પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

નોટીફિકેશન

7/3/2022 2:41:42 PM

 

વડોદરા શહેર ના જાહેરનામાનું લીસ્‍ટ
જાહેરનામાની વિગત  ઇસ્‍યુ કરનાર બ્રાન્‍ચ  અમલવારી  તારીખ 
શરૂઆત તારીખ  અંત તારીખ  
ડ્રોન કેમેરા જાહેરનામુ ‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૩/૦૭/૨૦૨૨ ૩૧/૦૮/૨૦૨૨
અનઅધિકૃત વ્યકતિ અંગેનું જાહેરનામું ‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૫/૦૭/૨૦૨૨ ૧૯/૦૭/૨૦૨૨
ગણવેશ વેચાણ અંગેનું જાહેરનામું ‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૫/૦૭/૨૦૨૨ ૧૯/૦૭/૨૦૨૨
ચાર કરતા વધુ અંગેનું જાહેરનામું ‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૪/૦૭/૨૦૨૨ ૧૮/૦૭/૨૦૨૨
ધ્વની પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું ‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૭/૦૭/૨૦૨૨ ૨૧/૦૭/૨૦૨૨
મકાન દુકાન ભાડા અંગેનું જાહેરનામું ‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૩/૦૭/૨૦૨૨ ૩૧/૦૮/૨૦૨૨
લેબર કોન્ટ્રાકટર અંગેનું જાહેરનામું ‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૩/૦૭/૨૦૨૨ ૩૧/૦૮/૨૦૨૨
સાયકલ સ્કુટર અંગેનું જાહેરનામું ‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૩/૦૭/૨૦૨૨ ૩૧/૦૮/૨૦૨૨
હોટલ લોજ બોર્ડીંગ અંગેનું જાહેરનામું ‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૩/૦૭/૨૦૨૨ ૩૧/૦૮/૨૦૨૨
HSC-SSC પરીક્ષા જાહેરનામુ ‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26-06-2022 કલાક ૧૪:૦૦ 26-06-2022 કલાક ૧૬:૩૦ સુધી
હથિયારબંધી જાહેરનામુ ‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૮/૦૬/૨૦૨૨ ૧૨/૦૭/૨૦૨૨
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર ડીસીપી ક્રાઇમ ૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ૧૭/૦૭/૨૦૨૨
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે ડીસીપી ક્રાઇમ ૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ૧૭/૦૭/૨૦૨૨
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ ડીસીપી ક્રાઇમ ૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ૧૭/૦૭/૨૦૨૨
બેન્‍ક,મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ ૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ૧૭/૦૭/૨૦૨૨
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે ડીસીપી ક્રાઇમ ૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ૧૭/૦૭/૨૦૨૨
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. ડીસીપી ક્રાઇમ ૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ૧૭/૦૭/૨૦૨૨
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે ડીસીપી ક્રાઇમ ૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ૧૭/૦૭/૨૦૨૨
પરીક્ષાઅંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/૦૫/૨૦૨૨ 15/૦૫/૨૦૨૨
હથીયારબંધી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૧૪/૦૫/૨૦૨૨ ૨૮/૦૫/૨૦૨૨
કપલ બોક્ષ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૧૨/૦૫/૨૦૨૨ ૧૦/૦૭/૨૦૨૨
ધ્વની પ્રદુષણ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૮/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૫/૦૦ થી તા.૨૨/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૬/૩૦ સુધી
અનઅધિકૃત વ્યકિતનુ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૫/૦૦ થી તા. ૨૦/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૬/૩૦ સુધી
ચાર કરતા વધુ માણસો નુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૫/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૫/૦૦ થી તા. ૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૬/૩૦ સુધી
ગણવેશ અંગે નું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૫/૦૦ થી તા. ૨૦/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૬/૩૦ સુધી
ગુજરાત પંચાયત સેવા પંસદગી મંડળ પરીક્ષા અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૫/૦૦ થી તા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૬/૩૦ સુધી
ગણવેશ અંગે નું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૧/૦૪/૨૦૨૨ તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨
ચાર કરતા વધુ માણસો નુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૦/૦૪/૨૦૨૨ તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૨
અનઅધિકૃત વ્યકિતનુ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૧/૦૪/૨૦૨૨ તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨
ધ્વની પ્રદુષણ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૩/૦૪/૨૦૨૨ તા. ૦૭/૦૫/૨૦૨૨
ગુજકોટ પરીક્ષા અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૧૮/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૮/૦૦ થી તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૭/૦૦ સુધી
હથીયાર બંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૧૪/૦૪/૨૦૨૨ ૨૮/૦૪/૨૦૨૨
લોકરક્ષક પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ -/-/૨૦૨૨ -/-/૨૦૨૨
ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ -/-/૨૦૨૨ -/-/૨૦૨૨
અનઅધિકૃત વ્યકિત અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૬/૦૪/૨૦૨૨ ૨૦/૦૪/૨૦૨૨
ગણવેશ અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૬/૦૪/૨૦૨૨ ૨૦/૦૪/૨૦૨૨
ચાર કરતા વધુ માણસ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૦૫/૦૪/૨૦૨૨ ૧૯/૦૪/૨૦૨૨
હથિયારબંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૩૦/૦૩/૨૦૨૨ ૧૩/૦૪/૨૦૨૨
HSC-SSC પરીક્ષા જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ ૨૮/૦૩/૨૦૨૨ ૧૨/૦૪/૨૦૨૨
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે . ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર. ડી.સી.પી ક્રાઈમ 20/03/2022 18/05/2022
પરીક્ષા જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/03/2022 20/03/2022
ઘરઘાટી નોંધણી જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/03/2022 18/05/2022
ધ્વનિ પ્રદુષણ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/03/2022 07/04/22
ગણવેશ વેચાણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/03/2022 05/04/22
ચાર કરતા વધુ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/03/2022 04/04/22
અનાધિક્રુત વ્યક્તિ પ્રવેશ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/03/2022 05/04/22
હોળી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 16/03/2022 22/03/22
હથિયારબંધી જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/03/2022 29/03/2022
ધ્વનિ પ્રદુષણ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/03/2022 23/03/2022
ચાર કરતા વધુ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/03/2022 20/03/2022
ગણવેશ વેચાણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/03/2022 21/03/2022
અનાધિક્રુત વ્યક્તિ પ્રવેશ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/03/2022 21/03/2022
ડ્રોન કેમેરા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/03/2022 03/05/2022
મકાન,દુકાન ભાડા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/03/2022 03/05/2022
મજુર જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/03/2022 03/05/2022
સાયકલ સ્કુટર જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/03/2022 03/05/2022
હોટલ લોજ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/03/2022 03/05/2022
કોવીડ - ૧૯ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/03/2022 31/03/2022
ધ્વની પ્રદુષણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/02/2022 08/03/2022
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/02/2022 06/03/2022
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/02/2022 06/03/2022
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/02/2022 05/03/2022
કોવીડ - ૧૯ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/02/2022 01/03/2022
હથીયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 28/02/2022 14/03/2022
કોવિડ-૧૯ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 18/02/2022 25/02/2022
કોવિડ-૧૯ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/02/2022 18/02/2022
હથિયારબંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 13/02/2022 27/02/2022
ધ્વનિ પ્રદુષણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/02/2022 21/02/2022
કોવીડ-૧૯ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/02/2022 11/02/2022
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/02/2022 19/02/2022
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/02/2022 19/02/2022
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/02/2022 18/02/2022
કોરોના જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 29/01/2022 04/02/2022
હથીયાર બંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 29/01/2022 12/02/2022
કોરોના જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/01/2022 29/01/2022
ધ્વનિ પ્રદુષણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/01/2022 06/02/2022
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/01/2022 19/03/2022
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/01/2022 04/02/2022
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/01/2022 04/02/2022
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/01/2022 02/02/2022
કોરોના સુધારેલ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/01/2022 22/01/2022
હથીયાર બંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 14/01/2022 28/01/2022
ધ્વનિ પ્રદુષણ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/01/2022 22/01/2022
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/01/2022 20/01/2022
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/01/2022 20/01/2022
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/01/2022 19/01/2022
ડ્રોન કેમેરા જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2022 04/03/2022
હોટલ-લોજ બોર્ડિંગ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2022 04/03/2022
મકાન-દુકાન જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2022 04/03/2022
લેબર કોન્ટ્રાક્ટ જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2022 04/03/2022
સાયકલ સ્કુટર જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2022 04/03/2022
ઉતરાયણ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/01/2022 17/01/2022
કોરોના સુધારા જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 30/01/2022 07/01/2022
કોરોના સુધારા જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 30/01/2022 07/01/2022
