હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

                   માહે ૧૦/ર૦૧૯ ના માસમાં પોલીસે કરેલ સારી કામગીરીનું પત્રક                         વડોદરા શહેર.

 

અ. નં.

સારી કામગીરી ક૨ના૨ પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીનુ નામ

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત.

રીકવર કરેલ મુદામાલ

 

પી.સી.બી. શાખા,સ્ટાફ  વડોદરા શહેર

         પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ વડોદરા શહેર દ્વારા તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯ ના  રોજ રાજદીપ સોસાયટી થી આગળ, રાજ અકોડીકસ એપાર્ટમેંન્ટની સામે, દિવાલની બાજુમાં રેઇડ કરતાં (૧) ગૌતમ નરેંન્દ્ર ધાડગે રહેવાસી મરાઠી મહોલ્લો, કેવડાબાગ, એસ.એસ.જી. બોર્ડ ની પાસે, નવાપુરા વડોદરા  શહેર (૨) નિલેશ ઉર્ફે બટકો ભોલેશ્વર કહાર હાલ રહે. બંસીધર કોમ્પ્લેક્ષ, પોલોગ્રાઉન્ડ ની સામે(વોન્ટેડ) નાઓ પૈકી  ગૌતમ નરેંન્દ્ર ધાડગે રહેવાસી મરાઠી મહોલ્લો, કેવડાબાગ, એસ.એસ.જી. બોર્ડ ની પાસે, નવાપુરા વડોદરા તથા હાજર નહી મળી આવેલ  નિલેશ ઉર્ફે બટકો ભોલેશ્વર કહાર હાલ રહે. બંસીધર કોમ્પ્લેક્ષ, પોલોગ્રાઉન્ડ ની સામે વડોદરા મુળ રહે. કાકા સાહેબ નો ટેકરો, રાવપુરા વડોદરા નાઓ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની બોટલો નંગ-૩૪૮  કી.રૂ. ૧,૪૩,૪૦૦/-  તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૨ કિ.રૂ. ૧૦,૫૦૦/- તથા એકટીવા મોટર સાયકલ કિ.રૂ. ૧૭,૦૦૦/- તથા ઇનોવા ક્રીસ્ટલ કાર  કિ.રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/-  મળી કુલ્લે કી.રૂ. ૧૧,૭૦,૯૦૦/- ના મુદામાલ તેમજ વોન્ટેડ નિલેશ ઉર્ફે બટકો ભોલેશ્વર કહાર નાઓ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી  નવાપુરા પો.સ્ટે.III  ગુ.ર.નં.૨૭૪/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૬(૧)બી ૮૫ મુજબનો ગુનો તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯ ના  કલાક.૧૫/૪૫ વાગે દાખલ કરવામાં આવેલ છે.

ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂની બોટલો નંગ-૩૪૮  કી.રૂ. ૧,૪૩,૪૦૦/-,મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૨ કિ.રૂ. ૧૦,૫૦૦/-,એકટીવા કિ.રૂ. ૧૭,૦૦૦/-, તથા ઇનોવા ક્રીસ્ટલ કાર  કિ.રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/-  મળી કુલ્લે કી.રૂ. ૧૧,૭૦,૯૦૦/-

 

ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

            ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનના સ્થાનિક સ્ટાફ દ્વારા તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૯ ના કલાક. ૦૩/૦૫ વાગે   મ.નં. ૧૮૫, મહીનગર સોસાયટી પાસે, વાસણા, વડોદરા શહેર ખાતે આરોપીઓ (૧) ચંન્દ્રેશ ઉર્ફે ચકો ઘનશ્યામભાઈ ઠક્કર રહે.૧૯ મહાવીરનગર ચંન્દ્રમેલ્શ્વરનગર પાસે ગોત્રી રોડ વડોદરા શહેર, (૨) ઘનશ્યામસિંહ સુરેશભાઈ પઢિયાર રહે.મકાન નં ૧૦૦ જય અંબેનગર સોસાયટી શિવમનગરની પાછળ ગોત્રી વડોદરા શહેર, (૩)જીગ્નેશ ગણપતભાઈ પરમાર રહે.મકાન નં ૩૮ મહાવીરનગર ચંન્દ્રમોલેશ્વરનગર પાસે ગોત્રી વડોદરા શહેર, (૪)નીતીનકુમાર અંબાલાલ રાઠોડ રહે.મકાન નં ૧૮૫ મહીનગર સોસાયટી ગાયત્રી સ્કુલ પાસે ગોત્રી રોડ વડોદરાનાઓએ પોતાના આર્થિક ફાયદા સારૂ ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂની બોટલ નંગ-૧૨૮ બીયર ટીન નંગ-૧૧ ની કિં.રૂ. ૬૫,૧૦૦/- તથા રોકડા રૂ. ૧૭૨૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નંગ-૩ કિ.રૂ. ૨૩,૦૦૦/- તેમજ એક ફોર વ્હિલ કાર GJ 06 KD 3431 ની કિં રૂ ૫,૦૦,૦૦૦/-ની મળી કુલ્લે રૂ ૫,૮૯,૮૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પ્રોહી રેઈડ દરમ્યાન પકડાઈ જઈ એકબીજાના મેળાપીપણામાં ગુનો કર્યા  વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી ગોત્રી પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નં.૩૧૮/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ- ૬૫(એ)(ઇ), ૮૧, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨)  મુજબનો ગુનો તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૯ ના કલાક. ૦૭/૦૫ વાગે રજીસ્ટર કરેલ છે.

ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂની બોટલ નંગ-૧૨૮ બીયર ટીન નંગ-૧૧ ની કિં.રૂ. ૬૫,૧૦૦/- તથા રોકડા રૂ. ૧૭૨૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નંગ-૩ કિ.રૂ. ૨૩,૦૦૦/- તેમજ એક ફોર વ્હિલ કાર GJ 06 KD 3431 ની કિં રૂ ૫,૦૦,૦૦૦/-ની મળી કુલ્લે રૂ ૫,૮૯,૮૨૦/-

 

નવાપુરા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

           નવાપુરા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓ દ્રારા તા.૧૧/૧૦/૧૯ ના કલાક ૨૩/૪૫ વાગે  નવાપુરા કહાર મહોલ્લો શીતળા માતાના મંદિર પાસે વડોદરા શહેર ખાતે (૧)મહેશ ઉર્ફે ચીલ્લુ શિવનારાયણ કહાર રહે,નવાપુરા કહાર મહોલ્લા શીતળામાતાની ગલીમાં વડોદરા શહેર. (૨) પ્રકાશ પરશુરામ ચોથવાણી રહે,જયરત્ન ચાર રસ્તા પાસે શાલીગ્રામ કૉમ્પલેક્ષ મ.નં.એફ/૭ વડોદરા શહેર. (૩) અમીત દિલીપભાઇ કહાર રહે,નવાપુરા કહાર મહોલ્લા શીતળામાતાની ગલીમાં વડોદરા શહેર. (૪) હિરેન સંતોષભાઇ કાબલે રહે,દંતેશ્વર હાઉંસીંગ બોર્ડ મ.નં.૩૪૨ અંબીકા મંદીરની બાજુમા વડોદરા શહેર. (૫) મેહુલ શ્રવણભાઇ રાવળ રહે,ભાટીયા શેરી બાજવાડા શ્રીજી એવન્યુ મ.નં. ૩૦૧, નરસિંહજીની પોળ વડોદરા શહેર.(૬)લીલાધર બાબુભાઇ કહાર રહે,નવાપુરા કહાર મહોલ્લા શીતળામાતાની ગલીમાં વડોદરા શહેર.(૭) અજય નાથુભાઇ કહાર રહે,નવાપુરા કહાર મહોલ્લા શીતળામાતાની ગલીમાં વડોદરા શહેર. નં.(૮) દિનેશ કિશનચંદ ચોટલાણી રહે,પ્રતાપનગર રામકૃષ્ણ બ્લોક મ.નં.૧૯ વડોદરા શહેર. નં. (૯) રસુલખાન ઇબ્રાહીમખાન પઠાણ રહે,નવાપુરા સરકારી મંડળી મસ્ઝીદની બાજુમાં વડોદરા શહેરનાઓ મકાનના ખુલ્લા ધાબા ઉપર ગોળ કુંડાળું વળી પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પતા પાના નંગ -૫૨ તથા અંગ ઝડતીના રૂપીયા ૧૧,૨૨૦/- તથા જમીન દાવ ના રૂપીયા ૧૮૩૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા ૧૩,૦૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી નવાપુરા પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં.૩૭/૨૦૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૯ કલાક ૦૧/૪૫ વાગે રજી. કરેલ છે.

 

પતા પાના નંગ -૫૨ તથા અંગ ઝડતીના રૂપીયા ૧૧,૨૨૦/- તથા જમીન દાવ ના રૂપીયા ૧૮૩૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા ૧૩,૦૫૦/-

 

સ્ટેટ મોનિટરીંગ સેલ સ્ટાફ  ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર

             સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ના ક. ૦૩/૧૫ વાગ્યાથી તા.૧૯/૧૦/૧૯ ના ક્લાક ૧૪/૩૦  ફ્લેટ નં.આઇ/૫૦૪ સિધ્ધેશ્વર હોમ,સયાજીટાઉનશીપ રોડ ડ્રીમ વિલા ત્રણ રસ્તા પાસે દેવાંગ ઉર્ફે બંટી સુન્દરલાલ જયસ્વાલના ફ્લેટ તથા દેવાંગ ઉર્ફે બંટી સુન્દરલાલ જયસ્વાલના મકાન નં ૪૮/સિધ્ધેશ્વર હોલી હોમ રુદ્રાક્ષ રેસીડન્સી સામે, સયાજીટાઉનશીપ રોડ ખાતેના મકાનમા પાસે આરોપી (૧) દેવાંગ ઉર્ફે બંટી સુન્દરલાલ જયસ્વાલ રહે. મકાન નં.એ/૫૮, સાનિધ્ય ટાઉનશીપ, ડભોઇ દશાલાડ ભવન પાછળ વાધોડીયા-આજવા રિંગ રોડ, વડોદરા શહેર તથા હાલ રહે, ફલેટ નંબર આઇ/૫૦૪, સિધ્ધેશ્વર હોમ, સયાજીટાઉનશીપ રોડ, ડ્રીમવીલા ત્રણ રસ્તા પાસે, વડોદરા તથા મકાન નં.૪૮/સિધ્ધેશ્વર હોલી હોમ, રૂદ્રાક્ષ રેસીડન્સી સામે, સયાજીટાઉનશીપ રોડ વડોદરા, (૨) ટાટા ટેમ્પા નંબર GJ-16-Z-5617નો ડ્રાયવર ગટુભાઇ વિમલભાઇ પારગી   રહે. મુળ રહે, હમીરપુરા ગડા, તા-બાગીડોરા, જી. બાંસવાડા, રાજસ્થાન, હાલ રહે, દેવાંગ સુન્દરલાલ જયસ્વાલના મકાન નં. ૪૮ માં, સિધ્ધેશ્વર હોલી હોમ, સયાજીટાઉનશીપ રોડ, વડોદરા, વોન્ટેડ આરોપીઓ (૧) નારાયણ અરોરા રહે. ભાભરા મધ્યપ્રદેશ મોનં. ૯૪૨૫૪૧૩૨૦૨ વાળો ઇસમ.(૨) પ્રેમ રહે. રાજસ્થાન મો.નં. ૯૪૬૦૬૧૫૯૫૮ વાળો ઇસમ(૩) નારાયણ અરોરા રહે. ભાભરા મધ્યપ્રદેશના બે માણસો મહીદ્રા ગાડીમાં વિદેશી દારૂ ભરી લાવી દેવાંગ ઉર્ફે બંટી સુન્દરલાલ જયસ્વાલની ડસ્ટર કારમાં તથા ગટુભાઇ વિમલભાઇ પારગીને ટાટા ટેમ્પામાં ભરી આપનાર ઇસમો(૪) ટાટા ટેમ્પા નંબર GJ-16-Z-5617 માં ચોરખાનું બનાવનાર નરેન્દ્રકુમાર ઉર્ફે મહેશ રમણભાઇ ઠાકોર રહે. કરજણ મોનં. ૭૩૮૩૩૯૪૬૨૧ વાળો ઇસમ પકડાયેલ દેવાંગ ઉર્ફે બંટી સુન્દરલાલ જયસ્વાલઉ.વ. ૩૩ રહે. મકાન નં.એ/૫૮, સાનિધ્ય ટાઉનશીપ, ડભોઇ દશાલાડ ભવન પાછળ વાધોડીયા-આજવા રિંગ રોડ, વડોદરા શહેર તથા હાલ રહે, ફલેટ નંબર આઇ/૫૦૪, સિધ્ધેશ્વર હોમ, સયાજીટાઉનશીપ રોડ, ડ્રીમવીલા ત્રણ રસ્તા પાસે, વડોદરા તથા મકાન નં.૪૮/સિધ્ધેશ્વર હોલી હોમ, રૂદ્રાક્ષ રેસીડન્સી સામે, સયાજીટાઉનશીપ રોડ વડોદરા નાનો મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય માંથી નારાયણ અરોરા મોનં. ૯૪૨૫૪૧૩૨૦૨ રહે. ભાભરા મધ્યપ્રદેશની ગેરકાયદેસર રીતે પોતાની ડસ્ટર કારનંબર GJ-16-BG-0473 માં મોટા પ્રમાણમાં ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો લાવી તથા પોતાના ડ્રાયવર ગટુભાઇ વિમલભાઇ પારગી ઉ.વ. ૩૨, મુળ રહે, હમીરપુરા ગડા, તા-બાગીડોરા, જી. બાંસવાડા, રાજસ્થાન, હાલ રહે, દેવાંગ સુન્દરલાલ જયસ્વાલના મકાન નં. ૪૮ માં, સિધ્ધેશ્વર હોલી હોમ સયાજીટાઉનશીપ રોડ, વડોદરા દ્રારા પોતાની માલીકીના ટાટા ટેમ્પા નંબર GJ-16-Z-5617માં મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય માંથી નારાયણ અરોરા રહે. ભાભરા મધ્યપ્રદેશની ગેરકાયદેસર રીતે મોટા પ્રમાણમાં ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો મંગાવી તેની માલીકીના ફલેટ નંબર આઇ ૫૦૪ તથા મકાન નંબર ૪૮ માં સંગ્રહ કરી વિદેશી દારૂનો જથ્થો પ્રેમ રહે. રાજસ્થાન મો.નં. ૯૪૬૦૬૧૫૯૫૮ નાને વેચાણ કરતા તેની માલીકીના ફલેટ નંબર આઇ ૫૦૪ તથા મકાન નંબર ૪૮ માં તથા ટાટા ટેમ્પો નંબર GJ-16-Z-5617 ના ચોરખાના માંથી ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારુની કુલ બોટલ નંગ ૨૭૯ કૂલ કિં. રૂ- ૧,૪૩,૮૫૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ રાખી તેની અંગઝડતી માંથી મળેલ મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૪ કિ.રૂ. ૩૧,૫૦૦/- તથા ગટુભાઇ વિમલભાઇ પારગીની અંગ ઝડતી માંથી મળેલ રોકડા રૂપીયા ૬૧૦/- તથા ૦૧ મોબાઇલ ફોન કિ.રૂ. ૫૦૦/- તથા વાહનો નંગ ૦૩ કિ.રૂ. ૬,૭૦,૦૦૦/- તથા એક લાઇટબીલ કિ.રૂ. ૦૦/- તથા એક તુટેલ તાળુ કિ.રૂ. ૦૦/- મળી કુલ રૂ.૮,૪૬,૪૬૦/- ના મુદૃામાલ સાથે દેવાંગ ઉર્ફે બંટી સુન્દરલાલ જયસ્વાલ તથા તેનો ડ્રાયવર ગટુભાઇ વિમલભાઇ પારગી પકડાઇ ગયેલ હોય અને પ્રોહી. રેઇડ દરમ્યાન પ્રેમ રહે. રાજસ્થાન નાનો હાજર મળી આવેલ ન હોય તેમજ નારાયણ અરોરા રહે. ભાભરા મધ્યપ્રદેશના બે માણસો મહીદ્રા ગાડીમાં વિદેશી દારૂ ભરી લાવી દેવાંગ ઉર્ફે બંટી સુન્દરલાલ જયસ્વાલની ડસ્ટર કારમાં તથા ગટુભાઇ વિમલભાઇ પારગીને ટાટા ટેમ્પામાં ભરી આપેલ હોય અને નરેન્દ્રકુમાર ઉર્ફે મહેશ રમણભાઇ ઠાકોર રહે. કરજણમોનં. ૭૩૮૩૩૯૪૬૨૧ વાળા ઇસમે ટાટા ટેમ્પા નંબર GJ-16-Z-5617 માં વિદેશી દારૂની હેરાફેરી કરવા માટે ચોરખાનું બનાવી આપેલ હોય વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી બાપોદ પોસ્ટે. III ગુ.ર.નં ૮૫૫/૧૯ પ્રોહી ૬૫-એ-ઇ, ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨), ૧૧૬(બી) મુજબ તા.૧૯/૧૦/૧૯ ના ક.૧૬/૩૦ વાગે રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે.

ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારુની કુલ બોટલ નંગ ૨૭૯ કૂલ કિં. રૂ- ૧,૪૩,૮૫૦/-,અંગઝડતી માંથી મળેલ મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૪ કિ.રૂ. ૩૧,૫૦૦/-, ગટુભાઇની અંગ ઝડતી માંથી મળેલ રોકડા રૂપીયા ૬૧૦/-, ૦૧ મોબાઇલ ફોન કિ.રૂ. ૫૦૦/-,વાહનો નંગ ૦૩ કિ.રૂ. ૬,૭૦,૦૦૦/- , એક લાઇટબીલ કિ.રૂ. ૦૦/- તથા એક તુટેલ તાળુ કિ.રૂ. ૦૦/- મળી કુલ રૂ.૮,૪૬,૪૬૦/-

 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

          પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેરનાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૯ના કલાક ૨૨/૩૦ વાગે સરદાર એસ્ટેટ ચાર રસ્તા પાસે આરોપી અમીત લક્ષ્મણભાઇ રાણા રહે.એચ-૪૨/ચંન્દ્રનગર સોસા.પ્રભુનગર સોસા.વાઘોડીયા રોડ,વડોદરાનાઓએ ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ નંગ-૨૮ કિ.રૂ.૧૮૮૦૦/- તથા બીયર ટીન નંગ-૪૮ કિ.રૂ.૭૨૦૦/-રોકડા રૂ.૩,૩૦૦ મળી કુલ્લે કિ.રૂ.૨૯૩૦૦/- તથા મોબાઇલ-૦૨ કિ.રૂ૨૫૦૦/- સાથે મળી કુલ્લે રૂ.૩૧,૮૦૦/- .નો મુદ્દામાલ જથ્થો વગર પાસ પરમીટે વેચાણ કરવાના ઇરાદે રાખી મળી આવી પકડાઇ  જઇ ગુનો કર્યા વિ. મતલબનો ગુનો શોધી બાપોદ પો.સ્ટે.III-ગુ.ર.નં. ૮૦૪/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-(૧)બી,૮૫ મુજબ તા.૦૧/૧૦/૧૯ના કલાક ૨૨/૪૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે.

ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ નંગ-૨૮ કિ.રૂ.૧૮૮૦૦/- તથા બીયર ટીન નંગ-૪૮ કિ.રૂ.૭૨૦૦/-રોકડા રૂ.૩,૩૦૦ મળી કુલ્લે કિ.રૂ.૨૯૩૦૦/- તથા મોબાઇલ-૦૨ કિ.રૂ૨૫૦૦/- સાથે મળી કુલ્લે રૂ.૩૧,૮૦૦/-

 

કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા  શહેર

             પો.ઇન્સ.શ્રી કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેરનાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા-૨૫/૧૦/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૨/૩૫ સયાજીનગરી તુલસીવાડી તુલસીમંદીરની ખાતે આ કામના આરોપી અબ્દુલ સાજીદ ઉર્ફે ચંદુ મોહમંદ સુલેમાન શેખ રહે,સયાજીનગરી તુલસીવાડી તુલસીમંદીરની સામે વડોદરાનાએ  પોતાના કબ્જા ભોગવટા વાળા મકાનમાં  ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂના 8 પી.એમ.ના પાઉચ નંગ-૨૮૮ કિ.રૂ.૨૮,૮૦૦/- મુદામાલ સાથે રેઇડ દરમ્યાન હાજર નહી મળી આવી ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી કારેલીબાગ પો.સ્ટે III ગુ.ર.નં ૪૩૩/૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ ઇ મુજબ તા-૨૫/૧૦/૨૦૧૯ ના ક.૧૪/૪૫ વાગે દાખલ કરેલ છે

ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂ ના 8 પી.એમ. ના પાઉચ નંગ-૨૮૮ કિ.રૂ.૨૮,૮૦૦/-

 

કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

              પો.ઇન્સ.શ્રી કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૧૩/૧૦/૧૯ ના ક.૧૧/૫૫ વાગે મચ્છીપીઠ બહાર જીમખાનામાં ચાર મંજીલમાં વડોદરા ખાતે આરોપી (૧) ઇમરાન મહેમુદમીયા શેખ ઉ.વ.૩૮ રહે, રાવપુરા મચ્છીપીઠ બહાર જીમખાના મેડા ઉપર જબુન્નીશા મંઝીલ વડોદરા નાનો પોતાના આર્થીક ફાયદા સારૂ પોતાના કબ્જા ભોગવટા વાળા મકાનમાં અન્ય ૧૦ ઇસમો (૨) બચુભાઇ કાળીદાસ માળી રહે,ગણેશનગર ઝુપડપટ્ટી મહાનગર ની સામે દભોઇ રોડ વડોદરા (૩) સંજય દત્તુભાઇ સપકાલ રહે, પરશુરામ નો ભઠ્ઠો ભીમનાથ મંદીર પાસે ઝુપડા માં સયાજીગંજ વડોદરા (૪) ગણપતભાઇ ભીખાભાઇ પરમાર રહે, પટેલ ફળીયુ મુંજપુર ગામ તા: પાદરા જી વડોદરા (૫)અબ્દુલ મજીદ અબ્દુલ કાદર શેખ રહે,પાણી ગેટ જી.ઇ.બી.ઓફીસ પાસે મુંશી એપાર્મેન્ટ મકાન નં-૩૦૪ વડોદરા (૬)મીયાભાઇ ઉર્ફે અલીભાઇ સફીભાઇ ચશ્માવાલા ઉ.વ.૪૬ રહે,અમીન પાસ સેન્ટર ની સામે મેઇન રોડ તાઇવાળા વાડી વડોદરા (૭)મુકુન્દ ઓરછવલાલ પરીખ ઉ.વ.૭૩ રહે,મકાન નં-૮૭ અક્ષરધામ સોસાયટી સંગમચાર રસ્તા પાસે કારેલીબાગ વડોદરા (૮)અબદુલ રજાક ઉર્ફે પહેલવાન ગુલામનબી શેખ રહે,યાકુઅતપુરા ચોરા પાસે ગુલશન મંઝીલ વડોદરા  (૯) મુઝફ્ફરઅલી કાસમઅલી સૈયદ ઉ.વ.૭૧ રહે,મકાન નં-૪૦૨ નિશાંત કોમ્પલેક્ષ નાગરવાડા કારેલીબાગ  વડોદરા (૧૦)સતારખાન ઉર્ફે લાલાભાઇ હુસેનખાન પઠાણ ઉ.વ.૫૭ રહે, પરશુરામનો ભટ્ઠો ભીમનાથ બ્રીજ નીચે ઝુપડા માં સયાજીગંજ વડોદરા (૧૧) ઇરફાનઅલીઇરશાદ ઇર્શાદલીશેખ ઉ.વ.૬૫ રહે-રાવપુરા મછીપિઠ મુસાફરખાના પાસે વડોદરાનાઓને બોલાવી તેઓ સાથે મળી પત્તા-પાના વડે પૈસાથી હારજીત નો જુગાર રમી રમાડી પત્તાપાના નંગ-૨૦૮/- કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતી તથા બંને કુડાળાના જમીન દાવ પરથી તથા પ્લાસ્ટીક ની થેલી માંથી મળી આવેલ કુલ્લે રૂપીયા -૨૦૫૬૫/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૬ કિ.રૂ.૩૦૦૦/-તથા ચાદર નંગ-૦૨ કિ.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી કુલ્લે રૂપીયા-૨૩૫૬૫/-નો મુદ્દામાલ નો સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા  વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી કારેલીબાગ પો.સ્ટે. II ૧૯૬/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૪, ૫ મુજબનો ગુનો તા-૧૩/૧૦/૨૦૧૯ ના ક.૧૪/૧૦ વાગે દાખલ કરેલ છે.

