પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

સાફલ્યગાથા

2/22/2020 1:10:33 AM

                   માહે ૧૨/ર૦૧૯ ના માસમાં પોલીસે કરેલ સારી કામગીરીનું પત્રક                         વડોદરા શહેર.

 

અ. નં.

સારી કામગીરી ક૨ના૨ પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીનુ નામ

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત.

રીકવર કરેલ મુદામાલ

 

ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

           ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૭/૧ર/૧૯ નારોજ મળેલ  બાતમી આધારે મકાન નં.૩૨૧ એલ.આઇ.જી.ફલેટ,ભારત નગર ચિત્રકુટ ગોરવા વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાં (૧) બંટી રમેશભાઇ પરમાર રહે બી/૧૮ રહેમતપાર્ક સોસાયટી મધુનગર બ્રીજ પાસે ગોરવા વડોદરા (૨) વિશાલ ગોપાલકુમાર શેઠ રહે મકાન નં ૨૨૦૩ શ્રરી દર્શન એપાર્ટમેન્ટ ગોરવા તળાવની બાજુમા ગોરવા વડોદરા (૩) મહેશભાઇ આત્મારામ પટેલ રહે રાજીવનગર ઝુપડપટ્ટી બાપુની દરગાહ સામે ગોરવા વડોદરા ( ૪ ) જીજ્ઞેશભાઇ રવિન્દ્રભાઇ વાળંદ રહે ૧૦/૫૭૪ શકિત નગર જુના ગુ.હા.બોર્ડ મોજે મકાન નં ૩૨૧ એલ.આઇ.જી ફલેટ ભારત નગર ચિત્રકુટ ગોરવા વડોદરા નાઓએ પત્તા પાના વડે  હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી રોકડા ૧૫૨૫૦ તથા મોબાઇલ ફોન ૪ કિમત ૮૬૦૦ તથા મળી કુલ્લે રૂ,૨૩૮૫૦/- મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી  પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો ગુનો શોધી ગોરવા પો.સ્ટે સેકન્ડ ૧૦૧/૧૯ જુગારધારા ૪,૫  મુજબ તા.૦૭/૧૨/૧૯ કલાક ૨૨/૫૫ વાગે રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે.

રોકડા ૧૫૨૫૦ તથા મોબાઇલ ફોન ૪ કિમત ૮૬૦૦ મળી કુલ્લે રૂ,૨૩૮૫૦/-

 

લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર 

              લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૦/૧૨/૧૯ ના રોજ મળેલ  બાતમી આધારે વુડા ચાર રસ્તા પુષ્પમ ટેનામેંટ  પાસે  વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાં (૧)  જીગ્નેશભાઇ રાજેન્દ્રભાઇ જોષી રહે મકાન નં ૨૦૧, મમતા સોસાયટી – ૭ ઐશ્વર્યા બિલ્ડીગની સામે ઇલોરાપાર્ક વડોદરા નાઓએ વગર પાસ પરમીટે પોતાની ફોર વ્હીલ ગાડી નં GJ 06 BL  3587ની અંદર તથા પોતાના રહેણાંક મકાનમાંથી અલગ અલગ ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નંગ– ૧૬ બોટલો જેની કિ.રૂ ૩૩૩૪૬/- રાખી તથા મોબાઇલ નંગ – ૧ ની કિ.રૂ ૨૦,૦૦૦/- તથા ફોર વ્હીલ ગાડી નં. GJ 06 BL 3587 ની કિ.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે કિ.રૂ ૨,૦૩,૩૪૬/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ. બાબતેનો ગુનો શોધી લક્ષ્મીપુરા પો.સ્ટે. થર્ડ ૩૬૫/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ, ૧૧૬(ખ), ૯૮(૨) મુજબ

તા.૧૦/૧૨/૧૯ કલાક ૧૭/૧૫ વાગે રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે.

અલગ અલગ ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નંગ– ૧૬ બોટલો જેની કિ.રૂ.૩૩૩૪૬/-, મોબાઇલ નંગ– ૧ ની કિ.રૂ ૨૦,૦૦૦/-, તથા ફોર વ્હીલ ગાડી નં.GJ 06 BL 3587 ની કિ.રૂ ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે કિ.રૂ.૨,૦૩,૩૪૬/-

 

ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ  વડોદરા શહેર

           ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને નાઓને તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના  રોજ મળેલ  બાતમી આધારે દસરથ ગામ, સી..એન..જી પંપ કરચિયા જવાના રોડ પાસે તા,જી-વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાં આરોપી નામે (૧)પ્રકાશ ધનજીભાઇ ગવારિયા(વણજારા) રહે- કીશન વાડી વુડા ના મકાનમાં બ્લોક નં-૪૯ ત્રિજામળે આજવા રોડ વડોદરા (૨) મહેશભાઇ રાજેશભાઇ તળપદા  રહે- મહાદેવ વાળુ ફળિયુ વાણિયા વાળા સર્કલ પાસે નડીયાદ (3)  ક્નુંભાઇ કંચનભાઇ માળી રહે-પદમલા ગામ માળી મહોલ્લો વડોદરા નાઓએ પોતાના કબજામાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો અંગ્રેજી દારુ નાની બોટલો નંગ ૧૦૦ કુલ્લ કિંમત રૂ.૩૭૭૮૦/- તથા એક બ્લ્યુ કલરનૂં એક્ટીવા જેનો રજી. નં નથી જેની કિમત ૩૫,૦૦૦/-  મળી કૂલ રૂપિયા ૭૨,૭૮૦/- સાથે તોહદાર નં- ૧ તથા નં- ૨ ના મળી આવી  અને દારુ નો જથ્થો મળી આવી ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતે નો  ગુનોશોધી કાઢવામાં આવેલ છે.  જે  અંગે છાણી થર્ડ  ગુ.ર.નં-  ૪૩૯/૨૦૧૯   પ્રોહિ એકટ કલમ ૬૫(ઇ),૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો તા.૧૩/૧૨/૧૯  ના રોજ   દાખલ કરવામાં આવેલ છે  અકામના  તમામ આરોપી ને તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૩/૧૫ વાગે તથા  તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૧/૧૫ વાગે અટક  કરવામાં આવેલ છે. 

      અંગ્રેજી દારુ નાની બોટલો નંગ ૧૦૦ કુલ્લ કિંમત રૂ ૩૭૭૮૦/- તથા એક બ્લ્યુ કલરનૂં એક્ટીવા જેનો રજી નં નથી જેની કિમત ૩૫,૦૦૦/- 

 

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

               ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ  નાઓને  તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ  બાતમી આધારે છાણી T P ૧૩ ગજાનંદ ચોકડી આકાશ કોમ્પ્લેક્ષ સાઇનાથ મોટર ગેરેજમા  તા,જી-વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાં આરોપી (૧) યોગેશ ઉર્ફ રાજુ બાબુભાઇ ભમભટ રહે ૨૩/૨૬૫ VMC ક્વાટર્સ TP ૧૩ છાણી જ.નાકા વડોદરા (૨) સંજય પટેલ ઉફ રોટી રહે સમા (૩) રવી જેના પુરા નામ ઠામની ખબર નથી તે વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજામાં કાર નં GJ 18 AX 3854 મા વિદેશી દારુની ૭૫૦ ML ની બોટલ નંગ ૧૧૯ કિ.રૂ ૪૭૬૦૦/- ની સાથે રાખી આરોપી નં ૧ નાઓ પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નં ૨ તથા ૩ નાઓ ભાગી જઇ ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો  ગુનો શોધી ફતેહગંજ પો.સ્ટે થર્ડ  ગુ.ર.નં- ૬૫૨/૨૦૧૯ પ્રોહિ એકટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ),૯૮(૨) મુજબ તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૯ કલાક ૦૦/૨૫ વાગે રજી.  કરવામાં આવેલ છે.