સ્કાઇ લેન્ટર્ટ જાહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 31/01/2022 ---
કોરોના જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/12/2021 31/12/2021
પરીક્ષા જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/12/2021 26/12/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/12/2021 04/01/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/12/2021 05/01/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/12/2021 05/01/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/12/2021 07/01/2021
કોરોના જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/12/2021 31/12/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5371 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5370 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5369 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5368 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5367 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઈલેકશન જાહેરનામુ-5366 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/12/2021 12/12/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/12/2021 29/12/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/12/2021 21/12/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/12/2021 21/12/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/12/2021 23/12/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/12/2021 23/12/2021
સાયકલ સ્કુટર જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2021 03/01/2021
ડ્રોન કેમેરા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2021 03/01/2021
મકાન દુકાન ઓફીસ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2021 03/01/2021
મજુર જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2021 03/01/2021
હોટલ લોજ બોર્ડિગ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2021 03/01/2021
Covid 19 જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચુટણી જાહેરનામુ-૫ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચુટણી જાહેરનામુ-૪ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચુટણી જાહેરનામુ-૩ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચુટણી જાહેરનામુ-૨ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચુટણી જાહેરનામુ-૧ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
ઘરધાટી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/11/2021 18/01/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/11/2021 06/12/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/11/2021 08/12/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/11/2021 06/12/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/11/2021 05/12/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ફટાકડા અંગેનુ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/10/2021 08/11/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/10/2021 06/11/2021
અનઅધિક્રુત વ્યક્તિ પ્રવેશ નિષેધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/10/2021 06/11/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/10/2021 05/11/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/10/2021 10/11/2021
કરફયુ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/10/2021 10/11/2021
નવરાત્રી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/10/2021 15/10/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/10/2021 22/10/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/10/2021 24/10/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/10/2021 22/10/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/10/2021 21/10/2021
સાયકલ સ્કુટર ખરીદ વેચાણ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/10/2021 04/12/2021
મજુર કોંન્ટ્રાક્ટ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/10/2021 04/12/2021
મકાન દુકાન ઓફીસ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/10/2021 04/12/2021
હોટલ લોજ બોર્ડિગ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/10/2021 04/12/2021
ડ્રોન કેમેરા અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/10/2021 04/12/2021
ચુંટણી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
કરફયુ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/09/2021 10/10/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/09/2021 09/10/2021
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ >21/09/2021 19/11/2021
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
બેન્‍ક,મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે . એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/09/2021 19/11/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
અનઅધિક્રુત વ્યક્તિ પ્રવેશ નિષેધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
કોરોના જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ઘરઘાટી નોકર જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ --/--/2021 --/--/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/09/2021 21/09/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/09/2021 22/09/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/09/2021 24/09/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/09/2021 22/09/2021