પત્તાપાના નંગ-૨૦૮/- કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતી તથા બંને કુડાળાના જમીન દાવ પરથી તથા પ્લાસ્ટીક ની થેલી માંથી મળી આવેલ કુલ્લે રૂપીયા -૨૦૫૬૫/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૬ કિ.રૂ.૩૦૦૦/-તથા ચાદર નંગ-૦૨ કિ.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી કુલ્લે રૂપીયા-૨૩૫૬૫/-

 

કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

           પો.ઇન્સ.શ્રી કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા-૧૮/૧૦/૨૦૧૯ ના ક.૧૭/૧૫ અમિતનગર વરદાન કોમ્પલેક્ષ એસ,એફ,૦૪ બીજોમાળ મકાન નં-૨૦૯ મકાનમાં આરોપી (૧) રાજેન્દ્રસિંહ ચંદ્રસિંહ પરમાર ઉ.વ.૬૧ રહે, મકાન નં-૨૦૯ બીજો માળ વરદાન કોમ્પલેક્ષ અમિતનગર પાસે કારેલીબાગ વડોદરા નાનો પોતાના આર્થીક ફાયદા સારૂ પોતાના કબ્જા ભોગવટા વાળા મકાનમાં અન્ય છ ઇસમો (૨) પ્રમોદ હસમુખભાઇ રાણા ઉ.વ.૩૯ રહે ૪૩૨ આનંદનગર અંબાલાલ પ્રેટ્રોલપંપ પાસે કારેલીબાગ વડોદરા (૩)જતીન યોગેશભાઇ પ્રજાપતિ ઉ.વ.૨૬ રહે, ૧૨૯ આનંદનગર પાણીની ટાંકી પાસે કારેલીબાગ વડોદરા (૪)હર્ષદભાઇ ફતેસિંહ પઢીયાર ઉ.વ.૨૯ રહે, ૧૦ દીવાળીપુરા ઓ.પી.રોડ વડૉદરા (૫) રાકેશભાઇ કિશનભાઇ જગતાપ ઉ.વ.૪૧ રહે,જલારામ નગર મકાન નં-૪૨૩ વી.આઇ.પી.રોડ કારેલીબાગ વડોદરા (૬)ગીરીષભાઇ નવલરામ રાવ ઉ.વ.૬૨ રહે, ૪૯ પુષ્પક ટેનામેન્ટ સમા-સાવલી રોડ વડૉદરા (૭) તારકસિંહ નરેન્દ્રસિંહ મહીડા ઉ.વ.૩૫ રહે,  કૈલાશપતિ સોસાયટી મકાન નં-એ-૦૨ ગામ-રણોલી તા: વડોદરા સાથે મળી પત્તા-પાના વડે પૈસાથી હારજીત નો જુગાર રમી રમાડી પત્તાપાના નંગ-૫૨ કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતીમાંથી ૨૬,૯૦૦/- તથા જમીનદાવ પરથી ૨૮,૧૦૦/- મળી આવેલ કુલ્લે રોકડા રૂપીયા -૫૫,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૬ કિ.રૂ.૪૦,૫૦૦/-મળી કુલ્લે રૂપીયા-૯૫,૫૦૦/-ના મુદ્દામાલનો સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી કારેલીબાગ પો.સ્ટે. II ૧૯૮/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મુજબનો ગુનો તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૩૦ વાગે દાખલ કરેલ છે.

પત્તાપાના નંગ-૫૨ કિ.રૂ.૦૦/૦૦, અંગઝડતીમાંથી ૨૬,૯૦૦/- તથા જમીનદાવ પરથી ૨૮,૧૦૦/-  કુલ્લે રોકડા રૂપીયા -૫૫,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૬ કિ.રૂ.૪૦,૫૦૦/-મળી કુલ્લે રૂપીયા-૯૫,૫૦૦/-

 

કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

          પો.ઇન્સ.શ્રી કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેરનાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે,તા ૧૮/૧૦/૧૯ કલાક ૧૮/૪૫ વાગે સરદાર ભુવનના ખાંચામા પંપીગ સ્ટેશન સામે આરોપી નામે જયેશ ઉર્ફે મુન્નો જયંતીભાઇ સુરતી ઉ.વ ૫૦ રહે મનં ૦૬ બી ટાવર પ્રાર્થના ફલેટ વારસીયા રીંગરોડ ગુરૂકુલ સ્કુલ પાછળ વડોદરાનો જાહેરમાથી આવતા જતા લોકો પાસેથી પૈસા ઉઘરાવી આખ ફરકના આકડા લખી ચાલુ હાલતની બોલપેન કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા આક ફરકના આકડા લખેલ ડાયરી કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રોકડા રૂપીયા-૧૧,૩૦૦/- ના મત્તાના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી કારેલીબાગ પો.સ્ટે. II ૧૯૯/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨(અ) મુજબનો ગુનો તા.૧૮/૧૦/૧૯ ના કલાક ૨૦/૩૦ વાગે દાખલ કરેલ છે.

બોલપેન કિ.રૂ.૦૦/૦૦,આકડા લખેલ ડાયરી કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા રોકડા રૂપીયા-૧૧,૩૦૦/-

 

૧૦

સમા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

              અમો પો.ઇન્સ.શ્રી સમા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા ૨૧/૧૦/૨૦૧૯ ના ક.૧૮/૩૦ વાગે ઉમિયાનગરની બાજુમાં આવેલ સંડેરીકૃપા સોસાયટી મ.નં. એ – ૯ ના ઉપરના માળે, ન્યુ સમા રોડ વડોદરા ખાતે ત્‍હો.દારો (૧) બમબહાદુર ભીમબહાદુરસિંગ બિસ્ટ રહે, ક્રિષ્ણદર્શન સોસાયટીમાં સિક્યુરીટીના મકાનમાં ઐયપ્પા ગ્રાઉન્ડ પાસે સમા વડોદરા (૨) નયનબહાદુર સર્પબહાદુર બિસ્ટ રહે, નિઝામપુરા બસ ડેપોની સામે સ્વાગત હોટલમાં વડોદરા (૩) શેરબહાદુર કલ્લાની બિસ્ટ રહે, એ-૯ સંડેરીકૃપા સોસાયટી ઉમિયાનગરની બાજુમાં સમા વડોદરા (૪) જીતોબહાદુર રામબહાદુર બિસ્ટ રહે, પૃથ્વીરાજ સોસાયટીના સર્વન્ટ ક્વોર્ટર્સમાં ચાણક્યપુરી ચાર રસ્તા પાસે ન્યુ સમા રોડ વડોદરા (૫) જનકરાવ પદમારાવ રાવ રહે, સમા સંજયનગર રઘુભાઇ ભરવાડના મકાનમાં સમા વડોદરા (૬) નબીન નયનબહાદુર સાઉત રહે, એ-૯ સંડેરીકૃપા સોસાયટી ઉમિયાનગરની બાજુમાં સમા વડોદરા (૭) મદન પ્રસાદ બિસ્ટ રહે, બી-૮ જોયલ નગર ઉમિયાનગર પાસે સમા વડોદરા શહેર (૮) લોકબહાદુર ગંગારામ બિસ્ટ રહે, માધવ રેસીડેન્સીના સર્વન્ટ ક્વાર્ટર્સમાં અણુશક્તિનગર પાસે ન્યુ સમા રોડ, વડોદરા શહેર (૯) સુરત નંદસિંગ ખડખા રહે, એ-૯ સંડેરીકૃપા સોસાયટી ઉમિયાનગરની બાજુમાં સમા વડોદરા (૧૦) પવન કરણ બિસ્ટ રહે, એ-૯ સંડેરીકૃપા સોસાયટી ઉમિયાનગરની બાજુમાં સમા વડોદરા શહેર ઉપરોકત તા-ટા અને જગ્‍યાએ પોતાના આર્થીક ફાયદા સારૂ  પત્તા પાના પૈસા વડે રહેણાંક મકાનના ઉપરના માળે હારજીત નો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાધનોમાં પત્તા પાના નંગ ૧૦૪  કિ રૂ ૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતી અને જમીનદાવના કુલ્લે રૂ.૨૯,૨૭૦/- ની સાથે તથા અંગઝડતીના મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૯ કિ.રૂ.૩૦,૦૦૦/- નાની સાથે મળી કુલ્લે રૂપિયા ૫૯,૨૭૦ ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ. બાબતનો ગુનો શોધી સમા પોસ્ટે. II ગુ.ર.નં.૧૯૪/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મુજબનો ગુનો તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૯ ના ક.૨૧/૩૦ વાગે દાખલ કરેલ છે.

પત્તા પાના નંગ ૧૦૪  કિ રૂ ૦૦/૦૦, તથા અંગઝડતી અને જમીનદાવના કુલ્લે રૂ.૨૯,૨૭૦/-, તથા અંગઝડતીના મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૯ કિ.રૂ.૩૦,૦૦૦/- કુલ્લે રૂપિયા ૫૯,૨૭૦/-

 

૧૧

પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

            પાણીગેટ પો.સ્ટે. I- ગુ.ર.નં- ૧૯૯/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ-૩૭૯(A) (3),૧૧૪ મુજબના કામે તા-૪/૧૦/૧૯ ના કલાક સાંજના આશરે પોણા છ વાગ્યાના અરસામા વાઘોડીયા રોડ, ભગીરથ પાર્ટીપ્લોટ પાસે પાણીગેટ ,વડોદરા શહેર ખાતે નમૂદ નથી તે આરોપીઓએ ફરીયાદી બહેનના ગળામાં હાથ નાખી સોનાની ચેઇન સાદી પટી વાળી મશીન ઘાટની આશરે અઢીતોલા વજનથી કિં.રૂ-૫૦,૦૦૦/-ની ખેચીને ઝુંટવી મો.સા લઇને નાશી જઇ એકબીજાની મદદગીરી કરી ગુનો કર્યા વિગેરે મતલબની ફરીયાદી શ્રીમતિ ઉર્મિલાબેન ચંપકલાલ જયસ્વાલ રહે. ૧૩ રાધેપુષ્ટી બંગલો ગોરર્ધન ટાઉનશીપની બાજુમાં વાઘોડિયા રોડ વડોદરા શહેરનાઓની ફરીયાદ આધારે તા-૪/૧૦/૧૯ ના કલાક ૨૦/૧૫ ગુનો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગુનાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી બેચરભાઇ જીવણભાઇ ભરવાડ રહે-૮૯ જય અંબે નગર ધરતી સોસાયટી સામે બાપોદ જકાતનાકા વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહેરને તા.૮/૧૦/૧૯ ના કલાક ૨૨/૪૫ વાગે પકડી અટક કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે.