વિદેશી દારુની ૭૫૦ ML ની બોટલ નંગ ૧૧૯ કિ.રૂ ૪૭૬૦૦/-

 

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

              ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૮/૧૨/૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે રેલ્વે ફાટક થી ડાબીબાજુ દાબાપુરા ગામના કાચા નાળીયા વાળા રસ્તે થઇ આગળ ખેતરોમાં વડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આરોપી એક ગાડી નંબર GJ-06-DB-6125 નો ચાલક તથા તપાસમાં નીકળી આવે તે વિગેરે નાઓ  સેવરોલટ ગાડી ફોરવીલ નંબર GJ-06-DB-6125માં જાહેરમાં ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ બોટલ નંગ-૨૩૦૭ કિં.રૂ.૭,૩૧,૧૦૦/- તથા સેવરોલટ ગાડી ફોરવીલ નંબર GJ-06-DB-6125ની જેની કિંમત રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે કિં.રૂ.૧૧,૩૧,૧૦૦/- નો મુદ્દામાલ મળી આવી તથા ફોરવ્હીલ ગાડીના છોડી નાસી જઈ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતનો  ગુનો શોધી નંદેસરી પો.સ્ટે. III ૩૧૫/૧૯ પ્રોહી. એક્ટ કલમ ૬૫(ઈ), ૯૮(૨), ૮૧ મુજબ નો  ગુનો તા. ૧૮/૧૨/૧૯ ના રોજ રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે.

ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ બોટલ નંગ-૨૩૦૭ કિં.રૂ.૭,૩૧,૧૦૦/- તથા સેવરોલટ ગાડી ફોરવીલ નંબર GJ-06-DB-6125ની જેની કિંમત રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-

 

જવાહનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

           જવાહનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને  તા.૨૨/૧૨/૧૯  ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે રણોલી રેલ્વે સ્ટેશનની પાછળ ખુલ્લી જગ્યામાં રેઇડ કરતાં આરોપી (૧) મહેન્દ્રકુમાર ધરમસિંગ ધારીયાપરમાર રહે.અભેસીંગની ચાલી રણોલી રેલ્વે સ્ટેશન પાસે તા.જી. વડોદરા, (૨) અર્જુનભાઇ રણજીતભાઇ પરમાર રહે.એ/૪૦૩ સત્યમ ફ્લેટ રણોલી ગામ તા,જી. વડોદરા, (૩) રવિકુમાર કલ્યાણસિંહ ચૌહાણ રહે. ચુનીલાલ દેવજીભાઇની ચાલી રણોલી રેલ્વે સ્ટેશન પાસે તા.જી વડોદરા, (૪) ભાવેશ બટુકભાઇ ગજ્જર રહે. ૨૦ અલ્કાપુરી સોસા. રણોલી રેલ્વે સ્ટેશન પાસે તા.જી. વડોદરા, (૫) રાજેશભાઇ હરમાનભાઇ પઢીયાર રહે. ૧૯ અલ્કાપુરી સોસા. રણોલી રેલ્વે સ્ટેશન પાસે તા.જી. વડોદરા, નાઓએ જાહેરમાં પત્તાપાના વડે  હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી  તમામની અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૨૦૨૦/-  તથા જમીનદાવના રૂ.૧૦૦૧૦/- મળી કુલ્લે રોકડા રુ.૧૨૦૩૦/- તેમજ પત્તા પાના નંગ ૪૨ કિ.રૂ.૦૦/- ગણી તથા મોબાઇલ નંગ-૩ ના કિ.રી.૧૧૫૦૦/- કુલ્લે રૂ.૨૩૫૩૦/- મુદ્દામાલ સાથે મળી  આવી ગુનો કર્યા વિગેરે  બાબતનો ગુનો શોધી જવાહરનગર II ૯૮/૧૯ જુગાર ધારા ૧૨ મુજબ  તા.૨૨/૧૨/૧૯ ના કલાક ૧૮/૧૫  વાગે રજી. કરવામા આવેલ છે.  

રોકડા રૂ.૨૦૨૦/-, જમીનદાવના

રૂ.૧૦૦૧૦/- મળી કુલ્લે રોકડા રુ.૧૨૦૩૦/-, પત્તા પાના નંગ ૪૨ કિ.રૂ.૦૦/-, મોબાઇલ નંગ- ૩ કિ.રૂ. ૧૧૫૦૦/- કુલ્લે રૂ.૨૩૫૩૦/-

 

જવાહનગર  પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર

        જવાહનગર  પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફના નાઓને  તા.૨૮/૧૨/૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે કરચીયા ગામ ધનકૂવામાં પાણીની ટાંકી પાસે ખુલ્લી જગ્યામાં રેઈડ કરતા આરોપી (૧) ઠાકરસિગ ઉર્ફે તોતી સોહનસિગ સૈની રહે.કરચીયા ગામ ધનકૂવા તા.જી. વડોદરા તથા નં.(૨) રમેશભાઈ ભીમાભાઈ સોલંકી રહે. બાજવા ગામ પાણીની ટાંકી પાસે ભારતનગર તા,જી. વડોદરા  તથા નં.(૩) રાજુભાઇ ઓમપ્રકાશ ચૌહાણ રહે કરચીયા ગામ જય ભવાની સોસાયટી તા.જી વડોદરા તથા નં (૪) રાકેશભાઈ રામુભાઈ રાઠવા રહે બાજવા ગામ જૂની પોસ્ટ ઓફીસ સામે  તા.જી વડોદરા તથા નં (૫) પ્રકાશભાઈ ધીરુભાઈ શીહોરા રહે ગાયત્રી સોસાયટી બાજવા ગામ તા.જી વડોદરા તથા નં (૬) નસીંમસિગ બળવીન્દરસિગ સૈની રહે કરચીયા ગામ ધનકૂવા તા.જી વડોદરા  નાઓ  પતા  પાના  વડે  હારજીતનો  જુગાર રમી  રમાડી તમામની અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૨૩૦૦/- તથા જમીનદાવના રૂ.૧૦,૩૦૦/- મળી તેમજ પત્તા પાના નંગ ૪૯ કિ.રૂ.૦૦/- ગણી કુલ્લે રોકડા રુ.૧૨,૫૦૦/- મુદ્દામાલ સાથે મળી  આવી  પકડાય  જઈ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતનો  ગુનો શોધી જવાહરનગર II ૧૦૦/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ તા.૨૮/૧૨/૧૯ ના કલાક ૧૭/૪૦ વાગે રજી. કરવામા આવેલ છે.

અંગઝડતીના રોકડા રૂ ૨૩૦૦/- તથા જમીનદાવના રૂ.૧૦,૩૦૦/- મળી તેમજ પત્તા પાના નંગ ૪૯ કિ.રૂ.૦૦/- ગણી કુલ્લે રોકડા રુ.૧૨,૫૦૦/-

 

પી.સી.બી શાખા,સ્ટાફ વડોદરા શહેર

              પી.સી.બી. શાખા સ્ટાફ દ્વારા તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે એ/૩૨ શાલીમર ડુપ્લેક્ષ પ્રથમ માળે તાદલજા વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાં આરોપી નામે અબ્દુલભાઇ ઇબ્રાહીમ ભાઇ પટેલ રહે, એ/૩૨ શાલીમાર ડુપલેક્ષ અમીર કોમ્લેક્ષની સામે તાંદલજા વડોદરા નાએ વગર પાસ પરમીટે પોતાનાં કબ્જામાં વિદેશી દારુની નાની મોટી બોટલો નંગ- ૮૮ કિમત રુપિયા ૩૬,૫૦૦/- તથા એક મોબાલ ફોન કિ.રૂ.૩,૦૦૦/- તથા લાઇટબીલ કિ.૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૩૯,૫૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો ગુનો શોધી જે.પી.રોડ પો.સ્ટે. III ગુ.ર.ન ૨૮૪/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ ઇ મુજબ તારીખ ૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૧/૦૦ વાગે રજીસ્ટર કરેલ છે.