અબીલ-ગુલાલ જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/09/2021 20/09/2021
કોરોના જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 28/08/2021 15/09/2021
કોરોના જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 17/08/2021 28/08/2021
હથિયારબંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 17/08/2021 31/08/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 13/08/2021 14/08/2021
ધ્વની પ્રદુષણ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/08/2021 25/08/2021
હોટલ,લોજ, બોડીગ ભાડે આપવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 05/10/2021
સાયકલ/સ્‍કુટર ની ખરીદી માટે ID પ્રુફ બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 05/10/2021
લેબર કોન્‍ટ્રાકટર નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 05/10/2021
ઘર મકાન,રોડ, એકમ, ભાડે આપવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 05/10/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/08/2021 22/08/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 23/08/2021
કેમેરા રીમોટ સંચાલિત , ડ્રોન હેલીકોપ્‍ટર અંગે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 05/10/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/08/2021 23/08/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/08/2021 --/--/----
કોરોના જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 31/07/2021 17/08/2021
હથિયારબંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 02/08/2021 16/08/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/08/2021 01/08/2021
પરીક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 31/07/2021 --/--/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/07/2021 10/08/2021
અનઅધિક્રુત વ્યક્તિ પ્રવેશ નિષેધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/07/2021 08/08/2021
ગણવેશ વેચાણ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/07/2021 08/08/2021
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
બેન્‍ક,મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
ચાર કરતા વધારે એકત્ર ન થવુ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/07/2021 07/08/2021
ઘરઘાટી નોકર અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 23/07/2021 20/09/2021
બકરી ઈદ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/07/2021 --/--/2021
કોરોના કરફયુ હુકમ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 22/07/2021 --/--/2021
પરિક્ષા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 17/07/2021 18/07/2021
હથિયારબંધી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 18/07/2021 01/08/2021
SSC_HSC_Notification જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/07/2021 28/07/2021
ડ્રોન કેમેરા જાહેરનામુ તા-૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના કલાક-૦૬/૦૦ વાગ્યાથી કલાક-૧૯/૦૦ વાગ્યા સુધિ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/07/2021 20/07/2021
કોરોના જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/07/2021 20/07/2021
રથયાત્રા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/07/2021 13/07/2021
હથિયાર બંધી જાહેરનામુ અમલવારી તા-૦૩-૦૭-૨૦૨૧ના કલાક- ૦૧/૦૦ વાગ્યાથી તા-૧૭-૦૭-૨૦૨૧ ના કલાક ૨૪/૦૦ વાગ્યા સુધી એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 03/07/2021 17/07/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/06/2021 11/07/2021
ઘર ઘાટી નોકરો રાખવા બાબતેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/05/2021 22/07/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/06/2021 09/07/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/06/2021 07/07/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/06/2021 08/07/2021
કોવીડ-19 ના સંક્રમણ અંગેનું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/06/2021 26/07/2021
કોવીડ-19 ના સંક્રમણ અંગેનું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/06/2021 10/07/2021
હથિયારબંધી નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 03/06/2021 17/06/2021
New કોરોના.19 જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/06/2021 11/06/2021
કોવીડ-19 ના સંક્રમણ અંગેનું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 28/05/2021 04/06/2021
New કોરોના.19 જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 21/05/2021 28/05/2021
હથિયારબંધી નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/05/2021 02/06/2021
New કોરોના.19 જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 18/05/2021 21/05/2021
DJ SYSTEM (ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનુ જાહેરનામુ) એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 13/05/2021 27/05/2021
New Corona Jahernamu એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/05/2021 18/05/2021
ગણવેશ વેચાણ અંગેનુ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/05/2021 25/05/2021
