પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

નાગરિક અધિકારપત્ર

12/11/2019 2:55:35 AM

પ્રસ્તાવના

નાગરિક અધિકાર પત્ર

પોલીસ સ્ટેશનમાં સામાન્યતઃ કાર્યવાહી.

સ્થળ જ્યાં લોકો સંપર્ક સાધી શકે છે.

પોલીસ સ્ટેશનનું નામ અને તેના વિસ્તારની ચોકીઓની વિગત

નાયબ પોલીસ કમિશનરશ્રી ( વહીવટ )

પોલીસ સ્ટેશન-ફરિયાદ-પોલીસ તપાસ

પોલીસ ફરિયાદ અન્વયે અધિકાર

અરજી આપવા સંબંધી અને તેની કાર્યવાહી

ધરપકડ અંગે જરૂરી જાણકારી

પોલીસ કંટ્રોલરૂમ

ક્રાઈમ બ્રાંચ

મહિલાઓ માટે કાયદાની વિશિષ્ટ જોગવાઈઓ

અનુસૂચિત જાતિ / અનુસૂચિત જનજાતિ માટે કાયદાની ખાસ જોગવાઈઓ

પોલીસ રક્ષણ

સામાન્ય પ્રકારનાં કૃત્યો જે સામાજિક ત્રાસદાયક હોય અને પોલીસની ફરજ

ટ્રાફિક શાખા

પ્રજાએ શું કરવું જોઈએ ?

ટ્રાફિકને લગતી વિગતો

પોલીસ ભરતી

પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ભરતી માટે લાયકાત તથા વિગતોની માહિતી

મહિલા પોલીસની ભરતી

પોલીસની વિવિધ સેવાઓ

સ્થાનિક ઈન્ટેલિજન્સ શાખા

ભારતીય પાસપોર્ટ

વિવિધ પરવાના

લાંચરુશવત બાબતે ફરીયાદ

ગુના અટકાવવા માટે તકેદારીઓ, સૂચનો