સોનાની ચેઇન કિ.રૂ.૫૦,૦૦૦/-

 

૧૨

પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર  

          પાણીગેટ પોસ્ટે. I ગુ.ર.નં ૧૯૫/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા-૨૬/૭/૧૯ ના કલાક ૫/૩૦ થી કલાક ૧૮/૦૦ દરમ્યાન વાઘોડિયા ચેક પોષ્ટની બાજુમાં પાણીગેટ વડોદરા શહેર ખાતે નમૂદ નથી તે આરોપીએ ફરીયાદીની બજાજ કંપનીની પલ્સર મોટર સાયકલ રજી.નં. GJ06-JA-6547 જે સને 2014 ના મોડલનુ છે જેનો ચેસીસ નં-MD2A11CZ8ECG28117 તથા એન્જીન નં-DHZCEG07433 બ્લેક કલરનુ જેની આશરે કિ.રૂ.-૩૫,૦૦૦/- ની ગણી શકાય જેને ડુપ્લિકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી અથવા લોક તોડી ચોરી કરી લઈ જતા તા-૨૮/૯/૧૯ ના ૧૯/૩૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગુનાની તપાસ દરમ્યાન ચોરીમાં ગયેલ વાહન આરોપી સાથે પાનવડ છોટાઉદેપુર ખાતે આરોપી પકડાતા આ કામે આરોપી અરવિંદભાઇ જામસિંગભાઇ રાઠવા રહે,ગામ રાયપુરગામ તા.કવાંટ છોટાઉદેપુરને તા.૯/૧૦/૧૯ કલાક ૧૨/૩૦ અટક કરી ગુનો શોધી મુદામાલ રીકવર કરવામાં આવેલ છે.

મો.સા-૧

કિ.રૂ. ૩૫૦૦૦/-

--

૧૩

પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ  વડોદરા શહેર

           પાણીગેટ પોસ્ટે. I ગુ.ર.નં ૨૦૭/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા.૪/૧૦/૧૯ ના કલાક ૦/૩૦ થી કલાક.૪/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન તૃપ્તીનીવાસ ફ્લેટ મહેશ કોમ્પ્લેક્ષ પાછળ,પરીવાર ચાર રસ્તા પાસે .વાઘોડીયા રોડ પાણીગેટ વડોદરા શહેર ખાતે નમુદ નથી તે આરોપીએ ફરી.શ્રી અભિષેક શીવકાંત સુકલા રહે-૪૦૧ તૃપ્તીનીવાસ ફ્લેટ મહેશ કોમ્પ્લેક્ષ પાછળ,પરીવાર ચાર રસ્તા પાસે .વાઘોડીયા રોડ .વડોદરાનાઓનો વીવો કંપનીનો  મોબાઈલ ફોન મોડલ નં.વી-૧૧ પ્રો. ભુરા કલર જેનો IMEI NO-8662970 44639479  નો કીંમત રૂપીયા આશરે ૨૫,૯૯૦/- તથા સાહેદ અસ્વીનભાઈ શીવકાંત શુક્લા નાઓનો મોબાઈલ ફોન વીવો કંપનીનો  મોડલ નં.વી-૯  કાળા કલરનો જેનો IMEI NO-868492 033474651 નો કીંમત રૂપીયા આશરે ૨૨૯૯૦/- ગણી શકાય જે બન્નેની કુલ કિ.રૂપિયા ૪૮,૯૮૦/- ગણાઇ જેની ઘરની બારી ઉપરથી ચોરી કરી જઇ જતા તા.૧૫/૧૦/૧૯ ના કલાક.૨૧/૨૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગુનાની તપાસ દરમ્યાન મો.ફોનની માહીતી આધારે આરોપી જય શૈલેષભાઇ વસાવા રહે-રિધ્ધી સિધ્ધી સોસાયટી ડભોઇ રોડ વડોદરા શહેર મુળ રહે-એ/૧/૩૧૬ વૈષ્ણવ પાર્ક સોસાયટી ડભોઇ રોડ વડોદરા શહેરને તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૯ ના કલાક. ૧૫/૪૫ વાગે પકડી અટક કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે.

મોબાઈલ ફોન નંગ ૨ કિ.રૂ. ૪૮,૯૮૦/-

 

૧૪

પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

            પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સટાફ નાઓએ તા-૧૦/૧૦/૧૯ ના કલાક-૧૨/૨૦ વાગે અજબડી મીલ સી.એમ.ડી પાન હાઉસની પાછળ ખુલ્લી જગ્યામા આરોપી (૧) યાકુબભાઇ કાલુભાઇ શેખ રહે, ખાટકીવાડ પાંજરીગર મહોલ્લો વાડી વડોદરા શહેર (૨) બુધાભાઇ પુજાભાઇ સોલંકી રહે- આમલીયારા ગામ અંબિકાનગર નવીનગરી હાલોલ રોડ તા.જી.વડોદરા, ગામ. અમલીયારા, તા.વડોદરા (૩)  અફજલ ઉર્ફે અન્નુ પઠાણ રહે- અજબડી મીલ પાણીગેટ વડોદરા શહેરનાઓએ જાહેરમાં પોતાના આર્થીક ફાયદા સારૂ મુંબઇ વરલી મટકાના આંક ફરકના આંકડા લખી લખાવી જુગાર રમી રમાડી આંક ફરકના આંકડા લખેલ કાર્બન સાથેની સ્લીપ બુક નંગ-૬ તથા આંકડા લખેલ સ્લીપ નંગ-૨ તથા બોલપેન નંગ-૧ જેની કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગ ઝડતીના કુલ્લે રોકડા રૂપીયા ૧૩૯૯૦/- તથા મોબાઇલ ફોન-૧ કિ.રૂા.૧૦૦૦- મળી કુલ્લે કિ.રૂા.૧૪૯૯૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઇ તેમજ અફજલ ઉર્ફે અન્નુ પઠાણ રહે.અજબડી મીલ પાણીગેટ વડોદરા નાનો વરલી મટકાના આંકફરકના આંકડા લખવા ત્હો.નં.૧ નાને બેસાડી રેઇડ દરમ્યાન હાજર નહીં મળી આવી ગુનો કર્યા વિગેરે મતલબનો ગુનો શોધી પાણીગેટ II ગુ.ર.ન ૧૧૫/૧૯ જુગારધારા કલમ-૧૨(અ) મુજબના તા-૧૦/૧૦/૨૦૧૯ ના કલાક-૧૫/૧૦ વાગે ગુનો રજીસ્ટર કરેલ છે.

(૧) અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૧૩૯૯૦/- (૨) સ્લીપ બુક નંગ-૬ તથા આંકડા લખેલ સ્લીપ નંગ-૨ (૩) બોલપેન નંગ-૧ જેની કિ.રૂ.૦૦/૦૦ (૪) મોબાઇલ ફોન-૧ કિ.રૂા.૧૦૦૦/- મળી કુલ્લે કિ.રૂા.૧૪૯૯૦/-

 

૧૫

માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર  

            માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા.૩/૧૦/૧૯ ના રોજ મ.નં.૧૧૨, પવનનગર, જી.આઇ.ડી.સી.કોલોની, માંજલપુર ખાતે રેઈડ કરતા આ કામના આરોપી નામે (૧) મહંમદ હાશીમ સલીમઉદ્દીમ શેખ રહે.મકાન નંબર.૧૧૨ પવનનગર જી.આઇ.ડી.સી કોલોની વડસર રોડ માંજલપુર વડોદરા નં.(૨) મહંમદ રફી મસરૂદીન શેખ રહે. ઇશ્વરનગર ગુલાબભાઇના મકાનમાં માંજલપુર વડોદરા નં.(૩) જબ્બાર સિદ્દીકી ઇકબાલ શેખ રહે. મ.નંબર ૧૧૨ પવનનગર જી.આઇ.ડી.સી કોલોની માંજલપુર નં (૪) અફાક ગ્યામુદીન શેખ રહે. ઇશ્વરનગર ગુલાબભાઇના મકાનમાં માંજલપુર વડોદરા નં(૫) અબ્દુલકલામ મનીરહુસેન સિદ્દીકી રહે:- મકાન નંબર.૧૧૨ પવનનગર જી.આઇ.ડી.સી કોલોની વડસર રોડ માંજલપુર મુળ રહે.જરારી ખાલાસપુર ગામ તાલૂકો ફતેહગર જી. ફરૂકાબાદ યુ.પી નં.(૬) મહંમદસલીમ અબ્દુલમજીદ શેખ રહે. મકાન નંબર.૧૧૨ પવનનગર જી.આઇ.ડી.સી કોલોની વડસર રોડ માંજલપુર વડોદરા શહેર તથા નં.(૭) તસલીમ અબ્દુલમજીદ શેખ રહે. મકાન નંબર.૧૧૨ પવનનગર જી.આઇ.ડી.સી કોલોની વડસર રોડ માંજલપુર વડોદરાનાઓ પોતાના આર્થિક ફાયદા સારૂ પોતાના મકાનમા બહારથી માણસો બોલાવી તેઓને પત્તા-પાના પૈસા વડે જુગારની હાર-જીતની રમત રમવા માટે સુખ સગવડ સુવીધા પુરી પાડી તીનપત્તીનો જુગાર રમી રમાડતા તમામની અંગઝડતીના રોકડા રૂપિયા ૮૪૭૦/- તથા જમીનદાવ ઉપરના રૂપિયા ૫૫૩૦/- તથા જુગાર રમવા સારૂ વાપરેલ પત્તાપાના નંગ ૫૨ કી. રૂ.00/00 જે મળી તમામ કુલ મુદ્દામાલ રૂપીયા ૧૪,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઈ ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો ગુનો શોધી માંજલપુર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નં.૧૨૯/૧૯ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મુજબ તા.૩/૧૦/૧૯ ના રોજ રજી.કરવામાં આવેલ છે.

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૮૪૭૦/- ,જમીન દાવના રોકડા રૂ.૫૫૩૦/-, પત્તા પાના નં.-૫૨ કિ.રૂ.૦૦/-

 

 

૧૬

માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

            માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓને મળેલ બાતમી આધારે અટલાદરા, આર્યા એમ્પીરીયરની નવી બંધાતી સાઇટ ઉપર ખુલ્લામાં આરોપી નામે -(૧) હસમુખભાઈ અંબાલાલ સોલંકી ઉ.વ-૫૨ રહે-મનં-૧ ખેડુતના મકાનમાં દરબાર ચોકડી પાસે માંજલપુર વડોદરા નં-(૨) શૈલેષભાઈ નટવરભાઈ મૈસુરી ઉ.વ-૫૩ રહે-નવી ખડકી જીવા મામા મંદિર પાસે માંજલપુર ગામ વડોદરા નં-(૩) નરેશભાઈ પુનમભાઈ સોલંકી ઉ.વ-૩૫ રહે-ગણેશ હોલની પાછળ ખુલ્લા ખેતરમાં ઝુપડમાં દરબાર ચોકડી પાસે માંજલપુર વડોદરા નં-(૪) બિપિનભાઈ ચંદુલાલ ચૌહાણ ઉ.વ-૫૧ રહે-બ્લોક નં-૮ રૂમ નં-૯૫ સાંઈનાથ હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનમાં દરબાર ચોકડી પાસે વડોદરા નં-(૫) હરેશભાઈ માધવલાલ પટેલ ઉ.વ-૪૭ રહે-કુમાર મોટર્સના બિજા માળે સિધનાથ રોડ ખંડેરાવ માર્કેટ નવાપુરા વડોદરા (૬) ભઈલાલભાઈ છોટાભાઈ રાજપુત ઉ.વ-૫૧ રહે-બ્લોક નં-૨૫ રૂમ નં-૨૯૩, સાંઈનાથ હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનમાં દરબાર ચોકડી પાસે વડોદરા નં-(૭) કમલેષભાઈ મહેન્દ્રભાઈ રાજપુત ઉ.વ-૩૧ રહે-મનં-૨, વૈભવ ડુપ્લેક્ષ દરબાર ચોકડી પાસે માંજલપુર વડોદરા નં-(૮) વિકાશભાઈ ભિખાભાઈ પંચાલ ઉ.વ-૫૪ રહે-મનં-૧૪૫, સાંઈનાથ હાઉસિંગના મકાનમાં ભાટકુવા ઓમકારા ચોકડી પાસે માંજલપુર વડોદરા નાઓ જાહેરમાં પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નંગ-૫૨ તથા રોકડા રૂપિયા-૧૫૨૩૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નં-૪ કિમત રૂપિયા ૧૬,૨૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપિયા ૩૧૪૩૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો માંજલપુર પો.સ્ટે.સેકન્ડ ગુ.ર.નં. ૧૩૩/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ તા.૧૩/૧૦/૧૯ ના રોજ રજી.કરવામાં આવેલ છે.

