હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય વિગતો

Sr.No.

Name

Designation

S.T.D.

Phone Number

E-mail

Office Address

Office

House

Fax

1

Shri Anupam singh Gahlaut

 

Commissioner of Police

0265

2415111

2411751

9978405299

2432582

cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

2

 

Shri  Manoj Ninama

 

Joint. Commissioner of Police 

0265

2432020

9978405896

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

3

Shri Tejal C.patel

D.C.P. Admin    

0265

2431717

9978405886

 

2427477

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

4

Shri J.C. Kothiya

D.C.P. Zone -1  

0265

2432424

9978405084

2432424

dcp-zone1-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -1, old Traffic office, Opp. Railway Station,Sayajigunj, Vadodara

5

Shri Abhay Soni

D.C.P. Zone -2

0265

2432626

9978408866

2432626

dcp-zone2-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -2 Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

6

Shri Dr.Leena  patil

D.C.P. Zone -3

0265

2565502

9978408976

 

2565502

dcp-zone3-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -3 Panigate Police Station, 4th floor, sulemani tran rasta pase.ajava rod, Vadodara

7

Shri Panna Momaya

D.C.P. Zone -4

0265

2430006

9978408950

2430006

dcp-zone4-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -4 Office, 3nd floor, Nr,Bhutadi zapa, Karelibug, Vadodara

8

Shri Yuvrajsinh Jadeja

D.C.P. Crime 

0265

2410833

9978406093

2432582

cp-crime-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Crime Police Bhavan 5th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

9

Shri Jyoti P.Patel 

D.C.P. Traffic

0265

2411134

 9978408722

2432582

cp-tarffic-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -4 Office, 2rd floor D.C.P. Traffic Branch, Nr,Bhutadizapa,  Vadodara

10

Shri J.I. Vasava

 

A.C.P. Traffic Branch (EAST)

0265

2411134

2411135

9978408441

 

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -4 Office, 2rd floor A.C.P. Traffic Branch, Nr,Bhutadizapa,  Vadodara

11

Shri D.J. Chavda I/C

A.C.P. Traffic Branch (West)

0265

2363193

7433006633

2432582

cp-traffic-west-vad@gujarat.gov.in

Sayajiganj towr,OLD Traffic Office,Traffic Branch (WEST),Vadodara.

12

Shri B.S. RABARI

A.C.P. Special Branch

0265

2422587

7990576722

2432582

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Special Branch Police Bhavan 5nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

13

Shri  A.M.Saiyed

A.C.P Control Room

0265

2413000

9978408513

 

2432582

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

A.C.P Control Room Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

14

Shri D.J. Chavda

A.C.P. A Division

0265

2413404

99784 07278

2432582

acp-da-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. A Division Sayajiganj Police Station 2nd floor, Opp. Rly Station Sayajigunj Vadodara

15

Shri R.D.Kava

A.C.P. B Division

0265

2426827

9978407279

2432582

acp-db-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. B Division Samta Police Choki ,Gorwa   Vadodara

16

Shri  Rajpalsinh Rana

A.C.P. C Division

0265

2428251

9727222999

2432582

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. C Division, Market Police Choki Nawapura Vadodara

                   
 

 

17

Shri A.V.Katkad

A.C.P. D Division

0265

2334485

9978408439

2432582

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. D Division J.P. Road Police Station 2nd floor Tandalja , Vadodara

18

Shri G.D. Palsana

A.C.P. E Division

0265

2413404

9925349007

2432582

acp-de-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. E 3 Panigate Police Station, 1th floor, sulemani tran rasta pase.ajava rod, Vadodara

19

Shri . P.N. Kataria

A.C.P. F Division

0265

2636402

7433006633

2432582

acp-df-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. F Division Manjalpur Police Station 2nd floor, Ren Basherar, Near Vadsar bridge Vadodara

20

Shri M. P. Bhojani

A.C.P. G Division

0265

2561310

 9978408973

2432582

acp-dg-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. G Division, City Police Station 2nd floor, Nr. Jamnabai Hospital.  Vadodara

21

Shri  G.B.Babhaniya

A.C.P. H Division

0265

2428251

 9099939099

2432582

acp-dh-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. H Division Karelibaug Police Station 2nd floor Nr. Bhutdi Zampa Police Vadodara

