પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

ક્રાઇમની આંકડાકીય માહિતી

2/22/2020 1:00:57 AM

વડોદરા શહેર

CRIME ANKDAKIY MAHITI

મંથલી ક્રાઈમ પત્રક - માહે – ૧૨/૨૦૧૯ જિલ્લો - વડોદરા શહેર પત્રક-ર
ક્રમ હેડ ચાલુ વર્ષના ૨૦૧૯  ગયા વર્ષના ૨૦૧૮  ગયા વર્ષના
આજ દિન સુધીના આજ દિન સુધીના કુલ
 ૧૨/૨૦૧૯  સુધીના ૧૨/૨૦૧૮  સુધીના સને. ૨૦૧૮ 
જાહેર શોઘ્યા જાહેર  શોઘ્યા જાહેર શોઘ્યા
ખૂન 10 9 33 29 33 29
ખૂનની કોશિષ  27 27 34 33 34 33
શિ.મ.વધ. 1 1 3 3 3 3
કુલ ધાડ 5 5 4 4 4 4
હાઈવે ધાડ 0 0 0 0 0 0
સાદી ધાડ 5 5 4 4 4 4
કુલ લૂંટ 47 37 98 49 98 49
હાઈવે લૂંટ/વિઝી.  0 0 4 2 4 2
સાદી લૂંટ 47 37 94 47 94 47
૧૦ ગૃહ પ્રવેશ 0 0 0 0 0 0
૧૧ દિવસની ઘરફોડ 27 12 31 11 31 11
૧ર રાતની ઘરફોડ 261 57 300 93 300 93
૧૩ ચોરીઓ કુલ 765 275 846 304 846 304
૧૪ ચો.મી.રાખવી 0 0 0 0 0 0
૧પ ઠગાઈ 240 230 231 199 231 199
૧૬ વિશ્વાસઘાત 14 13 15 15 15 15
૧૭ ખોટા સિક્કા /બ.ચ.નોટો 4 2 1 1 1 1
૧૮ બિગાડ 1 1 7 6 7 6
૧૯ હંગામો 66 65 70 70 70 70
ર૦ ગે.કા. મંડળી 10 10 3 3 3 3
ર૧ ઝે.પ.આપવાના 0 0 0 0 0 0
રર કુલ વ્યથા 235 232 247 245 247 245
ર૩ સાદી વ્યથા 155 152 172 170 172 170
ર૪ મહા વ્યથા 80 80 75 75 75 75
રપ મ.હ.નયન 116 102 135 122 135 122
ર૬ સ.નો.હુમલો 15 15 18 18 18 18
ર૭ ફેટલ 148 108 163 110 163 110
ર૮ બીજા પરચૂરણ 829 764 770 708 770 708
ર૯ કુલ ટોટલ 2821 1965 3009 2023 3009 2023
૩૦ વાહન ચોરી 514 125 568 166 568 166
૩૧ એમ. કેસ. 7 7 8 8 8 8