પત્તા પાના નંગ-૫૨ તથા રોકડા રૂપિયા-૧૫૨૩૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નં-૪ કિમત રૂપિયા ૧૬,૨૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપિયા ૩૧૪૩૦/-

 

૧૭

માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર  

             માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓને મળેલ બાતમી આધારે માંજલપુર અમરનાથ સોસાયટી નાગનાગણ મંદિર પાસે આરોપીઓ નામે (૧) દિનેશભાઇ રણછોડભાઇ સોલંકી રહે મ.ન.૪૪૯ માંજલપુર ગામ નવાપુરા ફળીયા વડોદરા શહેર (૨) ગૌરવ કાતીભાઇ પટેલ રહે ૧૦૩ કીખુના એપાર્ટમેન્ટ માંજલપુર સોના ટેકરી પાસે વડોદરા શહેર (૩) ભીમાભાઇ ઉર્ફે ઠાકોરભાઇ ભગાભાઇ રાજપુત રહે નવાપુરા ફળીયુ માંજલપુર ગામ વડોદરા શહેર (૪) વિષ્ણુભાઇ મણીલાલ સોલકી રહે માંજલપુર ગામ ઉડા ફળીયુ મ.ન.૪૨૨ નાગદેવમંદિર પાસે માંજલપુર વડોદરા શહેર નાઓ જાહેરમાં ગોળ કુંડાળુ કરી લાઇટના અજવાળા નીચે પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નંગ- ૫૨ કિ.રૂ.૦૦/- તેમજ આરોપીઓની અંગ ઝડતી ના રોકડા રૂ.૭૬૦૦/- તથા જમીનદાવના રોકડા રૂ.૪૯૫૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧૨૫૫૦/- ની મત્તા સાથે પકડાઇ જઈ ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો ગુનો શોધી માંજલપુર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નં. ૧૪૨/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ  તા.૩૦/૧૦/૧૯ ના  રોજ રજી.કરવામાં આવેલ છે.

પત્તા પાના નંગ- ૫૨ કિ.રૂ.૦૦/- તેમજ આરોપીઓની અંગ ઝડતી ના રોકડા રૂ.૭૬૦૦/- તથા જમીનદાવના રોકડા રૂ.૪૯૫૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧૨૫૫૦/-

 

૧૮

પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા શહેર

               પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓએ તા.૧૩/૧૦/૧૯ ના કલાક ૧૩/૪૦ વાગે વૈકુંઠ સોસાયટી પાસે આશાપુરી નગર મકાન નં.૮૦માં પાણીગેટ વડોદરા ખાતે આરોપી (૧) નયન સંજયભાઇ રાણા રહે.મકાન નં.૮૦ આશાપુરીનગર વૈકુંઠ સોસાયટી પાસે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા (૨) પ્રતિક ઉર્ફે ગોબો ઉર્ફે ગણેશ મો.૮૨૩૮૫૫૬૦૯૮ રહે.પાણીગેટ બાવચાવાડ વડોદરા પૈકી આરોપીનં ૧ નાએ પોતાના રહેણાંક મકાનમાં ગેરકાયદેસર અને વગર પાસ પરમીટે  ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ મિ.લી. તથા ૧૮૦ મી.લી.ની કાચની જુદી-જુદી બ્રાન્ડની ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશ દારૂની કુલ બોટલો નંગ-૬૬ કુલ કિં.રૂા.૩૪,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૧ કિં.રૂ.૧૦૦૦/- મળી કુલ કિં.રૂ.૩૫,૨૦૦/- ના મુદૃામાલ સાથે રેઇડ દરમ્યાન હાજર મળી આવી તથા પ્રોહી મુદ્દામાલ પ્રતિક ઉર્ફે ગોબો ઉર્ફે ગણેશ મો.૮૨૩૮૫૫૬૦૯૮ રહે,પાણીગેટ બાવચાવાડ વડોદરા નાએ આપી બંનેએ એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કર્યા વિગેરે મતલબનો ગુનો શોધી પાણીગેટ પો.સ્ટે. III- ગુ.રજી. નં.-૭૯૩/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ,૮૧,૧૦૮ મુજબ તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૬/૦૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે.

 

ઇંગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ મિ.લી. તથા ૧૮૦ મી.લી.ની કાચની જુદી-જુદી બ્રાન્ડની ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશ દારૂની કુલ બોટલો નંગ-૬૬ ની કુલ કિં.રૂા.૩૪,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૧ કિં.રૂ.૧૦૦૦/- મળી કુલ મુદ્દામાલ કિં.રૂ.૩૫,૨૦૦/-

 

૧૯

માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન, સ્ટાફ વડોદરા શહેર

              માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન, સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓને મળેલ બાતમી આધારે વડસર ગામ,ગૌચરમાં ભૈસાસુર દાદાના મંદિર પાછળ આશરે એક કિ.મી. દુર લીમડાના ઝાડ નીચે તથા આરોપીના રહેણાંક મકાનની અગાસી ઉપર થી આ કામના આરોપીઓ નામે (૧) અજય નથુભાઇ ભાલીયા રહે. વડસર ગામ, ભાલીયાવાસ, ઓડવાળુ ફળીયું, વડોદરા (૨) મનીષ ઉર્ફે મનીયો ભુપતસિંહ સોલંકી રહે. વડસરગામ, ઓડવાળુ ફળીયું, વડોદરા (૩) અર્જુન ઉર્ફે સન્ની પુનમભાઇ મારવાડી, રહે. મારવાડી મોહલ્લો, શ્રીનાથ પેટ્રોલ પંપ પાછળ,કારેલીબાગ, વડોદરા નાઓ પોતાના આર્થિક ફાયદાસારૂ માનવ સ્વાસ્થને હાનિકારક ભારતીય બનાછટની વિદેશી દારૂની ૭૫૦ મી.લી. વ્હિસ્કીકાચની બોટલો કુલ નંગ- ૧૭૩ જેની કિ.રૂ.૯૧,૩૦૦/- તથા બીયરના ટીન કુલ- ૨૧૫ કિ.રૂ.૩૨,૨૫૦/- જે તમામા મળી કુલ્લે રૂ.૧,૨૩,૫૫૦/-ના મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગુનો કર્યા વિ.બાબનો ગુનો માંજલપુર પો.સ્ટે. થર્ડ ગુ.ર.નં. ૬૯૦/૧૯ પ્રોહિ એકટ ક.૬૫(ઇ), ૧૧૬(ખ),૮૧,૧૦૮ મુજબ તા. ૨૪/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ રજી.કરવામાં આવેલ છે. 

 

ભારતીય બનાછટની વિદેશી દારૂની ૭૫૦ મી.લી. વ્હિસ્કીકાચની બોટલો કુલ નંગ- ૧૭૩ જેની કિ.રૂ.૯૧,૩૦૦/- તથા બીયરના ટીન કુલ- ૨૧૫ કિ.રૂ.૩૨,૨૫૦/- જે તમામા મળી કુલ્લે રૂ.૧,૨૩,૫૫૦/-

 

૨૦

માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

          માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓને મળેલ બાતમી આધારે વડસર બ્રીજ ભારત પેટ્રોલ પંપ પાસે આ કામના આરોપી નં.(૧) વિશાલ ઉર્ફે કાકગો મનુભાઇ મકવાણા રહે. મ.નં.સી/૧૭, લવકુશનગરી, ભારત પેટ્રોલ પંપ પાસે, વડસર વડોદરા નાનો આરોપી નં.(૨) અજય નથુભાઇ ભાલીયા રહે. વડસર ગામ, ભાલીયાવાસ, ઓડવાળુ ફળીયું, વડોદરા (૨) મનીષ ઉર્ફે મનીયો ભુપતસિંહ સોલંકી રહે. વડસરગામ, ઓડવાળુ ફળીયું, વડોદરા (૩) અર્જુન ઉર્ફે સન્ની પુનમભાઇ મારવાડી, રહે. મારવાડી મોહલ્લો, શ્રીનાથ પેટ્રોલ પંપ પાછળ,કારેલીબાગ, વડોદરા નાઓ પોતાના આર્થિક ફાયદાસારૂ પોતાના કબજામાં ભારતીય હાથ બનાવટની વિદેશી દારૂની ૧૮૦ મી.લી. ની બોટલ નંગ- ૬૨૫ કિ.રૂ.૯૩,૭૫૦/-, દારૂની હેરાફેરી માટે ઉપયોગમાં લીધેલ એક્ટીવા - ૧ કિ.રૂ.૪૦,૦૦૦/-, મોબાઇલ ફોન- ૨ કિ.રૂ.૧૦૦૦/-, મળી કુલ્લે રૂ.૧,૩૪,૭૫૦/-  ની સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો ગુનો શોધી  માંજલપુર પો.સ્ટે. થર્ડ ગુ.ર.નં.૬૯૩/૧૯ પ્રોહિ એકટ ક.૬૫(ઇ),૯૮(૨),૧૧૬(ખ),૮૧,૧૦૮ મુજબ તા.૨૪/૧૦/૧૯ ના રોજ રજી. કરવામાં આવેલ છે. 

ભારતીય હાથ બનાવટની વિદેશી દારૂની ૧૮૦ મી.લી. ની બોટલ નંગ- ૬૨૫ કિ.રૂ.૯૩,૭૫૦/-, દારૂની હેરાફેરી માટે ઉપયોગમાં લીધેલ એક્ટીવા - ૧ કિ.રૂ.૪૦,૦૦૦/-, મોબાઇલ ફોન- ૨ કિ.રૂ.૧૦૦૦/-, મળી કુલ્લે રૂ.૧,૩૪,૭૫૦/- 

 

૨૧

છાણી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

                  છાણી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર નાઓને તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે છાણીબ્રીજ નીચે હાઇટેકના મિક્ષ્ચરપ્લાન્ટ સામે અમીતભાઇ ઉર્ફે લાલાભાઇ પટેલના ખેતર પાસે બનાવેલ ઓરડીના સેઢે બનેલ નાની નાની પાકા ચણતરની ઓરડીઓમાં તા.જી.- વડોદરા ખાતે વોચ રાખી રેઇડ કરતાં (૧) દિનેશભાઇ નારૂભાઇ આંબલીયાર હાલ રહે- જલારામનગર રેલ્વે સ્ટેશન રોડ પદમલા ગામ ચંદુભાઇ સરપંચના મકાનમા તા.જી. વડોદરા, મુળ રહે- પીપળાગામ ઉપરવાસ ફળીયુ તા.જાલોદ જી.દાહોદ (૨) (વોન્ટેડ) સુનીલ ધનીયાભાઇ બારીયા હાલ રહે- છાણીબ્રીજ નીચે હાઇટેક ના મિક્ષ્ચરપ્લાન્ટ સામે અમીતભાઇ ઉર્ફે લાલાભાઇ પટેલ ના ખેતર પાસે બનાવેલઓરડીમા તા.જી.વડોદરા દિનેશભાઇ નાઓને પ્રોહી જથ્થો ક્યાંથી અને કોની પાસેથી લાવેલ છે તે બાબતે તથા સુનીલ બારીયા બાબતે પુછતામજકુરજણાવે છે કે, આ ઓરડી તેના બનેવી સુનીલ ધનીયાભાઇબારીયાની છે અને તે તેના બાલબચ્ચા સાથે આ જ ઓરડીમાભાડેથી રહે છે. અને મજકુર ઇસમ તેને મળવા તથા દારૂ વેચાણની વાત કરવા માટે આવેલ હતો પરંતુ સુનીલ બારીયાક્યાક જતો રહેલ છે. સુનીલ બારીયાનો મો.નં.૮૪૬૯૩૪૭૦૭૮ છે. તેમ જણાવતો હોય દિનેશભાઇ નારૂભાઇ આંબલીયાર તથા ઓરડીનો હવાલો ધરાવનાર સુનીલ ધનીયાભાઇ બારીયા નાઓએ ગે.કા. રીતે પાસ પરમીટ કે આધાર વગર ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ નો જથ્થો પોતાના કબ્જામારાખી.વેચાણ અર્થે હેર ફેર કરતા હતા. પકડાયેલ ઇસમના કબજામાંથી ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ ની નાની મોટી બોટલ નંગ – ૪૫૮/- કિ.રૂ. ૭૧,૩૮૦/- , અંગ ઝડતીના રૂપિયા રોકડા રૂ.૯,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ- ૦૧, કિં.રૂ. ૫૦૦/-, મળી કુલ્લેકિ.રૂ. ૮૦,૮૮૦/- ના મુદૃામાલ સાથે પકડાઇ જઇ એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો કર્યા  વિગેરે બાબતનો  ગુનોશોઘી છાણી પોલીસ સ્ટેશન III-૩૫૦/૨૦૧૯ ગુજરાત પ્રોહી. એમેન્ડેડ એકટ કલમ ૬૫(ઇ), ૮૧, ૧૧૬(બી) મુજબ તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૨/૦૦ વાગે રજી કરવામાં આવેલ છે. 

ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ ની નાની મોટી બોટલ નંગ – ૪૫૮/- કિ.રૂ. ૭૧,૩૮૦/- , અંગ ઝડતીના રૂપિયા રોકડા રૂ.૯,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ- ૦૧, કિં.રૂ. ૫૦૦/-, મળી કુલ્લે કિ.રૂ. ૮૦,૮૮૦/-

 

૨૨

જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

         જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા નાઓને  તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૯  ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે   સાઈનાથ નગર કેનાલ પાસે (મોબાઈલ  ટોર્ચ ના અજવાળે) રેઇડ કરતાં (૧) સયાલખાન  સાજીદખાંન પઠાણ રહે. સાઈનાથનગર કેનાલ પાસે વડોદરા (૨)  હાસિમખાન યુનુસખાન પઠાણ રહે.જયવુનનગર નવાયાર્ડ વડોદરા તથા મૂળ રહે.સમનન હાસિલ છાબડામૂલ  જિલ્લો- કનોજ, (૩) હસમુખ ન્યાયજુદીન પઠાણ રહે.ખાટકીવાળા નવાયાર્ડ વડોદરા તથા મૂળરહે કમાલગજ તા.ફતેગંજ જી.ફારુમાબાદ, (૪) સમીરખાન ટોફિકખાન પઠાણ  રહે. જયવુન નગર નવાયાર્ડ  વડોદરા તથા ગુરસહાગનજ તા.છઈબરામ  જી. કનોજ  યૂ.પી. (૫) રસીદ મુકટીપાર પઠાણ રહે. જયવૂદ  નગર નવાયાર્ડ વડોદરા તથા  ફૂડવા છીબ્રામૂલ જી. કનોજ યૂ.પી. (૬) રામુ સુરેશચંદ્ર રાઠોડ રહે. સાઈનાથ નગર કેનાલ પાસે કરોડીયા વડોદરા તથા સકરાવ જી. કનોજ યૂ.પી. (૭) ચાંદખાન સલીમ ખાન પઠાણ રહે. જયવૂદ નગર નવાયાર્ડ વડોદરા તથા છીબ્રામૂલ જી કનોજ યૂ. પી. (૮) રિઝવાનખાન જબ્બરખાન પઠાણ  રહે. સાઈનાથ નગર કેનાલ પાસે કરોડીયા  વડોદરા તથા મૂળરહે છીબ્રામૂલ જી.કનોજ યૂ.પી. (૯) ક્રિસણા અરવિદ ત્રિવેદી રહે. સાઈનાથ નગર કેનાલ પાસે કરોડીયા  વડોદરા તથા મૂળ રહે છીબ્રામૂલ જી.કનોજ યૂ. પી. નાઓ જાહેરમાં ગોળ કુંડાળુ વળી પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના રોકડા રુપીયા ૧૭૨૦૦/-, પતા પાના નંગ-૧૦૭  જેની કિ.રૂ.૦૦/-ગણી તથા તમામની અંગઝડતીના રોકડા.રૂ. ૧૬૨૮૦ /-, જમીના દાવના રોકડા રૂ.૧૭૨૦૦ /-મળી કુલ્લે રોકડા રૂ. ૩૩૪૮૦/-, મોબાઇલ નંગ-૭ જેની કિંમત રુ ૫૨૦૦/- કુલ્લે મુદામાલ કી.રૂ.૩૮૬૮૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી  પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ બાબતનો ગુનોશોઘી જવાહરનગર II/૮૧/૨૦૧૯  જુગાર ધારા  કલમ ૪,૫ મુજબ નો તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૨/૧૫  વાગે રજી. કરવામાં આવેલ છે.

પતા પાના નંગ-૧૦૭  કિ.રૂ.૦૦/- , અંગઝડતીના રોકડા.રૂ. ૧૬૨૮૦ /- તેમજ જમીના દાવના રોકડા રૂ.૧૭૨૦૦ /-મળી કુલ્લે રોકડા રૂ. ૩૩૪૮૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૭ જેની કિંમત રુ ૫૨૦૦/- ગણી કુલ્લે મુદામાલ કી રૂ. ૩૮૬૮૦/-

 

૨૩

નંદેસરી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

            નંદેસરી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે નંદેસરીગામ સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસે ખુલ્લામાં સ્ટ્રીટ લાઇટના અંજવાળામાં તા.જી.વડોદરા  ખાતે રેઇડ કરતાં આરોપી (૧) સન્નીકુમાર રવિકુમાર ઠક્કર રહે.નંદેસરીગામ હરસિધ્ધીમાતાના મંદિર સામે તા.જી.વડોદરા (૨) આરામસિંગ કિશોરી જાટવ રહે.નંદેસરીગામ સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે તા.જી.વડોદરા (૩)સંજીવ દયારામ જાટવ રહે.નંદેસરીગામ સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે તા.જી.વડોદરા (૪) રવિ કલ્લુપ્રસાદ નાઇ રહે.નંદેસરીગામ સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે તા.જી.વડોદરા (૫)ધર્મેન્દ્રસિંહ લક્ષ્મણસિંહ રાજ રહે.નંદેસરીગામ ગ્રામ પંચાયત તા.જી.વડોદરા નાઓ જાહેર જગ્યામાં પત્તા-પાના વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નંગ-૫૨ તથા દાવ પરના રોકડા રૂ.૧૧,૨૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના કુલ્લે રૂ.૯,૯૦૦/- કુલ્લે રૂ.૨૧,૧૦૦/- મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઈ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી નંદેસરી પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં.૫૩/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૯ ના કલાક. ૦૦/૦૫ વાગે રજી. કરવામાં આવેલ છે.

પત્તા પાના નંગ-૫૨ તથા દાવ પરના રોકડા રૂ.૧૧,૨૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના કુલ્લે રૂ.૯,૯૦૦/- કુલ્લે રૂ.૨૧,૧૦૦/-

 

૨૪

જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

           જવાહરનગર પોલીસ. સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે   કરચીયાગામ બળદેવનગર પાસે વડોદરા શહેર ખાતે વોચમાં રાખી રેઇડ કરતાં આરોપીએ (૧) ભોપતભાઇ ધીરસિગભાઇ પટેલ રહે ભડભા ગામ નીશાલ ફલીયુ તા.-દેવગઢ બારીયા જી.દાહોદનાઓ પોતાના કબજા ભોગવટામા ગેરકાયદેસર રીતે વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂની બોટલ નંગ-૬૬ કિ.રૂ.૩૩,૦૦૦/- તથા એક ઇન્ડીકા વીસ્ટા ફોર વ્હીલ જેનો રજી.નં GJ-16-AJ-6958 જેની આશરે કી.રુ.૧,૦૦૦૦૦/- તેમજ સદરી ઇસમની અંગઝડતી માથી એક જીયો કંપનીનો કાળા કલરનો મો.ફોન જેની આશરે કી.રુ ૫૦૦/- ગણી કુલ્લે કી રુ ૧,૩૩,૫૦૦/- ના  મુદામાલ સાથે  પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન હાજર  મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ બાબતનો  ગુનો શોધી જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન થર્ડ ગુ.ર.નંબર III ૪૯૨/૧૯ ધ ગુ.ન.ધારા ૬૫ ઈ, ૯૮ (૨) મુજબનો ગુનો તા ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ કલાક ૨૧/૩૦  વાગે રજી.  કરવામાં કરવામાં  આવેલ  છે. 

ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂની બોટલ નંગ-૬૬  કિ.રૂ.૩૩,૦૦૦/- તથા એક ઇન્ડીકા વીસ્ટા ફોર વ્હીલ કાર કી.રુ. ૧,૦૦૦૦૦/- તેમજ અંગઝડતી માથી એક જીયો કંપનીનો મો.ફોન કી.રુ ૫૦૦/- ગણી કુલ્લે કી રુ ૧,૩૩,૫૦૦/-

 

૨૫

ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

            ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર નાઓનોને તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે રાજુનગર ઝુપડ્પટી પાસે ખુલ્લી જગ્યામા વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાં (૧) શબ્બીર ઉદેસીંગ રાજ  રહે.મ.નં ૧૩૩ મધુનગર સોસાયટી કરોડીયા રોડ અમુલ પાર્લર ની બાજુમા ગોરવા વડોદરા તથા નં (૨) આસીક ઉર્ફ રોબીન ઝીસાહેબ રાણા રહે.નેહરુનગર ઝુપડપટી ગોરવ પો.સ્ટે સામે ગોરવા વડોદરા શહેર તથા નં (૩) કુરન ઉર્ફ મરઘો ચનાભાઇ પંડયા રહે, ૨૨૭ આર્શીવાદનગર સોસાયટી બાપુની દરગાહ સામે ગોરવા વડોદરા શહેર નાઓ જાહેરમા રૂપીયાનો પત્તા પાના વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા તેમની અંગ ઝડતીમાં તથા જમીનદાવ પરથી રોકડ રૂપીયા ૧૦,૫૫૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૦૩ કીંમત રૂપીયા ૩૦૦૦/- પાત્તા પાના નંગ-૫૨ કિ રૂ ૦૦/- ની સાથે મળી  કુલ્લે રૂપીયા ૧૩૫૫૦/- મળી આવી પકડાઇ જઈ ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો ગુનો શોધી ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સેકન્ડ ગુ.ર.નં.૯૧/૨૦૧૯  જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો  ગુનો તા.૨૬/૧૦/૧૯ ક.૧૭/૨૦ વાગે રજી. કરવામાં આવેલ છે.

