પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

નોટીફિકેશન

12/11/2019 3:35:38 AM
વડોદરા શહેર ના જાહેરનામાનું લીસ્‍ટ
અનું  જાહેરનામાની વિગત  ઇસ્‍યુ કરનાર બ્રાન્‍ચ  અમલવારી  તારીખ 
શરૂઆત તારીખ  અંત તારીખ  
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ૨૯/૧૨/૨૦૧૯
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ૨૯/૧૨/૨૦૧૯
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ૨૯/૧૨/૨૦૧૯
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ૨૯/૧૨/૨૦૧૯
લેબર કોન્‍ટ્રાકટર નું જાહેરનામું  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧૭/૧૨/૨૦૧૯
હોટલ,લોજ, બોડીગ ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧૭/૧૨/૨૦૧૯
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૮/૧૧/૨૦૧૯ ૦૨/૧૨/૨૦૧૯
લાઉડ સ્‍પીકર વગાડવા બાબત.  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૮/૧૧/૨૦૧૯ ૦૨/૧૨/૨૦૧૯
રીમોટ સંચાલિત , ડ્રોન હેલીકોપ્‍ટર અંગે  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧૭/૧૨/૨૦૧૯
૧૦ ગણવેશ વેચાણ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧૭/૧૨/૨૦૧૯
૧૧ ઘર મકાન,રોડ, એકમ, ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧૭/૧૨/૨૦૧૯
૧૨ સાયકલ/સ્‍કુટર ની ખરીદી માટે ID પ્રુફ બાબત  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧૭/૧૨/૨૦૧૯
૧૩ જી/સીપી/વિ.શા/હથિ.બંધી/જાહેરનામુ/૪૨૯૯/૨૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ૧૦/૧૨/૨૦૧૯
૧૪ અનઅધિકત એજન્‍ટો,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧૭/૧૨/૨૦૧૯
૧૫ PSA  ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ૨૯/૧૨/૨૦૧૯
૧૬ PUC  માટે ID  પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ૨૯/૧૨/૨૦૧૯
૧૭ સ્‍કુલ /કોલેજ/ટયુશન કલાસની આસપાસ પ્રવેશવુ નહી  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ૨૯/૧૨/૨૦૧૯
૧૮ STD/PCO/સીમ કાડના વેચાણ માટે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ૨૯/૧૨/૨૦૧૯
૧૯ મહીલા મજુર  અંગે જાહેરનામુ  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧૭/૧૨/૨૦૧૯
૨૦ PUBG GAME જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૩/૦૩/ર૦૧૯ ૧ર/૦૪/ર૦૧૯
૨૧ ભારદારી વાહન રીવાઇઝ આખરી જાહેરનામું/૧૪ર૧/ર૦૧૯ ટ્રાફિક બ્રાન્‍ચ  ર૭/૦૩/ર૦૧૯  
૨૨ G/CP/Spl Branch/ટયુશન કલાસ /જાહેરનામુ/૨૧૭૫/ર૦૧૯ ના વાધા પ્રમાણતત્ર NOC એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૫/૦૫/૨૦૧૯ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯
૨૩ G/CP/વિ.શા/જાહેરનામું/૪૨૧૬/૨૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૭/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ કલાક ૦૮.૦૦ ૧૭/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ કલાક ૧૯.૦૦ સુધી
૨૪ G/CP/વિ. શા/દેવી દેવતા /પરમીટ /૩૭૭૦/૨૦૧૯ તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૯ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૦૮/૧૦/૨૦૧૯ ૦૬/૧૨/૨૦૧૯