વિદેશી દારુની નાની મોટી બોટલો નંગ ૮૮ કિમત રુપિયા ૩૬,૫૦૦/- તથા એક મોબાલ ફોન કિ.રૂ.૩,૦૦૦/- તથા લાઇટબીલ કિ.૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ. ૩૯,૫૦૦/-

 

નવાપુરા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

નવાપુરા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્વારા તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯ના કાલાક.૧૬/૩૦ બકરાવાડીઆઝાદ મેદાનમાંખુલ્લામાં વડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આરોપી (૧) અમ્રુત રમણભાઇ ચાવડા ઉ.વ.૪૦ રહે-બકરાવાડી ઝવેરીવાસ નં-૨ વડોદરા, (૨) સુનીલ સિતારામ તાંલેકર ઉ.વ.૪૨ રહે-નવાબજાર લીંગાજ નો ખાચો વડોદરા, (૩)અલ્પેંદ્રસિંહ મહેરામણસિંહ મહીડા ઉવ.૪૪ રહે-બાજવાડા મેઇન રોડ શકતીક્રુપા બીલ્ડીંગ ખત્રી પોળના નાકે વડોદરા, (૪)મોહમદહનીફ મોહમદહુસેન બેરાવાલા ઉ.વ.૪૫ રહે-દુધવાળા મોહોલ્લો સંતોષ લોજની ગલી સાધના ટોકીઝ ની સામે વડોદરાનાઓ બે કુકરીથી પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી કુકરી નંગ-૨ કિમત રુપીયા- ૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતી થતા જમીનદાવના રુપીયા મળી કૂલ- ૧૬,૮૨૦/- સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત  નો ગુનો શોધી નવાપુરા પોલીસ સ્ટેશન II ગુ.ર.નં.૪૬/૧૯ જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુજબ તા.૨૮/૧૨/૧૯ ના  ક્લાક:૧૭/૪૫ વાગે રજીસ્‍ટર કરેલ છે.

કુકરી નંગ-૨ કિમત રુપીયા-૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતી થતા જમીનદાવ ના રુપીયા કૂલ -૧૬,૮૨૦/-

 

૧૦

રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

               રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા તા.૧૨/૧૨/૧૯ ના રોજ ન્યાય મદીર પોલીસ ચોકી પાસે આરોપી  (૧) કાસમમિયા નુરમિયા શેખ રહે.મહેબુબપુરા ભાથીજી મંદિર પાસે નવાપુરા,વડોદરા શહેર (૨) પ્રમોદભાઈ ભાઈલાલભાઈ પંચાલ રહે.લાડવાડા માધવલાલ દવેની ખડકી,મહાદેવ મંદિર બાજુમા, માંડવી,વાડી,વડોદરા શહેર (૩) આશિષ અશોકભાઈ સોલંકી રહે. બકરાવાડી, નાડીપાવાસ, વણકરવાસ-૨, નવાપુરા, વડોદરા શહેર (૪) સચિન હસમુખભાઈ કડિયા રહે. ભુતડીઝાંપા યોગેશ્વર વાડીની બાજુમા,કારેલીબાગ,વડોદરા શહેર (૫) અસગરમિયા હૈદરમિયા શેખ રહે.મહેબુઅબ પુરા,ઈમામવાડા પાસે, નવાપુરા,વડોદરા શહેરનાઓ ભેગા મળી કુકી વડે રુપિયા પૈસા નો હાર જીત જુગાર રમતા મળી મળી આવી અગ ઝડતી ના રોકડા રૂ ૧૦૪૪૦/- તથા જમીન દાવ ઉપર ના રૂ ૩૫૦/-તથા બે લંબ ચોરસ આકારની નાની કુકી- ૨ સફેદ રંગની જેના ઉપર કાળા ટપકા પાડેલ છે જેની કિમત રૂપિયા ૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂ ૧૦૭૯૦/-ની સાથે પોલીસ ની રેડ દરમ્યાન મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી રાવપુરા પો.સ્‍ટે. II ગુ.ર.ન ૧૩૦/૨૦૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૪૫વાગે રજી. કરેલ છે.

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૧૦૪૪૦/- તથા જમીન દાવ ઉપર ના રૂ. ૩૫૦/- તથા કુકી-૨ ૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂ.૧૦૭૯૦/-

 

૧૧

વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

 

                વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા વાડી પો.સ્ટે. ફ. ૧૨૭/૧૯ ઇપીકો એકટ કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મુજબના કામે નમૂદ નથી તે આરોપીએ ફરી.બેનના મકાનના આગળની લોખંડની જારીની સ્ટોપર ખોલી પ્રવેશ કરી MI કંપનીનો રેડમી- ૭ મોબાઇલ જેનો IMEI-NO-868514042518238 તથા 86851404 2516246 નો છે જે વાદળી કલરનો છે જેની કિ.રૂ.૫૦૦૦/-ની ગણી શકાય તથા એક જીઓ કંપનીનો  મોબાઇલ જેની કિ.રૂ.૧૦૦૦/-ની ગણી શકાય જે બંન્ને મળી કુલ્લે રૂ.૬૦૦૦/- મત્તાની ચોરી કરી લઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૫/૧૨/૧૯ કલાક ૧૯/૧૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગુનાનાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી અધારે  આરોપી શૈલેષભાઇ ઉર્ફે સંજયભાઇ જીવણભાઇ વસાવા રહે,  બાલમંદિરની સામે નવી નગરી દાનીયાવી ગામ તા.જી.વડોદરા અટક તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૯ કલાક ૨૦/૩૦ વાગે પકડી  અટક કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે.

મોબાઇલ ફોન નંગ-૨ કિમંત -૬૦૦૦/-

--

૧૨

પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ  વડોદરા શહેર  

                પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા  પાણીગેટ પો.સ્ટે. I - ૧૧૮/૧૯  ઇપીકો ૩૭૯ મુજબના  કામે તા.૧૧/૬/૧૯ કલાક ૧૧/૦ ૧૨/૦ વાગ્યા દરમ્યાન મોજે - પાણીગેટ વલ્લભાચાર્ય હોસ્પિટલ ના પાર્કીગમાંથી નમૂદ નથી તે આરોપીએ  ફરીયાદી પેશન પ્રો.મોટર સાયકલ રજી.નં.GJ06-HM-0479  ચેસીસ નં-MBLHA10A6EHC30324 તથા એન્જીન નં-HA10ENEHC35787 બ્લેક કલરનુ જે સને ૨૦૧૪ ના મોડલનુ જેની આશરે કિ.રૂ.-૨૫,૦૦૦/- ની ગણી શકાય જે  ડુપ્લિકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી અથવા લોક તોડી ચોરી કરી લઈ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૨૩/૬/૧૯ ના કલાક ૧૪/૦૫ વાગે  ગુનો નોધાયેલ જે બાતમી આધારે આરોપી સંદિપકુમાર ગુરૂશરણભાઇ રોહિત હાલ રહે, મ.ન 6.ઇ/૧૬ યોગીરા ટાઉનશીપ નારાયણ વિદ્યાલય પાસે  વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહેર તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક. ૨૦/૧૦ વાગે અટક  કરી મુદામાલ મોસા.રીકવર કરી  ગુનો શોધી કાઢેલ છે.

