પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

ડોક્ટરોની યાદી

4/10/2020 4:45:03 AM

ડોક્ટરોની યાદી

 

 

કાર્ડિયોલોજિસ્ટ (હૃદય રોગ નિષ્ણાત)

પીડિયાટ્રિક કાર્ડિયોલોજિ (બાળ હૃદય રોગ નિષ્ણાત )

કાર્ડિઓ રાસિક સર્જન

પીડિયાટ્રિક સર્જન (બાળકોના નિષ્ણાત)

ચેસ્ટ ફિઝિશિયન્સ(પલ્મોનોલોજિસ્ટ)

ફિઝિશિયન

એન્ડોક્રાઈનોલોજિસ્ટ

રૂ"મેટોલોજિસ્ટ (વા.સંધિવાના નિષ્ણાત)

ઈ.એન.ટી.સર્જન
(કાન, ગળાના નિષ્ણાત)

પ્લાસ્ટિક એન્ડ રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જન
(કોસ્મેટિક સર્જરી નિષ્ણાત)

ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજિસ્ટ
(પેટ અને આંતરડાના નિષ્ણાત)

સાઈકિયાટ્રિસ્ટ (માનસિક રોગ નિષ્ણાત)

ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજિસ્ટ સર્જન્સ એન્ડ લેપ્રોસ્કોપિક

બિહેવિયર સાઇકોલોજી(માનસશાસ્ત્ર)

જનરલ સર્જન્સ

રેડિયોલોજિસ્ટ (એક્- રે સોનોગ્રાફી)

મેડિકોલિગલ સ્પેશિયાલિસ્ટ

બોન ડેન્સિટોમેટરી

નેફ્રોલોજિસ્ટ(કિડની નિષ્ણાત)

ઓર્થોપેન્ટોમોગ્રાફી

ન્યૂરોફિઝિશિયન્સ (મગજ-જ્ઞાનતંતુ નિષ્ણાત)

સીટી સ્કેન

ન્યુરોસર્જન્સ

એમ.આઈ.આર

વાસ્કયુલર સર્જન્સ

મેમોગ્રાફી

જેનેટીકિસ્ટ

સ્કીન એન્ડ વી.ડી.ફિઝિશિયન
(ચામડી અને ગુપ્ત રોગ નિષ્ણાત)

ગાયનેકોલોજિસ્ટ(સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાત)

યુરોલોજિસ્ટ (કિડની સર્જન )

ઓન્કોહેમેટોલોજિસ્ટ
(લોહીના કેન્સરના નિષ્ણાત)

પેથોલોજિકલ લેબોરેટીઝ-કલેક્શન સેન્ટર
(ઝાડો,લોહી, પેશાબ ચકાસણી કેન્દ્ર)

(કેન્સર નિષ્ણાત)

સ્પેશિયાલિસ્ટ ડેન્ટલ સર્જન ઓથો ડેન્ટિસ્ટ

ગર્ભાશય કેન્સર નિષ્ણાત

ઓરલ એન્ડ મેક્ષીલોફેશિયલ સર્જન

ઓન્કોસર્જન્સ (કેન્સર નિષ્ણાત )

એન્ડોડોન્ટિસ્ટ

ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ (આંખ રોગ નિષ્ણાત )

પેરીઓડોન્ટિસ્ટ

કોર્નિયલ- રેટીનલ સર્જન
(આંખ રોગ નિષ્ણાત)

પ્રોથોઓડોન્ટિસ્ટ

સ્કવીન્ટ એન્ડ એમ્બ્લોપિયા
(ત્રાંસી આંખના નિષ્ણાત)

હોમીયોપેથી

ઓર્થોપેડિક સર્જન (હાડકાનો નિષ્ણાત)

પેથોલોજિસ્ટ

જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ(સાંધાના નિષ્ણાત )

ઓરલ પેથોલોજિસ્ટ