હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેર માહિતી અધિકારી
Rating :  Star Star Star Star Star   

  જાહેર માહિતી અધિકારી    
નામ હોદ્દો કચેરી ઘર મોબાઇલ ફેકસ
શ્રી અનુપમસિંહ ગહલૌત  પોલીસ કમિશ્‍નર 0265-2431515 2324020 99784 05299 0265-2432582
શ્રી કે જી ભાટી  સયુકત પોલીસ કમિશ્‍નર 0265-2432020 9978405845 0265-2414996
શ્રી મનિષ સિંઘ   નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વહીવટ) 0265-2431717 9978405866 0265-2431717
શ્રી દિપકકુમાર મેઘાણી નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વિભાગ 1) 0265-2432424 9978405084 0265-2432424
શ્રી રાજન ટી સુસરા નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વિભાગ 2) 0265-2432626 9978408866 0265-2432626
શ્રી સંજય ખરાત  નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વિભાગ 3) 0265-2565502 9978408976 0265-2432582
શ્રીમતિ સરોજકુમારી  નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વિભાગ 4) 0265-2430006 9978408950 0265-2432582
શ્રી જયદીપસિંહ જાડેજા   નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (ક્રાઈમ) 0265-2410833 9978406093 0265-2432582
શ્રી એન્ર્ડુ મેકવાન    નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (ટ્રાફિક) 0265-2411135   9904808722 0265-2432582
શ્રી વી.પી. ગામીત મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર કંટ્રોલરૂમ 0265-2458600 9978408513 0265-2432582
સુ શ્રી તેજલ પટેલ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર સ્‍પેશ્યલ બ્રાન્ચ 0265-2422587 9978408440 0265-2432582
શ્રીમતિ એ કે વાનાણી  મદદનીશ પોલીસ 0265-2423505 9978408441 0265-2432582
કમિશ્‍નર ટ્રાફિક બ્રાન્ચ
શ્રી પી એચ ભેસાણીયા  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’એ’ડીવીઝન 0265-2413404 - 9978407278 0265-2432582
શ્રી બી. એ. ચૌધરી  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍ન ’બી’ડીવીઝન 0265-2385101 9978407279 0265-2432582
સુ.શ્રીમતી મેઘા.આર.તેવાર  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’સી’ ડીવીઝન 0265-2426827 9978408514 0265-2432582
શ્રી એ. વી. રાજગોર  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’ડી’ ડીવીઝન 0265-2334485 9978408439 0265-2432582
શ્રી એસ જી પાટીલ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’ ઈ’ડીવીઝન 0265-2413404 9978408971 0265-2432582
શ્રી એસ. બી. કુંપાવત   મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર’એફ’ડીવીઝન  0265-2636402 9878408972  9925033275 0265-2432582
શ્રી પી. આર. રાઠોડ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’જી’ ડીવીઝન 0265-2565503 9878408973 0265-2432582
શ્રી બી. બી. રાઠોડ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર સાયબર  ’એચ ડીવીઝન  (eGujcop) 0265-2428251 9978408974 0265-2432582
શ્રી ડી. કે. રાઠોડ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર એસ.સી./ એસ.ટી. સેલ  0265-2418551 9978408298 0265-2432582
શ્રી ડી. એચ. ચૌહાણ  મદદનીશ  પોલીસ કમિશ્‍નર(ક્રાઈમ) 0265-2512200 9978408281 0265-2432582
શ્રી ડી. કે. રાઠોડ i/c મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર વહીવટ અને તાલીમ (મુખ્ય મથક) 0265-2644650 9978408298 0265-2644650
શ્રી એન.ડી.કામોલ નાયબ વહીવટી 0265-2431600 9724962654 0265-2432582
અધિકારી
શ્રી કે. પી. પરમાર પો.ઈન્‍સ. 0265-2424397 9979099190 0265-2424397
વાડી પો.સ્‍ટે.
શ્રી આર. એસ. બારીયા પો.ઈન્‍સ. 0265-2516722 9925035383 0265-2571843
પાણીગેટ પો.સ્‍ટે.