પેશન પ્રો.મોટર સાયકલ કિ.રૂ.-૨૫,૦૦૦/-

 

૧૩

વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર  

             વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા વાડી પો.સ્ટે. ફ.૧૩૬/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૧ મુજબના કામે તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૦/૪૨ વાગે મોજે - નારાયણ કોમ્પલેક્ષ દુકાન નં ૮,૯ ઘડીયાળી પોળ વાડી વડોદરા શહેર ખાતે આરોપી દિલીપભાઇ ખેંગારભાઇ રાજપુત  હાલ રહે.૨૦૩,૨૦૪  શિવ સાતત્ય કોમ્પલેક્ષ સન ફાર્મા રોડ અટલાદરા વડોદરા શહેરનાએ ફરિયાદીશ્રી  વિષ્ણૂકુમાર સેવન્તીલાલ સોની રહેવાસી.વ્રજવિલા-૦૮ સવિતા હોસ્પીટલની સામે પરિવાર ચાર રસ્તા વાધોડિયા રોડ વડૉદરા શહેરની દુકાનમાં મુકેલ કેમેરા બંધ કરી દુકાનમાં મુકેલ પર્સમાં રોકડ રૂપીયા ૮૩,૦૦૦/- ની ચોરી કરી ગુન્હો કર્યા મતલબની ફરીયાદ તા:૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક: ૦૩/૦૫ નોધાયેલ સદર ગુનામાં આરોપીને તા.૩૦/૧૨/૧૯ કલાક ૨૦/૩૦ વાગે  અટક કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે.

રોકડ રૂપીયા ૮૩,૦૦૦/-

 

૧૪

વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર 

                વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા તા.૧/૧૨/૧૯ કલાક-૧૩/૩૫ વાગે વાડી મારૂ ફળીયામાં આવેલ દ્વારકેશ કોમ્પલેક્ષના પહેલામાળે મકાન નં ૧૦૧ વડોદરા ખાતે આરોપી મનોજભાઇ નંદકિશોર સલાટ રહે- વાડી મારૂ ફળીયા દ્વારકેશ કોમ્પલેક્ષ પહેલા માળે મકાન નં ૧૦૧ વાડી  વડોદરા શહેરનાએ પોતાના ઘરમાં પોતાના આર્થિક ફાયદા સારૂ  વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનાં ૮ પી.એમ.બ્લ્યું ડીલક્સ વ્હીસ્કીનાં પાઉચ નંગ ૪૬૮/-કિ.રૂ ૪૬,૮૦૦/ નો મુદામાલ પોતાના કબજા ભોગવટાવાળા મકાનમાં રાખી પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન હાજર નહિ મળી આવી ગુન્હો કર્યા વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી વાડી  પો.સ્ટે. III ૬૬૧/૧૯ પ્રોહી. એક્ટ કલમ ૬૫ (ઇ),૧૧૬(ખ) મુજબ તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૯ કલાક-૧૬/૧૫ વાગે  ગુનો રજીસ્ટર કરેલ છે.

પાઉચ નંગ ૪૬૮/- કિ.રૂ ૪૬,૮૦૦/-

 

૧૫

પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા શહેર

              પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા તા.૨૦/૧૨/૧૯ ના કલાક ૧૭/૧૫ વાગે વાઘોડીયા રોડ વ્રુંદાવન ચાર રસ્તા સ્વામીનારાયણ મંદીર સામે આવેલ બ્ર્હમપુરી સોસાયટીના સામે ગ્ર્રાઉન્ડમાં પાણીગેટ વડોદરા શહેર ખાતે આરોપી મહેંદ્ર પીકઅપ ગાડી નં-GJ-06-AU-5689 નો ચાલક ઇસમે જેના નામ સરનામાની ખબર નથી. તે આરોપીએ જાહેરમાં વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જામા ઇંગ્લીશદારુની પેટીઓ નંગ-૧૨૪ ઇંગ્લીશ દારૂની બોટલો નંગ-૧૪૮૮ કી.રૂપીયા ૭,૦૮,૦૦૦/-નો જથ્થો ભરી મહેન્દ્ર પીકઅપ ગાડી નં GJ-06-AU-5689 કિ.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- ની મળી કુલ્લે કિ.રૂ.૧૦,૫૮,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલનો બિનવારસી હાલતમાં મળી ગુનો કર્યા વિ.બાબત નો ગુનો શોધી પાણીગેટ પો.સ્ટે. III – ગુ.ર.નં. ૯૭૦/૧૯ પ્રોહી એક્ટ.કલમ ૬૫ (ઈ),૯૮(૨),૧૦૮ મુજબના  તા.૨૦ /૧૨/૧૯ ના કલાક ૨૨/૦૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે.

 ૭૫૦ મીલી બોટલો નંગ-૧૪૮૮ કી.રૂપીયા ૭,૦૮,૦૦૦/- (૨) મહેન્દ્ર પીકઅપ ગાડી કિ.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- ની મળી કુલ્લે કિ.રૂ.૧૦,૫૮,૦૦૦/-

 

૧૬

પી.સી.બી. શાખા સ્ટાફ વડોદરા શહેર

              પી.સી.બી. શાખા સ્ટાફ દ્રારા તા.૨૬/૧૨/૧૯ ના કલાક ૧૩/૪૫ વાગે આજવા રોડ પાણીની ટાંકી પાસે શાલીમાર એપાર્ટ્મેંટના પાછળના ભાગે આરોપી ફીરોજખાન એહમંદખાન પઠાણ રહે, આજવા રોડ પાણીની ટાંકી પાસે શાલીમાર એપાર્ટ્મેંટ મ.નં-૧૦૫ વડોદરા શહેરનાએ પોતાના આર્થિક ફાયદા સારૂ વરલી મટકાના આંક ફરકના આંકડા લખી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાધનો જેમાં આંકડા લખેલ સ્લીપો નંગ-૦૯ તથા બોલપેન નંગ-૧ કિમત રૂપીયા ૦/૦ તથા મોબાઇલ-૧, કિમત રૂપીયા ૩૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૧૨,૦૩૦/- મળી કુલ્લે મુદામાલ ૧૨૩૩૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી પાણીગેટ પો.સ્ટે II ગુ.ર.નં ૧૩૮/૨૦૧૯ જુગાર ધારા કલમ્ ૧૨(A) મુજબ તા. ૨૬/૧૨/૧૯ ના કલાક ૧૫/૪૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર થયેલ છે.

સ્લીપો નંગ-૦૯ તથા બોલપેન નંગ-૦૧ કિમત રૂપીયા ૦૦/૦૦ તથા એક મોબાઇલ કિમત રૂપીયા ૩૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૧૨,૦૩૦/- મળી કુલ્લે- ૧૨૩૩૦/-

 

૧૭

પી.સી.બી. શાખા સ્ટાફ વડોદરા શહેર

              પી.સી.બી. શાખા સ્ટાફ દ્રારા તા- ૨૯/૧૨/૧૯ ના કલાક ૧૦/૪૫  પ્રતાપનગર રોડ રાજુ રામસ્વરૂપ પંડીત ના મકાન ના બીજા માળે, વાડી વડોદરા શહેર ખાતે આરોપી (૧) વોન્ટેડ સુરેંન્દ્ર ઉર્ફે રાજુ રામસ્વરૂપ પંડીત રહે- ડભોઇરોડ ન્યુ સોસાયટી (૨) મહમંદભાઇ ઉમરભાઇ વ્હોરા રહેવાસી વડુગામ, નવીનગરી, પેટ્રોલપંપ ની પાછળ, તા.પાદરા જિ. વડોદરા (૩) પ્રભાકર ચેનૈયા નલપોગો રહેવાસી એ-૧, રાજુનગર, એમ.એસ.કોલોની પાસે, મકરપુરા વડોદરા (૪) રાહુલ વિશ્રામભાઇ દેવીપુજક રહેવાસી લુહારવાસ, નવગ્રહ મંદિર ની પાછળ, પ્રતાપનગર બ્રીજની નીચે, વડોદરા (૫) સલીમ સિંકદરખાન પટેલ રહેવાસી અકોટાગામ,સુથાર ફળીયુ, બગીચાની પાસે, વડોદરા (૬) અબ્દુલહમીદ રસુલભાઇ ચીમનલાલા રહેવાસી નાનીછીપવાડ ના નાકે પાસે,ભેસવાળા ની સામે, ભ્રદકચેરી રોડ પાણીગેટ વડોદરા (૭) ફીરોઝ ઇબ્રાહીમ સુમરા રહેવાસી ધુલધોયાવાળ,પ્રતાપ બંગલા ની સામે, વારસીયા રોડ, ફતેપુરા ચાર રસ્તા પાસે, વડોદરા શહેરનાઓએ પોતાના આર્થીક ફાયદા સારૂ ભાડુતી માણસો રાખી કબજા મકાનમાં વરલી મટકા ના આંક ફરક ના આંક લખી હારજીત નો જુગાર રમી રમાડતા રેઇડ દરમ્યાન છ ઇસમો મળી આવેલ જેઓની પાસેથી આંકડા લખેલ સ્લીપો તથા કોરી પાવતી કિમત રૂપીયા ૦૦/૦૦ તથા અંગ ઝડતી ના રોકડા રૂપીયા ૨૮,૫૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૩ કિમત રૂપીયા ૮,૫૦૦/- તથા લાઇટ બીલ કિમત રૂપીયા ૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂપીયા ૩૭,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગઇ ગુન્હો કર્યા વિગેરે મતલબનો ગુનો શોધી વાડી II ૧૫૬/૧૯ જુગાર અટકાયતી અધિનિયમ ૪,૫ મુજબ તા.૨૯/૧૨/૧૯ કલાક ૧૮/૦ ગુનો નોધાયેલ છે.