22

Shri  A.M.Saiyed I/C

A.C.P. S.C. / S.T. Cell 

0265

2418551

9978408513

 

2432582

acp-scst-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

23

Shri Radhika Bharai

A.C.P.  Mahila cell

0265

2458020

9978412845

 

cp-woman@gujarat.gov.in

Police Bhavan Ground Floor Jail Road, Raopura, Vadodara

24

Shri  H.A.Rathod

A.C.P. Crime

0265

2512200

 9978408281

2432582

acp-crime-vad@gujarat.gov.in

A.C.P Crime office, D.C.B. Police Stn Near Taluka Police Stn, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

25

Shri K.B Vasava

A. C. P. Head Quarter

0265

2641194

9879179789

2432582

acp-hq-vad@gujarat.gov.in

cp-phq@gujarat.gov.in

A.C.P. H.Q. Police H.Q. Nr. Pratapnagar Police line, Pratap Rly Station. Vadodara

26

Shri. H.S. Makadia

A. C. P.  Cyber Crime

 

 

9978412813

 

cp-cyber-vad@gujarat.gov.in

polstn-cyber-vad@gujarat .gov.in

Cyber Crime 3 Panigate Police Station, 3th floor, sulemani tran rasta pase.ajava rod, Vadodara

27

Shri  A.D,PARMAR

Dy. A.O.

0265

2431600

2436999 ext 150

9428005844

2432582

cp-dyao-vad@gujarat.gov.in

Dy. A.O.Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

28

Shri S.A.Gohil  

 

P.I. Panigate                           

0265

2517622

9726445222

2571843

polstn-panigate-vad@gujarat.gov.in

Panigate Police Station, 1th floor, sulemani tran rasta pase.ajava rod, Vadodara Police Station Panigate Vadodara

29

Shri C.P.Vaghela

P.I. Bapod

0265

2510821

9898036217

 

2510821

postn-bapod-vad@gujarat.gov.in

Bapod Police Station. Bapod Talav Near, New VIP Road. Vadodara

30

Shri. A.B.Mori

P.I. Wadi

0265

2431400

9825244408

 

2424397

polstn-wadi-vad@gujarat.gov.in

Wadi Police Station Gandigate Vadodara

31

Shri  J.N.PARMAR

P.I. Makarpura

0265

2651915

9586165642

2656000

polstn-makarpura-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Police Station Makarpura Char Rasta, Opp. Bhavans School, Vadodara

32

Shri  D.B.Vala

Shri N.L.Pandor

P.I. Manjalpur

P. I. Manjalpur  II

0265

2635856

9904343114

8320716837

2635856

polstn-manjalpur-vad@gujarat.gov.in

Manjalpur Police Station Vadsar bridge Near Ren Bashera  , Vadodara.

33

Shri H.L.Ahir

P.I. Navapura

0265

2459461

9925130049

2459599

polstn-navapura-vad@gujarat.gov.in

Navapura Police Station, R. V. Desai Road Vadodara

34

Shri P.G. Tiwari

P.I. Raopura

0265

2459991

   8469279898

2411227

polstn-raopura-vad@gujarat.gov.in

Raopura Police Station Nr. Khadi Gramodhyog, Raopura, Vadodara

35

  Shri  R.N.Patel

P.I. Gotri

0265

2373751

9825443311

2270061

Polstn-gotri-vad@gujarat.gov.in

Gotri Police Station, Juni Geri Compound, Vadodara.

36

 Shri  R.D.Chauhan

P.I. J. P. Road

0265

2358132

8780264494 

2342400

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

J.P. Road Police Station Patrakar colony, Road G.E.B. Colony, Vadodara

37

Shri R.B.Chauhan

P.I. City

0265

2561310

8238081654

2571211

polstn-city-vad@gujarat.gov.in

City Police Station Nr. Jamnabai Hospital Vadodara

38

Shri  A.M.Gadhvi

PSI Warasiaya

0265

2523255

7567160505

2523255

polstn-varasiya-vad@gujarat.gov.in

Warasiya Police Station Old.R.T.O. office Warasiya Vadodara

39

Shri C.R.Jadav

P.I. Karelibaug

0265

2432592

9925045901

2459744

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station Nr. Bhutdi Zampa Police Line Vadodara