ચાર કરતા વધારે માણસોએ ભેગા ન થવુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/05/2021 24/05/2021
અનાધિક્રુત વ્યક્તિ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/05/2021 25/05/2021
કોવિડ.19 જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/05/2021 12/05/2021
હથિયારબંધી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/05/2021 18/05/2021
કોવિડ.19 જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 28/04/2021 05/05/2021
ડ્રોન કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/04/2021 09/06/2021
કોવિડ-૧૯ ગાઇડલાઇન અંગેનું જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/04/2021 21/04/2021
કોવિડ-૧૯ રાત્રિ કર્ફયુ અંગેનું જાહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 07/04/2021 21/04/2021
કોરોના.19.અનલોક.અવધિ અગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 31/03/2021 31/03/2021
રાત્રી કરફ્યુ તા.17.03.2021 થી તા.31.03.2021.સુધીનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 17/03/2021 31/03/2021
કોવિડ.19 .કોરોના અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 16/03/2021 30/03/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 14/03/2021 28/03/2021
સરકારી કચેરીમાં અનઅધિકૃત વ્યકિતના પ્રવેશ બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/03/2021 26/03/2021
ગણવેશ વેચાણ અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/03/2021 26/03/2021
ચાર કરતા વધારે માણસો ભેગા નહિ થવા અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/03/2021 25/03/2021
રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ.3ની પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 06/03/2021 07/03/2021
કોરોના અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 16/02/2021 31/03/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 12/02/2021 26/02/2021
કોવિડ-૧૯ અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 16/02/2021 28/02/2021
હોટલ,લોજ, બોડીગ ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 10/04/2021
સાયકલ/સ્‍કુટર ની ખરીદી માટે ID પ્રુફ બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 10/04/2021
લેબર કોન્‍ટ્રાકટર નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 10/04/2021
ઘર મકાન,રોડ, એકમ, ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 10/04/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/02/2021 23/02/2021
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 24/02/2021
કેમેરા રીમોટ સંચાલિત , ડ્રોન હેલીકોપ્‍ટર અંગે. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 10/04/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 10/02/2021 24/02/2021
ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા અંગે નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 08/02/2021 16/02/2021
ચુંટણી અંગે કોવિડ-૧૯ જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 28/02/2021
ચુંટણી જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 09/02/2021
હથિયારબંધી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 03/02/2021 17/02/2021
કોરોના રાત્રિ કરફયુ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 15/02/2021
ચૂંટણી ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 15/02/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 1 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 2 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 3 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 4 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 5 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ચૂંટણી અંગેનું જાહેરનામું – 6 એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/02/2021 05/03/2021
ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 28/01/2021 11/02/2021
ઘરઘાટી નોકર જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 24/01/2021 24/03/2021
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/01/2021 08/02/2021
અનઅધિકત એજન્‍ટો,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/01/2021 09/02/2021
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/01/2021 09/02/2021
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે ડીસીપી ક્રાઇમ 24/01/2021 24/03/2021
રાત્રી કરફ્યુ અંગે નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/01/2021 31/01/2021
લોકડાઉન અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 15/01/2021 31/01/2021
ઉત્તરાયણ અગેનું જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 09/01/2021 17/01/2021
હથિયારબંધી નું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 04/01/2021 18/01/2021
પો.ઇન્સ.વર્ગ.2 ની પરીક્ષા અંગનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 02/01/2021 03/01/2021
ઉત્તરાયણ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/01/2021 15/01/2021
ચાઇનીઝ દોરીના પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 01/01/2021 15/01/2021
માઇક સિસ્ટમ વગાડવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 29/12/2020 12/01/2021
