
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ૦૨/૦૮/૨૦૧૯
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ૦૨/૦૮/૨૦૧૯
લેબર કોન્‍ટ્રાકટર નું જાહેરનામું  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯
હોટલ,લોજ, બોડીગ ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ૧૮/૧૦/૨૦૧૯
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૦૪/૦૯/૨૦૧૯ ૧૮/૦૯/૨૦૧૯
લાઉડ સ્‍પીકર વગાડવા બાબત.  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૦૪/૦૯/૨૦૧૯ ૧૮/૦૯/૨૦૧૯
રીમોટ સંચાલિત , ડ્રોન હેલીકોપ્‍ટર અંગે  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ૧૮/૧૦/૨૦૧૯
૧૦ ગણવેશ વસ્‍ત્રો બાબત.  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯
૧૧ ઘર મકાન,રોડ, એકમ, ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯
૧૨ સાયકલ/સ્‍કુટર ની ખરીદી માટે ID પ્રુફ બાબત  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ૧૮/૧૦/૨૦૧૯
૧૩ G/CP/હથિ.બંધી/જાહેરનામુ/૩૪૩૭/૨૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૨/૦૯/૨૦૧૯ ૨૬/૦૯/૨૦૧૯
૧૪ અનઅધિકત એજન્‍ટો,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ૧૮/૧૦/૨૦૧૯
૧૫ PSA  ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ૦૨/૦૮/૨૦૧૯
૧૬ PUC  માટે ID  પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ૦૨/૦૮/૨૦૧૯
૧૭ સ્‍કુલ /કોલેજ/ટયુશન કલાસની આસપાસ પ્રવેશવુ નહી  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ૦૨/૦૮/૨૦૧૯
૧૮ STD/PCO/સીમ કાડના વેચાણ માટે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ૦૨/૦૮/૨૦૧૯
૧૯ મહીલા મજુર  અંગે જાહેરનામુ  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯
૨૦ PUBG GAME જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૩/૦૩/ર૦૧૯ ૧ર/૦૪/ર૦૧૯
૨૧ ભારદારી વાહન રીવાઇઝ આખરી જાહેરનામું/૧૪ર૧/ર૦૧૯ ટ્રાફિક બ્રાન્‍ચ  ર૭/૦૩/ર૦૧૯  
૨૨ G/CP/Spl Brnach/લો.સ.સા.ચું./૨૧૩૭/ર૦૧૯ તારીખ ૨૧/૦૫/૨૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૩/૦૫/૨૦૧૯ કલાક ૦૦/૦૦ થી સંપુર્ણ મતગણતરી પુર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી લાગુ પડશે.
૨૩ G/CP/વિ.શા/જાહેરનામું/૨૫૮૦/૨૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ કલાક ૦૮.૦૦ થી ૨.૦૦
૨૪ G/CP/Spl Branch/ટયુશન કલાસ /જાહેરનામુ/૨૧૭૫/ર૦૧૯ ના વાધા પ્રમાણતત્ર NOC એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૫/૦૫/૨૦૧૯ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯
૨૫ વડોદરા સાંકદરા તાલુકા ગામ પંચાયતના સમગ્ર​ પેટા ચુંટણી – ર૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ૨૧/૦૭/૨૦૧૯
૨૬ વડોદરા સાંકદરા તાલુકા ગામ પંચાયતના સમગ્ર પેટા ચુંટણી – ર૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ૨૧/૦૭/૨૦૧૯
૨૭ તાલુકા ગામ પંચાયતના સમગ્ર પેટા ચુંટણી – ર૦૧૯ G/CP/Spl Brnach/ગા.પં. જાહેરનામું/ર૮૨૮/ર૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ૨૧/૦૭/૨૦૧૯
૨૮ તાલુકા ગામ પંચાયતના સમગ્ર પેટા ચુંટણી – ર૦૧૯ G/CP/Spl Brnach/ગા.પં. જાહેરનામું/ર૮૨૯/ર૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ૨૧/૦૭/૨૦૧૯
૨૯ તાલુકા ગામ પંચાયતના સમગ્ર પેટા ચુંટણી – ર૦૧૯ G/CP/Spl Brnach/ગા.પં. જાહેરનામું/ર૮૩૦/ર૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ૨૧/૦૭/૨૦૧૯
૩૦ G/CP/વિ. શા/દેવી દેવતા /જાહેરનામુ/૩૦૭૬/૨૦૧૯ તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૦૯/૦૮/૨૦૧૯ ૦૭/૧૦/૨૦૧૯
૩૧ G/CP/વિ. શા/ બકરીઇદ જાહેરનામુ/૩૦૭૫/૨૦૧૯ તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૧/૦૮/૨૦૧૯ ૧૪/૦૮/૨૦૧૯
૩૨ ગણપતી અબિલ ગુલાલ જાહેરનામુ ક્ર​માક જી/સીપી/ વિશા /અબિલ-ગુલાલ /૩૨૧૭/૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૯/૦૮/૨૦૧૯ ૧૩/૦૯/૨૦૧૯
૩૩ G/CP/વિ. શા/પર્યુષણ પર્વ જાહેરનામુ/૩૨૮૦/૨૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૬/૦૮/૨૦૧૯ ૦૨/૦૯/૨૦૧૯
૩૪ G/CP/વિ.શા./ગણેવશ/વેચાણ/૩૩૨૬/૨૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૪/૦૯/૨૦૧૯ ૧૮/૦૯/૨૦૧૯
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 12-09-2019