શ્રી ટી.જી. બામણીયા પો.ઈન્‍સ. 0265-2510820   0265-2510821 8980047800 0265-2510820
બાપોદ પો.સ્‍ટે.
શ્રી એચ. એમ. રામવત પો.ઈન્‍સ.                   0265-2656000 9909448675 0265-2656000
મકરપુરા પો.સ્‍ટે.
શ્રી ઝેઙ એમ.સીન્‍ધી પો. ઈન્‍સ. 0265-2635856 9924206635 0265-2432582
માંજલપુર પો.સ્‍ટે.
શ્રી આર. એમ. ચૌહાણ પો.ઈન્‍સ. 0265-2459599    0265-2459461 9099979813 0265-2459599
નવાપુરા પો.સ્‍ટે.
શ્રી બી.જી.ચેતરીયા  પો.ઈન્‍સ. 0265-2411227 9925041435 0265-2411227
રાવપુરા પો.સ્‍ટે.
શ્રી એન.એચ.બહ્મભટ્ટ પો..સ.ઈન્‍સ. 0265-2342400 9979892485 0265-2342400
જે.પી.રોડ પો.સ્‍ટે.
શ્રી વી. એમ. ખૈર i/c પો.સ.ઈન્‍સ. 0265-2370061 9979892485 0265-2432582
ગોત્રી પો.સ્‍ટે.
શ્રી ડી. જે. સોસા પો.ઈન્‍સ. 0265-2571211  0265-2561310 8980018335 0265-2571211
સીટી પો.સ્‍ટે.
શ્રી એસ. એ.આંણદ         i/c psi પો.ઇ.    0265-2523522            0256-2523255  97788 88289 0265-2523522
વારસીયા
શ્રી આર એ જાડેજા  પો.ઈન્‍સ. 0265-2459744 9825750363 0265-2459744
કારેલીબાગ પો.સ્‍ટે.
શ્રી પી કે ચાવડા  પો.ઈન્‍સ. 0265-2776763 9825193636 0265-2773394
છાણી પો.સ્‍ટે.
શ્રી એ કે વાડિયા  પો.ઈન્‍સ. 0265-2840440 9426455386 0265-2840440
નંદેસરી પો.સ્‍ટે.
શ્રી એસ જી સોલંકી  પો. ઈન્‍સ. 0265-2361479 98795 98198 0265-2361479
સયાજીગંજ પો.સ્‍ટે.
શ્રી જે કે પટેલ I/c પો.ઈન્‍સ. 0265-2776722 98259 87379 0265-2776722
ફતેગંજ પો.સ્‍ટે.
શ્રી આર એસ ડોડીયા  પો.ઈન્‍સ. 0265-2285803   9825271400 0265-2285803
ગોરવા પો.સ્‍ટે. 0265-2281313
શ્રી બી.એચ.શીંગરખીયા  પો.સ.ઈન્‍સ. 0265-2223933            0265-2232382 9909599991 0265-2232382
જવાહરનગર પો.સ્‍ટે.
શ્રી પી ડી પરમાર  પો..ઈન્‍સ. 0265-2774445 9879595403 0265-2774446
સમા પો.સ્‍ટે
શ્રી  કે.એ.ગોહીલ i/c psi પો.ઈન્સ. 0265-2393500 8347131313 0265-2432582
લક્ષ્‍મીપુરા પો.સ્‍ટે
શ્રી બી એમ રાણા  પો.ઈન્‍સ. 0265-2541423 9712908539 0265-2654423
હરણી પો.સ્‍ટે.
શ્રીમતી જે. આર.સોલકી  વુ.પો.ઈન્‍સ. 0265-2411855 7622047727 0265-2355848
મહિલા પો.સ્‍ટે.
શ્રી એમ. જે. બહેલીમ  પો. કમિ. રીડર પો..ઈન્સ. 0265-2431440 9727722899 0265-2431440
શ્રી  કે. બી. રાત સંયુકત. પો. કમિ. રીડર પો.ઈન્સ 0265-2436999– એક્ષ્‍ટે131 7779021197 0265-2432582
શ્રી  કે. જે. ધડુક  PSI i/c  પો.ઈન્‍સ. 0265-2513635 99748 74805 0265-2513634
ડી.સી.બી. પો.સ્‍ટે.