ચાર કરતાં વધારે ભેગા ન થવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/12/2020 09/01/2021
એજન્ટોના પ્રવેશ ન કરવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/12/2020 10/01/2021
ગણવેશનો બિનઅધિકૃત વેચાણ ન કરવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/12/2020 10/01/2021
રાત્રી કરફયુ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 19/12/2020 20/12/2020
હથિયારબંધી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 20/12/2020 31/12/2020
લોકડાઉન અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 17/12/2020 31/12/2020
ચાર કરતાં વધારે માણસો ભેગા થવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 11/12/2020 25/12/2020
લોકડાઉન અવધિ લંબાવવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 02/12/2020 16/12/2020
રાત્રી કરફયુ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2020 06/12/2020
હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 05/12/2020 19/12/2020
કોરોના અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 25/11/2020     -
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 26/11/2020 10/12/2020
અનઅધિકૃત એજન્‍ટો ,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/11/2020 11/12/2020
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 27/11/2020 11/12/2020
(ધ્વનિ પ્રદુષણ) માઇક સીસ્ટમ વગાડવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ 29/11/2020 13/12/2020
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
PSA ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
PUC માટે ID પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
STD_PCO_સીમ કાડના વેચાણ માટે ડીસીપી ક્રાઇમ 25/11/2020 23/01/2020
ઘરઘાટી નોકરોને રાખવા અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   25/11/2020 23/01/2020
કોરોના કરફયુ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   21/11/2020     -
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   11/11/2020 25/11/2020
ગણવેશ વેચાણ જહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   12/11/2020 26/11/2020
લાઉડસ્પીકર વગાડવા બાબત (ધ્વનિ પ્રદુષણ) જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   14/11/2020 28/11/2020
સરકારી કચેરી અનઅધિકૃત વ્યક્તિ પ્રતિબંધ જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   12/11/2020 26/11/2020
ફટાકડા અંગેનું જાહેરનામું રીડર શાખા 01/11/2020 19/11/2020
મતગણતરી પેટાચૂંટણી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ   10/11/2020 10/12/2020
Unlock-5 અંગેનું જાહેરનામું ડીસીપી ક્રાઇમ  02/11/૨૦૨૦ 16/૧૧/૨૦૨૦
લાઉડ સ્પીકર-માઇક સિસ્ટમ વગાડવા અંગેનું જાહેરનામું ડીસીપી ક્રાઇમ  ૩૦/૧૦/૨૦૨૦ ૧૩/૧૧/૨૦૨૦
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
લેબર કોન્‍ટ્રાકટર નું જાહેરનામું  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
હોટલ લોજ બોર્ડિગ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૭/૧૦/૨૦૨૦ ૧૦/૧૧/૨૦૨૦
લાઉડ સ્પીકર કે અન્ય સાધનો દ્રારા ધ્વનિ પ્રદુષણ અંગેનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૫/૧૦/૨૦૨૦ ૨૯/૧૦/૨૦૨૦
ડ્રોન કેમેરા જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
ગણવેશ વેચાણ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૯/૧૦/૨૦૨૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૦
ઘર મકાન,રોડ, એકમ, ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
સાયકલ/સ્‍કુટર ની ખરીદી માટે ID પ્રુફ બાબત  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
હથિયારબંધી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૦૬/૧૦/૨૦૨૦ ૨૦/૧૦/૨૦૨૦
અનઅધિકત એજન્‍ટો,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૮/૧૦/૨૦૨૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૦
PSA  ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
PUC  માટે ID  પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
સ્‍કુલ /કોલેજ/ટયુશન કલાસની આસપાસ પ્રવેશવુ નહી  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
STD/PCO/સીમ કાડના વેચાણ માટે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦
મહીલા મજુર  અંગે જાહેરનામુ  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૪/0૮/૨૦૨૦ ૧૨/૧૦/૨૦૨૦
ઘરઘાટી નોકર જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૮/૦૭/૨૦૨૦ ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
ક્રમાંક :જી/સીપી/વિ.શા./જાહેરનામું/૩૭૮૬/૨૦૨૦ તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૦ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૪/૦૮/૨૦૨૦ ૦૭/૦૯/૨૦૨૦
ક્રમાંક :G/CP/વિ.શા./SSC-HSC-૨૦૨૦ પુરકપરિક્ષા/જાહેરનામુ/૩૭૯૪/૨૦૨૦ તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૦ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૫/૦૮/૨૦૨૦ ૨૮/૦૮/૨૦૨૦
ક્રમાંક :G/CP/વિ.શા./૪૦૧૭/૨૦૨૦ તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૦ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૯/૨૦૨૦ ૩૦/૦૯/૨૦૨૦
HSC પુરક પરીક્ષાનું જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૮/૦૯/૨૦૨૦ ૦૬/૧૦/૨૦૨૦
Unlock -5 Notification ક્રમાંક :G/CP/વિ.શા./જાહેરનામું/૪૧૬૪/૨૦૨૦ તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ ૧૫/૧૦/૨૦૨૦