હું શોધું છું

હોમ  |

આર.ટી.ઓ.
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

    

 

 

 

ક્રમ

કચેરીનું નામ

કચેરીનું સરનામું

ફોન નંબર

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમદાવાદ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુભાષબ્રિજ ના છેડે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭.
વેબસાઇટ: www.rtoahmedabad.gujarat.gov.in

૦૭૯ ૨૭૫૫૯૬૯૬

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ભાવનગરની

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ભાવનગર , ઘાનેચી વડલા, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૩
વેબસાઇટ: www.rtobhavnagar.gujarat.gov.in

૦૨૭૮ ૨૪૨૪૨૯૩

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, કચ્છ-ભૂજ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, કચ્છ-ભૂજ, માધાપર રોડ, મિલેટરી હોસ્પિટલ પાસે, કચ્છ-ભૂજ-૩૭૦૦૦
વેબસાઇટ: www.rtokutch.gujarat.gov.in

૦૨૮૩૨ ૨૫૧૫૬૬, ૨૨૧૯૫૦

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ગોધરા

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ગોધરા, કોમર્સ કોલેજ પાસે, ગોધરા- પંચમહાલ-૩૮૯૦૦૧
વેબસાઇટ: www.rtopanchmahal.gujarat.gov.in

૦૨૬૭૨ ૨૪૨૭૨૪

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, હિંમતનગર

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, હિંમતનગર, સવગઢ વિજાપુર રોડ, હિંમતનગર, સાબરકાંઠા
વેબસાઇટ: www.rtosabarkantha.gujarat.gov.in

૦૨૭૭૨ ૨૨૨૫૯૭

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જામનગર

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જામનગર, લાલ બંગલા કંમ્પાઉન્ડ, જામનગર-૩૮૮૦૦૫
વેબસાઇટ: www.rtojamnagar.gujarat.gov.in

૦૨૮૮ ૨૬૭૨૧૦૦

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જૂનાગઢ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જૂનાગઢ, માજેવાડી દરવાજા, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
વેબસાઇટ: www.rtojunagadh.gujarat.gov.in

૦૨૮૫ ૨૬૫૦૬૯૧

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, મહેસાણા

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, મહેસાણા, ખારી નદી પાસે, પાલાવાસના હાઇવે, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૨
વેબસાઇટ: www.rtomehsana.gujarat.gov.in

૦૨૭૬૨ ૨૫૧૦૭૮

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નડિયાદ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નડિયાદ, ગવર્નમેન્ટ સર્કિટ હાઉસની સામે, મીલ રોડ, ખેડા-નડિયાદ-૩૮૭૦૦૧.
વેબસાઇટ: www.rtokheda.gujarat.gov.in

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૨૧૩

૧૦

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાલનપુર

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાલનપુર, બાલારામ રોડ, હાઇવે, પાલનપુર-૩૮૫૦૦૧, (બનાસકાંઠા)
વેબસાઇટ: www.rtobanaskantha.gujarat.gov.in

૦૨૭૪૨ ૨૫૨૩૭૪

૧૧

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પોરબંદર

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પોરબંદર, ડી.એસ.પી. ઓફિસની સામે, નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર-૩૬૦૫૭૫
વેબસાઇટ: www.artoporbandar.gujarat.gov.in

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૫૬૦

૧૨

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, રાજપીપળા

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, રાજપીપળા, સેવા સદન ભવન, કલેક્ટર ઓફિસ બિલ્ડિંગ, આર.નં -૧૩/૧૪, જિ: નર્મદા-૩૯૩૧૪૫
વેબસાઇટ: www.artonarmada.gujarat.gov.in

૦૨૬૪૦ ૨૨૪૯૪૮

૧૩

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુરત

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુરત, રિંગ રોડ, નાનપુરા, સુરત-૩૮૫૦૦૧
વેબસાઇટ: www.rtosurat.gujarat.gov.in

૦૨૬૧ ૨૪૭૨૧૮૮

૧૪

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વડોદરા

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વડોદરા, વરાસિયા રોડની બાજુમાં, વડોદરા-૩૯૦૦૦૬
વેબસાઇટ: www.rtovadodara.gujarat.gov.in

૦૨૬૫ ૨૫૬૨૪૯૭

૧૫

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વલસાડ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વલસાડ, અટક પારડી, ધારણપુર રોડ, વલસાડ-૩૬૯૦૦૧
વેબસાઇટ: www.rtovalsad.gujarat.gov.in

૦૨૬૩૨ ૨૪૨૭૩૭

૧૬

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમરેલી

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમરેલી, બીજો માળ, એમ.એસ. બિલ્ડિંગ, રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ, અમરેલી-૩૬૫૦૦૧
વેબસાઇટ: www.artoamreli.gujarat.gov.in

૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૧૩

૧૭

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, આણંદ

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, આણંદ, સેવા સદન ગ્રાઉન્ડ, ડી.એસ.પી. ઓફિસ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ-૩૮૮૦૦૧
વેબસાઇટ: www.artoanand.gujarat.gov.in

૦૨૬૯૨-૨૬૨૫૩૨

૧૮

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, બારડોલી

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, બારડોલી. પાવર હાઉસ સામે, ઓકટ્રોય નાકા, બારડોલી-૩૪૪૬૦૧. જિ: સુરત
વેબસાઇટ: www.artobardoli.gujarat.gov.in

૦૨૬૨૨-૨૨૩૪૫૭

૧૯

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ભરૂચ

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહારની કચેરી, ભરૂચ, નાંદેવલ ચોકડી, ભરૂચ-૩૯૨૦૦૧
વેબસાઇટ: www.artobharuch.gujarat.gov.in

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૬૫૩

૨૦

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, દાહોદ

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, દાહોદ, ધરબાડા ચોકડી, હાઇવે બાયપાસ, દાહોદ-૩૮૯૦૫૧
વેબસાઇટ: www.artodahod.gujarat.gov.in

૦૨૬૭૩ ૨૪૩૪૭૯

૨૧

સહાયક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ગાંધીનગર

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સેકટર-૩૦, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૩૦
વેબસાઇટ: www.artogandhinagar.gujarat.gov.in

૦૭૯ ૨૩૨૬૧૧૨૨

૨૨

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નવસારી

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નવસારી, ઇટાલવા, નવસારી-૩૯૬૪૪૫
વેબસાઇટ: www.artonavsari.gujarat.gov.in

૦૨૬૩૭ ૨૫૦૫૨૫

૨૩

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાટણ

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાટણ, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ બિલ્ડિંગ, નં-૩, નવજીવન હોટેલની પાસે, સિદ્ધપુર ક્રોસ રોડ, પાટણ-૩૮૪૨૬૫
વેબસાઇટ: www.artopatan.gujarat.gov.in

૦૨૭૬૬ ૨૨૩૧૦૦

૨૪

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, રાજકોટ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી , રાજકોટ, માર્કેટ યાર્ડ પાસે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
વેબસાઇટ: www.artorajkot.gujarat.gov.in

૦૨૮૧ ૨૭૦૧૮૩૩

૨૫

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુરેન્દ્રનગર

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુરેન્દ્રનગર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સી-બ્લોક , એમ.એસ. બિલ્ડિંગ, ખેરાલી રોડ, પાટણ પર સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
વેબસાઇટ: www.artosurendranagar.gujarat.gov.in 

૦૨૭૫૨ ૨૮૩૧૫૨

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 22-11-2012