શ્રી આર.સી. કાનમીયા   PSI    i/c પો.ઈન્‍સ. 0265-2429020 9913377322 0265-2429020
પી.સી.બી.
શ્રીએચ.એમ.ચૌહાણ    i/c PSI પો.સ.ઈન્‍સ. 0265-2410200 9825700731 0265-2410200
એસ.ઓ..જી.
શ્રી એમ.કે. મોટવાણી    શ્રી   જે.કે.ડોડીયા  પો.ઈન્સ.સાયબર 0265-2513635 98795 33150  96879 57632 0265-2432582
પો.સ.ઈન્‍સ.સાયબર ક્રાઇમ સેલ
શ્રી ડી.પી.ચૌહાણ I/C પો.ઈન્સ. 0265-2513634 9879165845 0265-2436999
એમ.ઓ બી.
શ્રી વી. એમ. દવે  પો.ઈન્સ. 0265-2436999-એક્ષ્‍ટે.132 9924190323 0265-2423950
લાયસન્‍સ બ્રાન્ચ
શ્રી જે કે પટેલ  પો.ઈન્સ.   0265-2225746/24111134 98259 87379 0265-2225746/24111134
ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  1
  પો.ઈન્સ. 0265-2225746/24111134   0265-2225746/24111134
ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  2 9825387862
  પો.ઈન્સ. 0265-2225746/24111134     0265-2225746/24111134
ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  3
શ્રી એમ.આર. પાંડોર  પો.ઈન્સ.             ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  4 0265-2225746/24111134   9427037397 0265-2225746/24111134
  પો.ઈન્સ.             ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  5 0265-2225746/24111134     0265-2225746/24111134
શ્રી એચ.એમ. રાઠવા પો.ઈન્સ.             ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  6 0265-2225746/24111134   9904320847 0265-222574624111134
શ્રી કે. જે. દેસાઇ  પો.ઈન્સ.             ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  7 0265-2225746/24111134   7778045687 0265-222574624111134
શ્રી એમ. વી. ગઢવી  શ્રી  વી.બી. જાડેજા   પો. ઈન્સ.સ્‍પે બ્રાન્ચ 0265-2423950 97267 38014 0265-2225746 
સંકલનકક્ષ પો.ઈન્સ. ઈન્સ.સ્‍પે.બ્રાન્ચ
શ્રી કે. એચ. પુવાર  પો.સ.ઈન્સ. એલ.આર. કંટોલ રુમ 0265-2225746   0265-2435000
શ્રી પી. બી. વાઘેલા પો.સ.ઈન્સ. BDDS  0265-2225746   9327996961 0265-2435000
શ્રી પી. આઇ. સેદાણે       રી.પો.ઈન્સ. 0265-2644650             7096224352 0265-2644650
પોલીસ હેડ ક્વોર્ટર્સ 0265-2641194
શ્રી અતુલ ગંગવાલ પો.ઈન્સ. વાયરલેસ 0265-2641081 7016061078 0265-2432582
શ્રી દેવસીગભાઇ કલગીભાઇ એ.એસ.આઇ.ઘોડેસવાર 0265-2641194     0265-2432582
શ્રી મહેન્દ ભગોરા  પો.ઈન્સ. 0265-2636271 9408367076 0265-2432582
એમ. ટી. ઓ.
શ્રી.  વી. ડી. પરમાર     શ્રી યુ. આર. સાલુકે  પો.વા.સ.ઈ. 0265-2427455  2436999-એક્ષ્‍ટે.-146  97275 72427  99095 33920  0265-2432582
પો.વા.સ.ઈ કોમ્પ્‍યુટર 
શ્રી આર.એસ.રધુવશી  પો.સ.ઈ. 0265-2436999- 9427001946 0265-2432582
બીડીએએસ./MT 0265 2641081
શ્રી અર્જુણસીહ ના.પો..કમિ. રીડર ઝોન ૧ પો.સ.ઈન્સ./ ASI 0265-2360165    9586479727 0265-2432582
  ના.પો..કમિ. રીડર ઝોન ર પો.સ.ઈન્સ. 0265-2436999- Ext 142     0265-2432582
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 03-08-2019