અંગ ઝડતીમાં તથા જમીનદાવા પરથી રોકડ રૂપીયા ૧૦,૫૫૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૦૩ કીંમત રૂપીયા ૩૦૦૦/- પાત્તા પાના નંગ-૫૨ કિ રૂ ૦૦/- ની સાથે મળી  કુલ્લે રૂપીયા ૧૩૫૫૦/-

 

૨૬

નંદેસરી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર 

             નંદેસરી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓને તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૯   ના રોજ મળેલ  બાતમી આઘારે નંદેસરી ગામ સ્વામી નારાયણ મંદિર ગોકુલનગર ખુલ્લામાં રેઇડ કરતાં (૧) માધવ બુધ્ધિલાલ પાલ રહે, જુના બસ સ્ટેન્ડ પાસે અર્જુનભાઇ ના મકાનમાં મુળ રહે. અટવા મેથી ટિકુર તા.સફીપુર જી.ઉનાવ (યુ.પી.) (૨) અંકિત રાકેશ પાલ રહે, મંજુસર જી.આઇ.ડી.સી. મુળ રહે. અટવા મેથી ટિકુર તા.સફીપુર જી.ઉનાવ (યુ.પી.) (૩) રતનેશ બુધ્ધિ પાલ રહે, જુના બસ સ્ટેન્ડ પાસે અર્જુનભાઇના મકાનમાં મુળ રહે. કન્યા ખેડા તા.સફીપુર જી.ઉનાવ (યુ.પી.) (૪) સંતરામ મહાવીર પાલ રહે, નંદેસરી ગામ મુળ રહે, સફહાન ગામ તા.સફીપુર જી.ઉનાવ (યુ.પી.) (૫) પ્રદિપ ઠના પાલ રહે, નંદેસરી ગામ મુળ રહે, સફહાન ગામ તા.સફીપુર જી.ઉનાવ (યુ.પી. (૬) ગુડ્ડુ છત્રપાલ પાલ રહે, નંદેસરી ગોકુળગામ નંદેસરી મુળ રહે. દાલખેડા તા.સફીપુર જી.ઉનાવ (યુ.પી. (૭) વિરેન્દ્ર કલ્લુ પાલ રહે, રહે, મંજુસર જી.આઇ.ડી.સી. મુળ રહે. મોરચા ગામ તા.આસીવન જી.ઉનાવ (યુ.પી ) નાઓ જાહેરમાં પત્તાપાનાનો હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નંગ-૫૨ તથા દાવપરના રોકડા રૂપિયા ૪૫૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપિયા ૧૭,૨૭૦/- તથા અલગ અલગ કંપનીના મોબાઇલ નંગ-૬ જેની કિલ્લે કીરૂ.૮૫૦૦/- પાત્તાપાન નંગ -૫૨ કીરૂ.૦૦/૦૦ ઘણી કુલ્લે કિંરૂ. ૩૦,૨૭૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે સાતે ઇસમો પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ. બાબતનો  ગુનો શોધી નંદેસરી પો.સ્ટે. સે.૫૮/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ  તા.૨૭/૧૦/૧૯ ના ક.૧૮/૧૫ વાગે રજી.  કરવામાં આવેલ છે.

પત્તા પાના નંગ-૫૨ તથા દાવપરના રોકડા રૂપિયા ૪૫૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપિયા ૧૭,૨૭૦/- તથા અલગ અલગ કંપનીના મોબાઇલ નંગ-૬ જેની કિલ્લે કીરૂ.૮૫૦૦/- પાત્તાપાન નંગ -૫૨ કીરૂ.૦૦/૦૦ ઘણી કુલ્લે કિંરૂ. ૩૦,૨૭૦/-

 

૨૭

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહેર

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓને તા.૦૮/૧૦/૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે આરોપી (૧) દેવેન વિષ્ણુભાઇ નાયક રહે.૩૦ર,પિરામીડ એપાર્ટમેન્ટ ,જુના રોડ બજાર કાંકરીયા રોડ,કાંકરીયા, અમદાવાદ (ર) કીર્તિકુમાર વેલજીભાઇ ચૌધરી રહે.રંગાકુઇ ગામ તા.વિસનગર, જી.મહેસાણા (૩) હીતેષભાઇ ભરતભાઇ પટેલ રહે.ગાયત્રીનગર સોસા.,માંકણેજ તા.જી.મહેસાણા (૪) રાકેશકુમાર નારાયણભાઇ પ્રજાપતિ રહે.નંદાલીગામ તા.ખેરાલુ જી.મહેસાણા (પ) પ્રિયાંક નરેન્દ્રભાઇ પટેલ રહે.ભાવસોર ગામ તા.વિજાપુર જી.મહેસાણા (૬) પાર્થ દશરથભાઇ પટેલ રહે. ગાયત્રીનગર, માંકણજ ગામ તા.જોટાણા જી.મહેસાણા (૭) અલ્પેશકુમાર જયંતિભાઇ પટેલ રહે.વિહાર તા.માણસા જી.ગાંધીનગર તથા (૮) નિલેશ હસમુખભાઇ પંડયા રહે.ડી/૩૦૪,રુદ્રાક્ષ એપાર્ટમેન્ટ ,ડીમાર્ટ રોડ, નરોડા નિકોલ, અમદાવાદ નાઓને અસલ ઇન્ડીયન પાસપોર્ટ કુલ-૧૭ તથા સ્પેનના બોગસ પાસપોર્ટ કુલ-પ મળી  કુલ-રર પાસપોર્ટ તથા હીતેષભાઇ ભરતભાઇ પટેલના નામનુ રીપબ્લીક ઓફ ઇસ્ટોનીયાનુ ઓળખ પત્ર જે તમામની  કિ.રુા.૦૦/૦૦ ગણી કબજે કરી ગુનો શોધી સયાજીગંજ પો.સ્ટે.ફ.ગુ.ર.નં.૯૮/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૧ર૦(બી), ૪૦૬,૪ર૦,૪૬પ, ૪૬૮, ૧૧૪ મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરાવેલ છે.

અસલ ઇન્ડીયન પાસપોર્ટ કુલ-૧૭ તથા સ્પેનના બોગસ પાસપોર્ટ કુલ-પ મળી  કુલ-રર પાસપોર્ટ તથા હીતેષભાઇ ભરતભાઇ પટેલના નામનુ રીપબ્લીક ઓફ ઇસ્ટોનીયાનુ ઓળખ પત્ર જે તમામની  કિ.રુા.૦૦/૦૦

 

૨૮

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહેર

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓને તા.૨૧/૧૦/૧૯  ના રોજ સાયકલ ચોરની મળેલ બાતમી આધારે ખોડીયારનગર ચાર રસ્તા ખાતેથી વચનારામ ઉર્ફે વિષ્ણુ બદારામ રબારી રહે.મ.નં.૪૮૬, ચામુંડાનગર, કમલાનગરની સામે, આજવા રોડ વડોદરા મુળ રહે.રાજસ્થાન વાળાને અલગ અલગ કલરની કુલ-૧૧ સ્પોર્ટ સાયકલો જેની કિ.રૂ.૪૨,૫૦૦/- ની ગણી બાપોદ પો.સ્ટે.સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)ડી મુજબ અટક કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ.

અલગ અલગ કલરની કુલ-૧૧ સ્પોર્ટ સાયકલો જેની કિ.રૂ.૪૨,૫૦૦/-

 

૨૯

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહેર

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓને તા.૨૩/૧૦/૧૯ ના રોજ વાહન ચોરની કળેલ બાતમી આધારે અક્ષર ચોક પાસે આવેલ સિઘડી હોટલ સામે રોડ ઉ૫રથી બાતમી વર્ણન મુજબની હોન્ડા ડીઓ કિ.રૂ.૧૦,૦૦૦/- ના ચોર મુદામાલ સાથે અજય વિનોદભાઇ મહાર રહે. માળી મહોલ્લો બાવા નગરી પાછળ મુજમહુડા વડોદરા વાળાને નંબર વગરની હોન્ડા ડીઓ કિ.રૂ.૧૦,૦૦૦/- સાથે ઝડપી પાડી જે.પી.રોડ પો.સ્ટે.માં ફ.ગુ.નં.૯૦/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો ડીટેકટ કરેલ છે.

હોન્ડા ડીઓ કિ.રૂ.૧૦,૦૦૦/-

 

૩૦

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહેર

     એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહેરનાઓને તા.૨૩/૧૦/૧૯ ના રોજ બનાવટી ચલણી નોટોની મળેલ બાતમી આધારે સંગમ ચાર રસ્તા, ધવલ ચાર રસ્તા પાસે આવેલ HDFC બેંક પાસેથી (૧) અભિષેક વિવેક સુર્વે રહે.૧૮/પુડલીક ડુપ્લેક્ષ, સિગ્નસ સ્કુલ પાછળ,મોટનાથ મહાદેવ મંદિર પાછળ, હરણીરોડ, વડોદરા તથા (ર) સુમિત મુરલીધર નબ્બીયાર રહે.સી/૮,અવિનાશ સોસા, વિજયનગર પાસે,સંગમ વડોદરા  નાઓને ઝડપી પાડેલ. તપાસ દરમ્યાન તા.૨૪/૧૦/૧૯ ના રોજ સુરત ખાતેથી (૩) આશીષ ધનજીભાઇ સુરાણી રહે.૧૯/૨૦, રૂપમ સોસાયટી, અશ્વીની કુમાર રોડ (એ.કે.રોડ) હીરાબાગ, સુરત (૪) સંજયભાઇ વિનોદભાઇ પરમાર રહે.૧૩, ઉગમનગર, હીરાબાગ વરાછા રોડ સુરત (૫) કુલદિપ કિશોરભાઇ રાવલ રહે.બાપા સીતારામનો ડેલો, ગામ અજમેર, તા.જસદણ જી.રાજકોટ (૬) અભિષેક ઉર્ફે ઢીંગો જયરામભાઇ માંગુકીયા રહે.૨૧૫, રચના સોસાયટી, કાપોદ્રા ચાર રસ્તા એલ.એચ.રોડ, સુરત (૭) વિશાલ વલ્લભભાઇ સુરાણી રહે.૧૯/૨૦, રૂપમ સોસાયટી, અશ્વીની કુમાર રોડ (એ.કે.રોડ) હીરાબાગ, સુરત નાઓને ઝડપી પાડી તેઓ તમામ વિરૂધ્ધ વારસીયા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં. ૬૨/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૮૯ (ક), (ખ), (ગ), (ઘ), ૧૨૦(બી) તથા ૧૧૪ મુજબનો ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે.

આરોપી નં.(૧) પાસેથી રૂ.૫૦૦/-ના દરની બનાવટી ચલણી નોટો કુલ નંગ-૧૫૨ કિ.રૂ.૭૬,૦૦૦/- જેની કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા યામાહા મોટર સાયકલ નં.જી.જે.૬. એસ.૪૧૦૦ કિ.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા રોકડા રૂ.૧૪૦૦/- નં.(ર) પાસેથી રૂ.૫૦૦/-ના દરની બનાવટી ચલણી નોટો કુલ નંગ-૨૩ કિ.રૂ.૧૧,૫૦૦/- જે કિ.રુા.૦૦/૦૦. આરોપી  આશીષ સુરાણી પાસેથી રૂ.૧૦૦/- ના દરની બનાવટી નોટો નંગ-૭૪ કિ.રૂ.૭૪૦૦/- તથા અસલ ચલણી નોટો રૂ.૫૦૦/-ના દરની નોટ નંગ-૧ તથા રૂ.૧૦૦/-ના દરની અસલ નોટો નંગ-૩ કુલ રૂ.૮૦૦/- તથા તેના રહેણાંક મકાનેથી લેપટોપ, પ્રિન્ટર જે આરોપી સંજય પરમારના માલીકીનું તથા ઇતર સાધન સામગ્રી મળી મળી આવેલ તથા આરોપી સંજય પરમાર પાસેથી રૂ.૧૦૦/- ના દરની બનાવટી નોટો નંગ-૧૭ કિ.રૂ.૧૭૦૦/- તથા રૂ.૫૦૦/-ના દરની બનાવટી નોટો નંગ-૧૩ કિ.રૂ.૬૫૦૦/- તથા અસલ રૂ.૫૦૦/-ની નોટ નંગ-૨ તથા રૂ.૧૦૦/-ના દરની અસલ નોટ નંગ-૪ કુલ્લે કિ.રૂ.૧૪૦૦/- મળી કુલ્લે કિ.રૂ.૨૨,૩૦૦/-નો મુદામાલ

 

૩૧

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

આરોપી જુગનુ ઉર્ફે જીગ્નેશ દિનેશભાઇ છારા રહે. ગરીબદાસની ચાલી અમદાવાદ નાને તા. ૦૭/૧૦/૧૯ ના રોજ અટક કરી (૧) ફતેહગંજ પો.સ્ટે. ફર્સ્ટ ગુ ર.નં ૯૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મુજબ (ર) ફતેહગંજ પો.સ્ટે. ફર્સ્ટ ગુ ર.નં ૧૨૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯(એ)(૩) મુજબ ના કામે ચોરીમાં ગયેલ સોનાનો દોરો જેની કિંમત રૂ આશરે ૩૦,૦૦૦/- તથા ટી.વી.એસ. મો.સા. કિં.રૂ.૨૫૦૦૦/- કુલ કિં.રૂ.૫૫૦૦૦/- નો મુદામાલ રીકવર કરવામાં આવેલ છે. સદર અનડીટેકટ ગુનો શોધી કાઢેલ છે.