સ્લીપો તથા કોરી પાવતી-૮  કિમત રૂપીયા ૦/૦ (૨) અંગ ઝડતી ના રોકડા રૂપીયા ૨૮,૫૦૦/- (૩) મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૩ કિમત રૂપીયા ૮,૫૦૦/- (૪) લાઇટ બીલ કિમત રૂપીયા ૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂપીયા ૩૭,૦૦૦/-

 

૧૮

માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર  

                માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન નાઓને તા.૨૫/૧૨/૧૯ ના રોજ અંગત બાતમીદાર રાહે મળેલ બાતમી આધારે વડસર જી.આઇ.ડી.સી. રોડ નર્મદેશ્વર નગર નાકા પાસે (૧) પૃથ્વીરાજ રામચરણ ચૌહાણ રહે. કલાલી ફાકટ, સંતોષીનગર, વડોદરા મુળ રહે. રામપુરમુરાપડી ગામ, તા.ઉતરોલા જી. બલરામપુર યુ.પી. (૨) રામચરણ લાલમન કનોજીયા રહે. નિલકંઠનગર, મ.નં. ૧૧, કલાલી વડોદરા મુળ રહે. લોહારડી ગામ તા. ઉતરોલા જી. બલરામપુર યુ.પી.(૩) સહદેવસીંગ રામસીંગ ચૌહાણ રહે. સોમાતળાવ રાઠોડીયાવાસ, ડભોઇ રોડ, વડોદરા મુળ રહે. ચીટુહી ગામ તા. ઉતરોલા જી બલરામપુર યુ.પી.(૪) અનીશ અતીકુરરહુમાન ખાન રહે. ખુશ્બુનગર, તાંદલજા, રીજ્વાન ફ્લેટ મ.નં. બી/૦૯/૧૦૪, વડોદરા (૫) મનોજકુમાર રામદયાલ ચૌહાણ રહે. ગોકુલનગર, મ.નં. સી/૧૮૧, કલાલી ફાટક વડોદરા મુળ રહે. છીટોની ગામ જી. ઉતરોલા યુ.પી. (૬) રણજીતકુમાર ભાયરામ ચૌહાણ રહે. સોમા તળાવ, રાઠોડીયાવાસ, ડભોઇ રોડ,વડોદરા મુળ રહે. જી.બલરામપુર યુ.પી. (૭) શીવચરણ લાલનમ કનોજીયા રહે. નિલકંઠનગર મ.નં.૧૧, કલાલી વડોદરા મુળ રહે. લોહારડી ગામ તા. ઉતરોલા જી. બલરામપુર યુ.પી. (૮) મોતીલાલ ભાયરામ ચૌહાણ રહે. ગોકુલનગર, મ.નં. સી/૧૮૧, કલાલી ફાટક, વડોદરા મુળ રહે. ભનકટવા ગામ જી. ઉતરોલા યુ.પી (૯) ગુહુભાઇજોખનભાઇ ચૌહાપ્રહે. સોમા તળાવ, રાઠોડીયાવાસ, ડભોઇ રોડ, વડોદરા મુળ રહે. ફરેની ગામ જી. સિધ્દાર્થ નગર, યુ.પી. (૧૦) બલવેંદર રામપ્રકાશ યાદવ રહે. નિલકંઠનગર મ.નં.૧૧, કલાલી વડોદરા મુળ રહે. હીમતપુર ગામ જી. આંબેડકર યુ.પી. (૧૧) સહેબુ રામઉજાગીર ચૌહાણ રહે. સોમા તળાવ, રાઠોડીયાવાસ, ડભોઇ રોડ,વડોદરા મુળ રહે.કકરાહવા ગામ જી. બલરામપુર યુ.પી. (૧૨) ઉમેશ ત્રીભુવનભાઇ ચૌહાણ રહે. અકોટા ગામ શબરી મોહલ્લો, વડોદરા મુળ રહે.રજવામેઘ ગામ તા. ઉતરોલા જી. બલરાપુર યુ.પી. નાઓ જાહેરમાં પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી મળી આવતા તેઓના અંગ ઝડતી તથા જમીન દાવના મળી રોકડા રૂ.૨૧૬૦૦/-, પત્તા પાના નંગ-૫૨ કિ.રૂ.૦૦/-, મોબાઇલ ફોન -૮ કિ.રૂ.૫૬૦૦૦/-, ટુ વ્હીલર ગાડી - ૪ કિ.રૂ૧,૬૦૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૨,૩૭,૬૦૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ ગુનો કર્યા વિ.બાબનો ગુનો શોધી માંજલપુર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નં.૧૬૨/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ  તા.૨૫/૧૨/૧૯ ના  રોજ રજી.કરવામાં આવેલ છે.

અંગ ઝડતી તથા જમીન દાવના મળી રોકડા રૂ.૨૧૬૦૦/-, પત્તા પાના નંગ-૫૨ કિ.રૂ.૦૦/-, મોબાઇલ ફોન -૮ કિ.રૂ.૫૬૦૦૦/-, ટુ વ્હીલર ગાડી - ૪ કિ.રૂ૧,૬૦૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૨,૩૭,૬૦૦/-

 

૧૯

માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર  

                         માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને અંગત બાતમીદાર રાહે મળેલ  બાતમી આધારે તા.૨૭/૧૨/૧૯ ના રોજ બી/૧, સપ્તગીરી ટેનામેન્ટ વિભાગ- ૧ જયલક્ષ્મી નારાયણ સોસાયટી  સામે સાંઇ ઉધ્યાન બાગ થી આગળ રેઈડ કરતા આરોપીઓ નામે (૧) દેવેંન્દ્રકુમાર રમેશભાઇ ઠાકર રહે.બી/૧ સપ્તગીરી સોસાયટી નિર્માણ પાર્ક સોસા પાછળ માંજલપુર વડોદરા, (૨) અશોકભાઇ છગનભાઇ રાવળ રહે- સોમાભાઇ પાર્ક સોસાયટી ગામ.પોર તા.જી વડોદરા (૩) રણજીતસિંહ માનસિંહ રાજ રહે- રાજફળીયુ ગામ ઉછદ તા.જમ્બુસર જી.ભરૂચ (૪) ગોવિંદભાઇ છગનભાઇ રાવળ રહે-દરીગામ નગર ફળીયુ તા.જમ્બુસર જી.ભરૂચ હાલરહે.સોમાભાઇ પાર્ક સોસાયટી ગામ પોર તા.જી વડોદરા (૫) રાજુભાઇ રહીમશા દિવાન રહે- મોભાગામ બસસ્ટેંડ પાસે તા.પાદરા જી.વડોદરા નાઓ જાહેરમાં પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નંગ-૫૨ કિ.રુ.૦૦ તથા રોકડા રૂપિયા ૨૦,૯૧૦/-તથા મોબાઈલ ફોન નં.ગ-૦૩ કિ.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ટૂ વ્હીલર ગાડી નં.૧ કિ રૂ.૪૦૦૦૦/-તથા ફોર વ્હીલ કાર નં.૦૧ કિ રૂ.૨૦,૦૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપિયા ૨,૮૦,૯૧૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઈ ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો ગુનો શોધી માંજલપુર પો.સ્ટે. સેકનડ ગુ.ર.નં.૧૬૩/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ તા.૨૭/૧૨/૧૯ ના રોજ દાખલ કરેલ છે.

