પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

નોટીફિકેશન

2/27/2020 10:32:48 AM
વડોદરા શહેર ના જાહેરનામાનું લીસ્‍ટ
અનું  જાહેરનામાની વિગત  ઇસ્‍યુ કરનાર બ્રાન્‍ચ  અમલવારી  તારીખ 
શરૂઆત તારીખ  અંત તારીખ  
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ૨૯/૦૩/૨૦૨૦
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ૨૯/૦૩/૨૦૨૦
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ૨૯/૦૩/૨૦૨૦
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ  ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ૨૯/૦૩/૨૦૨૦
લેબર કોન્‍ટ્રાકટર નું જાહેરનામું  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ૧૫/૦૪/૨૦૨૦
હોટલ,લોજ, બોડીગ ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ૧૫/૦૪/૨૦૨૦
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૭/૦૨/૨૦૨૦ ૦૨/૦૩/૨૦૨૦
લાઉડ સ્‍પીકર વગાડવા બાબત.  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૫/૦૨/૨૦૨૦ ૨૯/૦૨/૨૦૨૦
રીમોટ સંચાલિત , ડ્રોન હેલીકોપ્‍ટર અંગે  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ૧૫/૦૪/૨૦૨૦
૧૦ ગણવેશ વેચાણ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૫/૦૨/૨૦૨૦ ૦૧/૦૩/૨૦૨૦
૧૧ ઘર મકાન,રોડ, એકમ, ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ૧૫/૦૪/૨૦૨૦
૧૨ સાયકલ/સ્‍કુટર ની ખરીદી માટે ID પ્રુફ બાબત  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ૧૫/૦૪/૨૦૨૦
૧૩ જી/સીપી/વિ.શા/હથિ.બંધી/જાહેરનામુ/૭૪૭/૨૦૨૦ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૪/૦૨/૨૦૨૦ ૦૯/૦૩/૨૦૨૦
૧૪ અનઅધિકત એજન્‍ટો,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ૦૧/૦૩/૨૦૨૦
૧૫ PSA  ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ૨૯/૦૩/૨૦૨૦
૧૬ PUC  માટે ID  પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. ડીસીપી ક્રાઇમ  ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ૨૯/૦૩/૨૦૨૦
૧૭ સ્‍કુલ /કોલેજ/ટયુશન કલાસની આસપાસ પ્રવેશવુ નહી  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ૨૯/૦૩/૨૦૨૦
૧૮ STD/PCO/સીમ કાડના વેચાણ માટે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ૨૯/૦૩/૨૦૨૦
૧૯ મહીલા મજુર  અંગે જાહેરનામુ  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ૧૫/૦૪/૨૦૨૦
૨૦ ઘરઘાટી નોકરો/નોકરી એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ૨૯/૦૩/૨૦૨૦