પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

પાસપોર્ટ સેંટર

9/18/2019 12:35:24 AM

વડોદરા શહેરની પોસપોર્ટની અરજીઓ સ્વીકારવા માટેનું પાસપોર્ટ સેન્ટર નીચેના સરનામે આવેલ છે.
 પોલીસ કમિશનરની કચેરી, 
 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, (પોલીસ ભવન,
 જેલ રોડ, વડોદરા શહેર.
ફોન - ૦૨૬૫ - ૨૪૩૬૯૯૯ 
એક્સ.નં – ૧૮૧/ ૧૭૪