પત્તા પાના નંગ-૫૨ કિ.રુ.૦૦ તથા રોકડા રૂપિયા ૨૦,૯૧૦/-તથા મોબાઈલ ફોન નં.ગ-૦૩ કિ.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ટૂ વ્હીલર ગાડી નં.૧ કિ રૂ.૪૦૦૦૦/-તથા ફોર વ્હીલ કાર નં.૦૧ કિ રૂ.૨૦,૦૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપિયા ૨,૮૦,૯૧૦/-

 

૨૦

ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર.

 

                    ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૦૫/૧૨/૧૯ ના રોજ અંગત બાતમીદાર રાહે  મળેલ બાતમી આધારે  વડસર ગામ શ્રીજી ફ્લેટ્સની સામે આવેલ ખુલ્લા ફેન્સીંગવાળી જગ્યામાં ઝાડીઓની આડમાં વડસર ખાતે આરોપીઓ નામે (૧) અર્જુન ઉર્ફે સન્નસ પુનમભાઇ મારવાડી (૨) અજય નાથુભાઇ ભાલીયા, (૨) મનીષ ઉર્ફે મનીયો ભુપતભાઇ સોલંકી તમામ રહે. વડસર ગામ, વડોદરા શહેર.નાઓ પોતાના આર્થિક ફાયદા સારૂ માનવ સ્વાસ્થને હાનિકારક એવા જુદા-જુદા બ્રાન્ડની ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂની બોટલ નંગ- ૨૧૮૦ કિ.રૂ.૮,૬૮,૪૦૦/- નો જથ્થો ઝાડીઓની આડમાં સંતાડી રાખી સ્થળ ઉપર નહી મળી આવી ગુનો વિ. બાબતનો ગુનો શોધી માંજલપુર પો.સ્ટે. થર્ડ ગુ.ર.નં.૭૫૪/૧૯ પ્રોહિ એક્ટ ક.૬૫(૮),૮૧,૮૬ મુજબ  તા.૦૫/૧૨/૧૯  રોજ રજી.કરવમાં આવેલ છે.

ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂની બોટલ નંગ- ૨૧૮૦ કિ.રૂ.૮,૬૮,૪૦૦/-

 

૨૧

ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર.

 

                   ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફનાઓને તા.૨૯/૧૨/૧૯ ના રોજ અંગત બાતમીદાર રાહે મળેલ બાતમી આધારે ઘાઘરેટીયા, દંતેશ્વર ખાતે આરોપી નામે નગીનભાઇ નટવરભાઇ બારીયા રહે. મ.નં. ૧૯૯, કૃષ્ણનગર,ઘાઘરેટીયા, દંતેશ્વર વડોદરાનાઓ પોતાના આર્થિક ફાયદા સારૂ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂની ૭૫૦ મી.લી.ની બોટલ નંગ- ૭૦ જેની કિ.રૂ.૨૮૦૦૦/- ની પોતાના કબજામાં રાખી આરોપી નં.(૨) વિપુલ રમેશભાઇ પંચાલ રહે. કૃષ્ણનગર, ઘાઘરેટીયા, દંતેશ્વર, વડોદરા નાનો ઘરે હાજર નહી મળી આવી ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો ગુનો શોધી મકરપુરા પો.સ્ટે. થર્ડ ગુ.ર.નં. ૧૦૭૯/૧૯ પ્રોહિ એક્ટ ક.૬૫(ઇ),૮૧,૧૧૬(ખ) મુજબ તા.૨૯/૧૨/૧૯ ના રોજ રજી કરવામાં આવેલ છે.

ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂની બોટલ નંગ- ૭૦ કિ.રૂ. ૨૮,૦૦૦/-

 

૨૨

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

           પો.ઇન્સ.શ્રી ડી.સી.બી. પો.સ્ટે.વડોદરા શહેર નાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા-૦૪/૧૨/૨૦૧૯ કલાક-૨૦/૩૦ કાસમાઅલા કબ્રસ્તાન બાળરીમાન્ડ હોમ તરફ જવાના મેઇન રોડની બાજુમાં ખુલ્લી જગ્યા જાહેરમાં બનેલ છે આ કામના ફરીયાદી અ.પો.કોન્સ નોયેલ વિનોદભાઇ બ.નં ૩૦૯ ડી.સી.બી.પો.સ્ટે વડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામનો આરોપીઓ (૧) વોન્ટેડ અકબર કાદરમીયા શુન્ની (૨) વોન્ટેડ હશન ઉર્ફે જાંજર કાદરમીયા શુન્ની બંન્ને રહે-કાસમાઅલા કબ્રસ્તાન પાસે પાંજરીગર મહોલ્લો કારેલીબાગ વડોદરા શહેર નાઓએ ઉપરોકત  તા.ટા અને જગ્યા ઉપર પોતાના આર્થિક ફાયદા સારૂ હરીયાણા તરફથી ઇંગ્લિશ દારૂનો જથ્થો વેચાણ કરવાના ઇરાદે મંગાવી આ મંગાવેલ ઇંગ્લિસ દારૂનો જથ્થો ટ્રક રજી. નં HR -47-C-5056 માં સિમેંટની થેલીઓની આડમાં છુપાવી ગેરકાયેદસર રીતે વગર પાસ પરમીટે લઈ આવી લાવેલ ટ્રકમાનો ઇંગ્લિશ દારૂ કટિંગ કરવાના હેતુસર કારેલીબાગ ભુતડીઝાંપા બાળરિમાંડ હોમ તરફ જવાના રસ્તા ઉપર રોડ ની બાજુમા  જાહેરમાં આ ટ્રકને મુકી રાખી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન સદર કંટેનર ટ્રક તેમજ ટ્રકમાં રાખેલ માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનીકારક જુદા-જુદા ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ કુલ્લે બોટલો નંગ – ૪૧૧૬ જેની કિંમત રૂપિયા ૧૪,૪૫,૪૦૦/- નો જથ્થો આ ઇંગ્લિશ દારૂનો જથ્થો સંતાડી લાવવા માટે ઉપયોગ કરેલ સિમેંટ ભરેલ કોથળા નંગ -૧૦૦ જેની કિ. રૂ. ૩૦,૦૦૦/- તેમજ આ ઇંગ્લિશ દારૂનો જથ્થો લાવવા માટે તેમજ રાખવા માટે ઉપયોગ કરેલ કન્ટેનર ટ્રક તેમજ કાગળોમાં માલીકનું નામ રાજેંદ્ર સિંગ કડકસિંગ લખેલ છે. ફાઇલમાં ટ્રકની આર.સી.બુક નથી તે મળી ટ્રકની કીમત રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- નો મળી તમામ મુદામાલ ની કુલ્લ  કિ.રૂ.૨૯,૭૫,૪૦૦/-  નો મળી આવી  ઇંગ્લિશ દારૂનો જથ્થો  લાવનાર (૧) અકબર કાદરમીયા સુન્ની તથા (૨) હસન ઉર્ફે જાજર કાદરમીયા સુન્ની નાઓ તેમજ આ દારૂ ભરેલ ટ્રક લાવનાર ચાલક ઇસમ રેઇડ દરમ્યાન સ્થળ પર હાજર નહિ મળી આવી એક બીજાની મદદગારી કરી ગુનો કર્યા વીગેરે બાબતનો ગુનો શોધી કારેલીબાગ III ૪૭૩/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ) ૮૧,૮૩ (૯૮) ૨ મુજબ તા-૦૫/૧૨/૧૯ કલાક-૧૦/૧૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.

ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની જુદા-જુદા ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ કુલ્લે બોટલો નંગ – ૪૧૧૬ જેની કિંમત રૂપિયા ૧૪,૪૫,૪૦૦/- નો જથ્થો સિમેંટ ભરેલ કોથળા નંગ -૧૦૦ જેની કિ. રૂ. ૩૦,૦૦૦/- તેમજ કન્ટેનર ટ્રક તેમજ ફાઇલમાં ટ્રકની આર.સી.બુક નથી તે મળી ટ્રકની કીમત રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- નો મળી તમામ મુદામાલ ની કુલ્લ  કિ.રૂ.૨૯,૭૫,૪૦૦/- 

 

૨૩

વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

             I/C પો.ઇન્સ.શ્રી વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯ના કલાક ૧૦/૨૫ વાગે ન્યુ.વી.આઇ.પી.રોડ,અર્થ આઇકોનની બાજુમાં આરોપી એક ISUZU-D-MAX કંપનીની ગાડીનો ડ્રાઇવર જેના નામઠામની ખબર નથી તે (રજી નં.GJ-06-AV-6263)ના ચાલક નામઠામની ખબર નથી તે ભારતીય બનાવટ વિદેશી દારૂની PARTY SPECIAL WHISKYની બોટલ નંગ-૯૬૦ કિ.રૂ.૩૮૪૦૦૦/- તથા ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂ MCDOW ELLS NO. 1 SUPERIOR WHISKYની બોટલ નંગ- ૩૬૦ કિ.રૂ.૧૪૪૦૦૦/- મળી કુલ્લે બોટલ નંગ-૧૩૨૦ જેની કિ.રૂ.૫૨૮૦૦૦/- તથા ગાડી નં. GJ-06-AV-6263ની કિ.રૂ.૬,૫૦,૦૦૦/- તથા VIHCLE INFORMATION LETTER તથા ગાડીનું બીલ તથા ગાડીની સર્વીસ બુક જેની કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા એક પીળા કલરનુ મીણીયા પ્લાસ્ટીક જેની કિ.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી શકાય જે મળી કુલ્લે રૂ.૧૧૭૮૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ ગાડી GJ-06-AV-6263નો ચાલક જેના નામ સરનામા ખબર નથી તે ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કર્યા વિ.મતલબનો ગુનો શોધી વારસીયા પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નં.૪૧૮/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ, ૧૦૮, ૯૮(૨) મુજબ તા.૨૨/૧૨/૧૯ના કલાક ૧૪/૦૫ વાગે રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે.

ભારતીય બનાવટ વિદેશી દારૂની PARTY SPECIAL WHISKYની બોટલ નંગ-૯૬૦ કિ.રૂ.૩૮૪૦૦૦/-તથા વિદેશી દારૂ  MCDOW ELLS NO 1 SUPERIOR WHISKYની બોટલ નંગ-૩૬૦ કિ.રૂ.૧૪૪૦૦૦/-મળી કુલ્લે બોટલ નંગ-૧૩૨૦ જેની કિ.રૂ.૫૨૮૦૦૦/- તથા ગાડી નં. GJ-06-AV-6263ની કિ.રૂ. ૬,૫૦,૦૦૦/- તથા VIHCLE INFORMATION LETTER તથા ગાડીનું બીલ તથી ગાડીની સર્વીસ બુક કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા એક પીળા કલરનુ મીણીયા પ્લાસ્ટીક જેની કિ.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂ.૧૧૭૮૦૦૦/-

 

૨૪

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

                પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેરનાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૯ના કલાક ૧૮/૧૫ વાગે આજવા રોડ, એકતાનગર, રામરહીમ પાર્ક, દારૂઉલમ મદ્રેસાની પાછળ, વડોદરા ખાતે આરોપી સરફરાજ એહમદ શેખ રહે.સરકારી સ્કુલ નં.૧૦ની બાજુમાં, નાગરવાડા, વડોદરા શહેરનાઓ ઝાયલો કંપની ફોર વ્હીલ ગાડી નં.GJ-17-N-3432 કિ.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- મા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવતની ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નંગ-૩૩૬ કિ.રૂ.૧,૨૯,૩૬૦/-નો હેરાફેરી કરી પોતાના કબ્જામાં રાખી મળી આવી કુલ્લે કિ.રૂ.૫,૨૯,૩૬૦/-ના મત્તાના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ. મતલબનો ગુનો શોધી બાપોદ પો.સ્ટે.થર્ડ ગુ.ર.નં.૯૭૦/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(ખ)૧૦૮,૯૮(૨) મુજબ તા.૨૪/૧૨/૧૯ના કલાક ૨૦/૩૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે.

ઝાયલો કંપની ફોર વ્હીલ ગાડી નં.GJ-17-N-3432 કિ.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-, ભારતીય બનાવતની ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નંગ-૩૩૬ કિ.રૂ.૧,૨૯,૩૬૦/-નો મળી કુલ્લે કિ.રૂ.૫,૨૯,૩૬૦/-

 

૨૫

હરણી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

                         પો.ઇન્સ.શ્રી હરણી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેરનાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા-૨૫/૧૨/૧૯ ના ક-૦૩/૧૫ વાગે દરજીપુરા આર.ટી.ઓ સામે નટુભાઇના પાર્કીંગમાં આરોપીઓ (૧) યશ મહેશભાઈ ચાવલા ઉ.વ.૨૦ રહે.સંતકવર કોલોની બ્લોક -નં.૯૮ હરીસેવા ગલ્સ વિધાલયની સામે વારસીયા વડોદરા શહેર તથા (૨) જયેશ ઉર્ફે ભાવિન જયંતિભાઈ કાછીયા ઉ.વ.૩૧ રહે.અનંતા લાઈક સ્ટાઈલ ઘર નં.ઈ/૨૦૩ કાન્હા લેન્ડ માર્કની બાજુમા આજવા રોડ વડોદરા શહેર તથા (૩) શક્તિસિંહ મહેન્દ્રસિંહ રાજપુત ઉ.વ.૨૦ રહે.નવી વસાહત અમરદિપ ટાઉનશીપની બાજુમા આજવા રોડ વડોદરા શહેર (૪) વોન્ટેડ: ટ્રક કન્ટેનર નં.PB-10-FF-8211 નો ડ્રાઇવર (૫) વોન્ટેડ : હરીશ ચંન્દ્રકાંત બ્રમ્હક્ષત્રી રહે:સંત કવર કોલોની વારસીયા વડોદરા શહેર  નાઓએ વગર પાસ પરમીટે વિદેશી ભારતીય બનાવટ નો દારૂ આરોપી નં-(૧) ના એ ફોરવ્હીલ  ચેવરોલેટ નંGJ-05-CF-3424 ગાડી મા પેટીઓ નંગ-૦૮ કુલ્લે બોટલો નંગ-૯૬ બોટલ ની કિં રૂ.૪૮/૦૦૦/- તથા ગાડી ની કિં રૂ.૮૦,૦૦૦/- તથા આરોપીનં(૨,૩)ફોરવ્હીલ ઇંડીકા ગાડી નં-GJ-03-DD-9809 મા પેટીઓ નંગ- ૨૬ કુલ્લે બોટલો નંગ-૩૧૨ બોટલ ની કિંમત ૧,૫૬,૦૦૦/- તથા ગાડી ની કિં ૭૦,૦૦૦ ટ્રક ના કન્ટેનર મા પેટીઓ નંગ-૭૧ કુલ્લે બોટલો નંગ-૮૫૨ બોટલ ની કિંમત રૂ.૪,૨૬,૦૦૦/- નો તથા કન્ટેનર ની કિ.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- નો વિવો કંપની નો મોબાઇલ નંગ-૨ કિ.૪૦૦૦/- મળી કુલ્લે કિ.રૂ.૧૭,૮૪,૦૦૦/- નો રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નં(૪)ના ઓ તથા નં(૫)ના ઓ દારૂ નો માલ કટીંગ કરાવી નાશી જઇ ગુનો કરવામા એકબીજા ને મદદગારી કરી ગુનો કર્યા વિગેરે બાબતનો ગુનો શોધી હરણી પો.સ્ટે III - ગુ.ર.નં-૩૨૭./૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ - ૬૫ ઇ,૯૮(૨),૮૧,૧૧૬(ખ),૧૦૮ મુજબ તા-૨૫/૧૨/૧૯ ના ક-૦૭/૪૦ વાગે દાખલ કરેલ છે.