40

Shri J. I. Patel

P.I. Chhani

0265

2773394

9429237969 

2776763

polstn-chhani-vad@gujarat.gov.in

Chhani Police Station, Chhani Village, Vadodara

41

Shri M.R.Sangada

 

P.I. Nandesari

0265

2840440

9825040196

2840440

polstn-nandesari-vad@gujarat.gov.in

Nandesri Police Station, Nandesai GIDC Near Jalaram Mandir, Nandesai Vadodara

42

Shri R. G. Jadeja

P.I. Sayajigunj

0265

2362400

9712000999

2361479

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

Sayajiganj Police Station Opp. Rly Station Vadodara

43

Shri  J.K. Makwana  

P.I. Gorwa

0265

2281313

9974761985

2285803

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

Gorwa Police Station Opp.Bapu ni Dargah Vadodara

44

Shri  M.N.Shekh

P.I. Jawaharnagar

0265

2232382

9925150591

2232382

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

Jawaharnagar Police Station Nr. Ranoli Bridge, Vadodara

45

Shri V.K.Desai

P.I. Fatehgunj

0265

2771500

9427341665

2776722

polstn-fatehgunj-vad@gujarat.gov.in

Fatehgunj Police Station, Navayard, Chhani Road, Vadodara

46

Shri M.B.Rathod

P.I. Sama

0265

2774445

9638886800

2774446

polstn-sama-vad@gujarat.gov.in

Sama Police Station, D-1/1 & 1/2, Narmada Vasahat Colony,Chhani Jakat Naka Vadodara.

47

Shri M.D.Chaudhari

P.I. Laxmipura

0265

2399500

8320333641

2432582

polstn-laxmipura-vad@gujarat.gov.in

Laxmipura Gam, Talav pase, laxmipura  gorwa Vadodara 

48

Shri  C.B.Tandel

P.I. Harani

0265

2564423

9879577702

2564423

polstn-harni-vad@gujarat.gov.in

Harani  Talav Harani Raod  Vadodara

49

Shri  U.J Joshi

W.P.I. Mahila Police Station

0265

2411855

7201941641

2432582

polstn-mahila-vad@gujarat.gov.in

Mahila Police Station. D.C.P. Zone -4 Office Compound, Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

50

Smt. Smt. B.B.Patel I/C

 

W.P.I. Senior Citizen Cell

0265

2436999 Ext. 178

9909988203

 

cp-sccell-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

51

Shri. J.M.Damor

Reader PI to CP

0265

2431440

9913795037

2432582

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

52

-

Reader P. I. to Joint.C.P.

0265

2436999 Ext. 128

 

2432582

jcp-rdr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

53

Shri M.F.Chaudhari        

Shri H.I.Bhati     

 

P.I. D.C.B.

0265

2513634

7624015676 

9727722488

 

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

54

Shri S.D.Ratada I/C

P.I.  P. C. B.

0265

2429020

8469427888

2432582

cp-pcb-vad@gujarat.gov.in

P.C.B. 1st floor Polic Bhavan Jail Road, Rampura, Vadodara

 

55

Smt. B.B.Patel

 

PI AHTU

0265

2429020

9909988203

2432582

Cp-ahtu-vad@gujarat.gov.in

A.H.U.T  Office  4 st floor Polic Bhavan Jail Road, Rampura, Vadodara

 

56

Shri  V.S.Patel

 

P.I.  S. O. G.

0265

2358200

7600056570

 

2432582

cp-sog-vad@gujarat.gov.in

 S5OG Office Nr, J.P.Road Police Station Road Nr.Patkar colony ,Tandalja  Vadodara

 

57

Shri S.D.Ratada

P.I.  S. O. G. II

0265

2358200

8469427888

2432582

cp-sog-vad@gujarat.gov.in

 S5OG Office Nr, J.P.Road Police Station Road Nr.Patkar colony ,Tandalja  Vadodara

 

58

Shri  N.F.SIDIKI

P.I. Cyber Crime Cell

0265

2513650

9016886561

2432582

cp-cyber-vad@gujarat.gov.in

polstn-cyber-vad@gujarat.gov.in

Cyber Crime Cell Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

 

59

Shri  B.N.Patel

 

P.I. Cyber Crime Cell

0265

2513650

9638760900

 

2432582

cp-cyber-vad@gujarat.gov.in

polstn-cyber-vad@gujarat.gov.in

Cyber Crime Cell Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

 

60

Shri  A.B.Mori I/C

P.I. M. O. B. 