 

કિંમત રૂ આશરે ૩૦,૦૦૦/- તથા ટી.વી.એસ. મો.સા. કિં.રૂ.૨૫૦૦૦/-

કુલ કિં.રૂ.૫૫૦૦૦/-

 

૩૨

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

 આરોપી (૧) બેચરભાઇ જીવનભાઇ ભરવાડા રહે. જયઅંબેનગર બાપોદ વડોદરા (ર) કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ રાકેશ જયંતિભાઇ ભરવાડ રહે. સદર નાઓને તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૯  ના રોજ અટક કરી પાણીગેટ પો.સ્ટે. I- ગુ.ર.નં- ૧૯૯/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ-૩૭૯(A) (3) ,૧૧૪ મુજબના ગુનાના કામે ખેચીને ઝુંટવી લઇ ગયેલ સોનાની ચેઇન કિં.રૂ. ૪૪૫૦૦/- મો.સા. કિં.રૂ.ર૫૦૦૦/- રીકવર કરી સદર અનડીટેકટ ગુનો શોધી કાઢેલ છે.

 

સોનાની ચેઇન કિં.રૂ. ૪૪૫૦૦/- મો.સા. કિં.રૂ.ર૫૦૦૦/- કુલ કિં.રૂ.૬૯૫૦૦/-

 

૩૩

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

આરોપી તમામ કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ કિશોરો (૧) હસનખાન રફીકખાન પઠાણ (ર) મહમદ આયાન સૈયદ (૩) વિવેક શંકર લોહાણા તમામ રહે. વડોદરા શહેર નાઓને તા.૯/૧૦/૧૯ ના રોજ ડીટેઇન કરી ગોત્રી ફસ્ટ ગુ ર નં ૧૩૮/૧૯ ઈપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબ (ર) ગોરાવ ફ. ૧રર/૧૯  ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મુજબ (૩) વડોદરા રેલ્વે પો.સ્ટે. ફ. ૧ર૧/૧૯, ઇ.પી.કો. ૩૭૯ મુજબના કામે ચોરીમાં ગયેલ (૧) ઓટો રીક્ષા બજાજ કિં.રૂ -૧,૫૦,૦૦૦/- (ર) બજાજ કે.ટી.એમ. ૨૦૦ બાઇક કિમત રૂ!.૧,૩૦,૦૦૦/- નો મુદામાલ રીકવર કરી સદર બન્ને ગુના શોધી કાઢેલ છે.

(૧) ઓટો રીક્ષા બજાજ

કિં.રૂ -૧,૫૦,૦૦૦/- (ર) બજાજ કે.ટી.એમ. ૨૦૦ બાઇક કિમત રૂ!.૧,૩૦,૦૦૦/-

(૩) મો.સા. કિં.રૂ.૧૫૦૦૦/-

કુલ કિં.રૂ.૧,૯૫,૦૦૦/-

 

૩૪

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

આરોપી (૧) સાહેલભાઇ બસીરભાઇ પટેલ રહે. નવીનગરી તાંદલજા ગામ વડોદરા (ર) રાકેશ લક્ષ્મણભાઇ માછી  રહે. ડી-૧ર ચૌતન્યમય મીરા સોસા. ઘડીયાળી સર્કલ પાસે ગોત્રી રોડ, વડોદરા નાને તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ અટક કરી ગોત્રી ફસ્ટ ગુ ર નં ૧૪૧/૧૯ ઈપીકો કલમ ૩૮૧, ૧૧૪  મુજબના કામે ચોરી કરેલ ઓફીસ સામાન સેન્ટ્રલ એ.સી.માંથી છુટો કરેલ ભંગાર કિં.રૂ.૧૪૦૦૦/- રીકવર કરી સદર ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

સેન્ટ્રલ એ.સી.માંથી છુટો કરેલ ભંગાર કિં.રૂ.૧૪૦૦૦/-

 

૩૫

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

આરોપી (૧) લોકેશ ભગવાનલાલ ખટીક રહે. ચિતોડગઢ તથા (ર) ભેરૂલાલ ગીશુભાઇ ખટીક રહે. આજવા રોડ વડોદરા નાઓને તા.૧૪/૧૦/૧૯ ના રોજ રાજસ્થાન ચિતોડગઢ આડોલા પો.સ્ટે. ફ. ૬૦/૧૯ ના કામે ચોરીમાં ગયેલ અપાચી મો.સા. કિં.રૂ.૮૦૦૦૦/- ની સાથે પકડી પાડી સદર અનડીટેકટ ગુનો શોધી કાઢેલ છે.

અપાચી મો.સા. કિં.રૂ.૮૦૦૦૦/-

 

૩૬

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

આરોપી જય શૈલેષભાઇ વસાવા રહે. રીધ્ધી સીધ્ધી સોસા. ડભોઇ રોડ મુળ રહે. વૈષ્ણવપાર્ક સોસા. વડોદરા નાઓને તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ અટક કરી પાણીગેટ પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નં ૨૦૭/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મુજબના ગુનાના કામે ચોરીમાં ગયેલ મો.ફોન-ર કિં.રૂ. ૨૦૦૦૦/- રીકવર કરી સદર ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

મો.ફોન-ર કિં.રૂ. ૨૦૦૦૦/-

 

૩૭

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

આરોપી સુનિલ કિતેશભાઇ નિનામા રહે. ૧૨ ભાગ્ય લક્ષ્મી સોસા. ગોરવા આઇ.ટી.આઇ. પાસે વડોદરા નાને તા.ર૩/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ અટક કરી ગોરવા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર. નં.૧૨૮/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે ચોરીમાં ગયેલ એક્ટીવા કિ.રૂ.૨૫,૦૦૦/- રીકવર કરી સદર ગુનો શોધી કાઢેલ છે.

એક્ટીવા કિ.રૂ.૨૫,૦૦૦/-

 

૩૮

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

આરોપી સાવધાન ઉર્ફે ઢાકા ફકીરાભાઇ સોનવણે રહે શિવાજીપુરી અકોટા પોલીસ લાઇન પાસે ગણેશ મંદીર સામે વડોદરા નાનો વાપી રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશન થર્ડ ગુ.ર.નં ૫૨૨૫/૧૮ પ્રોહિ એક્ટ ૬૫ એ ઇ,૮૧ મુજબના કામે નાસતો ફરતો હોય, તા.૦૩/૧૦/૧૯ ના રોજ અટક કરવામાં આવેલ છે.

--

 

૩૯

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

આરોપી નરેશકુમાર ગરબડદાસ પ્રજાપતિ રહે. કલારાણી ગામ, મેન બજાર તા. પાવી જેતપુર જી. છોટાઉદેપુર નાનો છોટાઉદેપુર જીલ્લાના કરાલી પો.સ્ટે. મા સેકન્ડ ગુ.ર.નં. ૧૬/૧૯ પ્રીઝનલ એક્ટ કલમ ૫૧(એ), ૫૧(બી) મુજબના કામે નાસતો ફરતો હોય, તા.૦૭/૧૦/૧૯ ના રોજ અટક કરવામાં આવેલ છે.

--

 

૪૦

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

આરોપી રાજેશભાઇ સોમાભાઇ ગોસાઇ રહે બી/૭૨, સત્યનારાયણ સોસાયટી,રણોલીગામ ,બ્રીજ્નીચે,વડોદરા શહેર રાવપુરા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.ન. ૭૯/૧૮ ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબના તથા ગોત્રી પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.ન. ૯૨/૧૮,૧૫૯/૧૮,૨૩૩/૧૮ ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબના તથા પાણીગેટ ફસ્ટ ગુ.ર.ન. ૨૦૪/૧૮ ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબના કામે નાસતો ફરતો હોય, તા.૨૪/૧૦/૧૯ ના રોજ અટક કરવામાં આવેલ છે.

--

 

૪૧

ટ્રાફિક શાખા વડોદરા શહેર

               તા.૫/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહેર મે.પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નરશ્રી ટ્રાફિક તથા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નરશ્રી ટ્રાફિક શાખા નાઓના ફરમાનથી RSP ટીમ દ્વારા ઊર્મિ સ્કૂલ સમા ખાતે, CBSE વેસ્ટ ઝોન જુડો ચેમ્પિયનશીપ-2019 ના ઓપનિંગ પોગ્રામમાં હાજર રહયા. સદર પોગ્રામમાં ટ્રાફિક નિયમો અંગેની જુડોના ખેલાડિયોને માહીતી પુરી પાડેલ તેમજ ટ્રાફિક નિયમોના પાલન માટે સપથ લેવડાવેલ.

--

 

              તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહેર મે.પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી ટ્રાફિક તથા પો.ઇન્સ.શ્રી એમ.આર.પાંડોર, RSP ટીમ દ્વારા  કાઠિયાવાડી ખડકી હોટલ ખાતે જય સેલ્સ કોર્પોરેશન દ્રારા  ટ્રાફિક અવેરનેસ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા.ટ્રાફિકના નવા નિયમો વિશે ના.પો.કમિ. સા.શ્રી દ્વારા ખુબજ સરસ માહીતી પુરી પાડવામાં આવેલ. તેમજ સા.શ્રી નાઓના હસ્તે ફ્રી હેલ્મેટ વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું.તેમજ PPT દ્વારા ટ્રાફિક જાગૃતિ અંગે વીસ્તૃત માહીતી આપી.

--

 

           તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહેર મે.પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી  ટ્રાફિક તથા પો.ઇન્સ.શ્રી એમ.આર. પાંડોર, RSP ટીમ દ્વારા  મીઠીબા હોલ સિયાપુરા, ખંડેરાવ માર્કેટ ખાતે શ્રી નંદીકેશ્વર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્રારા બ્રાહ્મણ સમાજના ભાઈ બહેનોનો સન્માન સમારોહનું આયોજન કરેલ હતું. જેમાં ટ્રાફિક અવેરનેસ અંગેના સેશનનું આયોજન કરેલ સદર પોગ્રામમાં ના.પો.કમિ. સા.શ્રી દ્વારા નવા નિયમો વિશે ખુબજ સરસ માહીતી પુરી પાડવામાં આવેલ. તેમજ ટ્રાફિક જાગૃતિ અંગે વીસ્તૃત માહીતી પૂરી પાડવામાં આવેલ.

--

 

                 તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહેર મે.પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી ટ્રાફિક તથા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી ટ્રાફિક શાખા નાઓના ફરમાનથી RSP ટીમ  અને લાયન્સ ક્લબ ઑફ ઇન્ટરનેશનલ ના સૌજન્યથી કાલાઘોડા  ખાતે નાગરિકોમાં ટ્રાફિકની સભાનતા લાવવા માટે વધુ લોકો ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરે તે હેતુથી ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરતા વાહન ચાલકોને જેવા કે હેલ્મેટ, શીટ બેલ્ટ, જિબ્રા ક્રોસિંગનું પાલન કરતા વાહન ચાલકોને ગુલાબનું ફૂલ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા તથા અન્ય વાહનચાલકોને ટ્રાફિક ના નિયમોનું પાલન કરવા સમજ કરવામાં આવી. 

--

 

               તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૯ ના વડોદરા શહેર મે. પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી  ટ્રાફિક તથા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી ટ્રાફિક શાખા નાઓના ફરમાનથી ટ્રાફિક શાખાના PI શ્રી ઝેડ.એમ.સિંધી સા. તથા RSP ટીમ  દ્વારા અશોકરાજ ગાયકવાડ સ્કૂલ, લાલબાગ  ખાતે વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓમાં તહેવારની સાથે સાથે પર્યાવરણ જાગૃતિ અને ટ્રાફિક અવેરનેસ આવે તે અંગેના પોગ્રામનું આયોજન કરેલ હતું.સદર પોગ્રામમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા માટીના સુંદર દીવડાઓ બનાવેલ.તેમજ ટ્રાફિક જાગૃતિ અને નિયમોના પાલન અંગેના શપથ પણ લેવડાવેલ.

--

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 16-11-2019