0265

2436999

9825244408

 

2432582

cp-mob-vad@gujarat.gov.in

M.O.B. Branch, D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

 

61

Smt. B.B.Patel I/C

 

P.I. Missing Cell

0265

2410422

9909988203

-

pi-missingcell-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

 

62

Shri. J.M.Damor

P.I. License Branch

0265

2436999 Ext.154

9913795037

2432582

licencebr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

 

63

Shri  K. P. Gameti

P.I. Special Branch

0265

2423950

8980049777

2432582

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

 

64

Shri G.B.Shinde

P.I. Special Branch

0265

2423950

8488886031

2432582

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

 

65

Shri S.R. Vekariya   

P.I. Special Branch

0265

2423950

8469740147

2432582

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

 

66

Shri M.M. Diwan (West)

Traffic Branch (WEST)

0265

2363193

9427116093

2432582

cp-traffic-west-vad@gujarat.gov.in

Sayajiganj towr,OLD Traffic Office,Traffic Branch (WEST),Vadodara.

 

67

Shri J.J.Vasava

Traffic Branch (EAST)

0265

2225746

2411134

9727753555

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic Branch, 3nd floor, Zone -4 office Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

 

68

Shri M.K.Gujar

Traffic Branch (EAST)

0265

2225746

2411134

9909993305

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic Branch, 3nd floor, Zone -4 office Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

 

69

Shri S.M.Sagar       

Traffic Branch (EAST)

0265

2225746

2411134

9825796970

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic Branch, 3nd floor, Zone -4 office Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

 

70

Shri R.K. Solanaki

Traffic Branch (EAST)

0265

2225746

2411134

9913822206

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic Branch, 3nd floor, Zone -4 office Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

 

71

Shri 

Control Room Leave Reserve

 

2415111

 

2432592

Acp-cr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

 

72

Shri J. M. Jadeja

Control Room Leave Reserve

 

2415111

8141303030

2432592

Acp-cr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

 

73

Shri H.D. Tuwar

Shri R.S. Thakar

Eco.Crime prevention Branch

 

 

8511288675

7069817951

 

ecocell-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan ૩st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

 

74

Shri P I  M.M.Rathod

R. P. I. Head Quarter

0265

2641194

9998188852

2432582

cp-phq-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

 

75

Shri R.J Moteda

Wireless P.I.

0265

2641081

9429021949

2432582

cp-wireless-vad@gujarat.gov.in

Wireless Stn H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

 

76

Shri H.C Chuhan

Shri  Patil sir

M. T. O.

0265

2637271

9909512985

8128986541

2432582

cp-mt-vad@gujarat.gov.in

MT Section Police H.Q. Nr. Pratap nagar Rly Station. Vadodara

 

77

Shri M.B.Bariya

Shri U.R.Salunke

P.W.S.I. Computer. Centre

0265

2427455

2436999- Ext-146

9624694353 

9909533920

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

Computer Centre, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

 

78

Shri P B Waghela

P.S.I. B.D.D.S.

0265

2436999- Ext-145

9327996961

2432582

cp-bdds-vad@gujarat.gov.in

B.D.D.S., Nr, MT Section Police H.Q. Nr. Pratap Nagar Rly Station. Vadodara

 

79

 

Suraksha Setu 

0265

2436999- Ext-190

 

2419037

cp.surakshasatu@gmail.com

Surakshasetu, Police Bhavan 2rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

 

80

 

Aassan Centre

0265

2436999- Ext-170

 

 

 

Aasan Centre, Police Bhavan Gaunrd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

 

81

Shri Y.K.Gohil

CCTV Challan

0265

2436999- Ext-171-172

 

2424040

 

echallandata@gmail.com

CCTV Challan Centre, Police Bhavan Gaunrd /2 floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

 

82

Shri H.D.Vyas

Sankalan kaksh

0265

2436999- Ext-193

7622047727

2419037

 

Sankalyankaksh, Police Bhavan 8rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

 

                                   
 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 08-09-2023