ફોરવ્હીલ  ચેવરોલેટ નંGJ-05-CF-3424, પેટીઓ નંગ-૦૮ કુલ્લે બોટલો નંગ-૯૬ ની કિં.રૂ.૪૮/૦૦૦/- તથા ગાડીની કિં રૂ.૮૦,૦૦૦/- તથા આરોપીનં(૨,૩)ફોરવ્હીલ ઇંડીકા ગાડી નં-GJ-03-DD-9809  મા પેટીઓ નંગ-૨૬ કુલ્લે બોટલો નંગ-૩૧૨ બોટલ ની કિંમત ૧,૫૬,૦૦૦/- તથા ગાડી ની કિં ૭૦,૦૦૦ ટ્રક ના કન્ટેનર મા પેટીઓ નંગ-૭૧ કુલ્લે બોટલો નંગ-૮૫૨ બોટલ ની કિંમત રૂ.૪,૨૬,૦૦૦/- નો તથા કન્ટેનર ની કિ.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- નો વિવો કંપની નો મોબાઇલ નંગ-૨ કિ.૪૦૦૦/- મળી કુલ્લે કિ.રૂ.૧૭,૮૪,૦૦૦/-

 

૨૬

હરણી પોલીસ સ્‍ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

                પો.ઇન્સ.શ્રી હરણી પો.સ્ટે. વડોદરા શહેર નાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯  ના ક.૧૪/૩૫ વાગે,  જલારામનગર રમેશ ભકતીના મકાનના પાછળના ભાગે ખુલ્લામાં જાહેરમાં આરોપીઓ  (૧) ધર્મેશભાઈ ચંદુભાઈ માળી રહે-ધર નં – ૫૫૨ જલારામનગર – ૨ વી.આઈ.પી. રોડ એલ.એન્ડ ટીસર્કલ વડોદરા શહેર નં-(૨) રમેશભાઈ ભકતીભાઈ વસાવા રહે-ધર નં – ૧૩૯ જલારામનગર  - ૨ વી.આઈ.પી. રોડ એલ.એન્ડ ટી.સર્કલ વડોદરા શહેર તથા નં (૩) ઉદેસિહ છત્રસિહ પરમાર રહે-ન્યુ સહયોગ નગર જલારામનગર પાછળ વી.આઈ.પી. રોડ એલ. એન્ડ ટી. સર્કલ વડોદરા શહેર તથા નં (૪ )તખ્તસિગ મોહનસિગ જાદવ રહે- ધર નં – ૨૦૯ જલારામનગર – ૨ વી.આઈ.પી. રોડ એલ.એન્ડ ટી.સર્કલ વડોદરા શહેર તથા નં.(૫) અરૂણભાઈ બલદેવભાઈ વાધેલા રહે -  ન્યુ સહયોગ નગર જલારામનગર પાછળ વી.આઈ.પી. રોડ એલ.એન્ડ ટી. સર્કલ વડોદરા શહેર તથા નં-(૬) હીતેશભાઈ બળવતભાઈ બારીયા  રહે- જલારામનગર – ૨ જીતેંદ્રપાર્કની સામે વી.આઈ.પી રોડ એલ.એન્ડ ટી. સર્કલ વડોદરા શહેર તથા નં (૭) અરવીદભાઈ ચીમનભાઈ બારીયા રહે- ધર નં – ૧૫૦ જલારામનગર – ૨ વી.આઈ. પી. રોડ એલ.એન્ડ ટી. સર્કલ વડોદરા શહેર નાઓ પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીત નો જુગાર રમી રમાડી અંગ ઝડતી માથી રોકડા રુપીયા ૧૧,૧૧૦/- તથા જમીન દાવ ઉપરથી રોકડા રુપીયા ૮૫૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા-૧૧,૯૬૦/- તથા પતાપાના નંગ-૫૨ કિમત રુપીયા ૦૦/- ગણી જુગારના સાધનો સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા  વિ. બાબતનો ગુનો શોધી હરણી પો.સ્ટે. II - ગુ.ર.નં. ૧૦૫/૧૯  જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ તા.૧૨/૧૨/૧૯ ના  ક.૧૫/૪૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.

અંગ ઝડતીના રોકડા રુપીયા ૧૧,૧૧૦/- તથા જમીન દાવના રોકડા રુપીયા ૮૫૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા-૧૧,૯૬૦/- તથા પતાપાના નંગ-૫૨ કિમત રુપીયા ૦૦/-

 

૨૭

કારેલીબાગ  પોલીસ સ્‍ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

                    પો.ઇન્સ.શ્રી કારેલીબાગ પો.સ્ટે. વડોદરા શહેર નાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા. ૫/૧૨/૧૯ ના કલાક ૧૪/૩૦ વાગે નાગરવાડા દશાલાલ વાડી પાસે પાનના ગલ્લા પાસે  આરોપી નં (૧) એઝાઝ ઉર્ફે લાલા યુસુફભાઇ લલાભાઇ (દુધવાલા) રહે સોદાગર બીલ્ડીંગ નીચે પટેલ ફળીયુ-૨ આશા એપાર્ટમેન્ટ યાકુતપુરા વડોદરા (૨) પરેશ કાંતીભાઇ રાણા રહે ફતેગંજ રાણાવાસ ફોર્યુ ગીફ્ટ શોપની બાજુમાં વડોદરા નાઓ પોતાના આર્થિક ફાયદા સારૂ પોતાની મો.સા.નં GJ-06-MP-4407 ઉપર બેસી આંક ફરકના આકડાનો જુગાર રમી રમાડતાં આંક ફરકની ચિઠ્ઠીઓ તથા મોબાઇલ ફોન તથા ચાલુ હાલતની બોલપેન તથા રોકડા રૂપિયા ૧૧,૨૨૦/-તથા મોબાઇલ ફોન-૨- કિં રૂ ૮૦૦૦/- તથા મો.સા-૧ કિં રૂ ૪૦,૦૦૦/-ની મળી કુલ્લે રૂ ૫૯,૨૨૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો ગુનો શોધી  કારેલીબાગ પો.સ્ટે II-૨૪૯/૧૯ જુગારધારા ૧૨(અ) મુજબ તા.૦૫/૧૨/૧૯ ના કલાક ૧૫/૩૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.

 મો.સા.નં GJ-06-MP-4407 આંક ફરકની ચિઠ્ઠીઓ તથા ચાલુ હાલતની બોલપેન તથા રોકડા રૂપિયા ૧૧,૨૨૦/-તથા મોબાઇલ ફોન-૨- કિં રૂ ૮૦૦૦/- તથા મો.સા-૧ કિં રૂ ૪૦,૦૦૦/-ની મળી કુલ્લે રૂ ૫૯,૨૨૦/-

 

૨૮

બાપોદ પોલીસ સ્‍ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

                પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯ના કલાક ૨૧/૧૦ વાગે વાઘોડીયા રોડ, મહેતા ગલ્સ હોસ્ટેલની પાછળ, ધન લક્ષ્મી સોસા. મહેતા પાર્ટી પ્લોટની પાછળની દિવાલ પાસે ખુલ્લી જગ્યામાં ઇલેકટ્રીક થાબલા નીચે આરોપી (૧) આકાશ અશોકભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ રહે.જી.એફ/૩,બાલકૃષ્ણ એપાર્ટમેન્ટ અવધુત ફાટક પાસે, માંજલપુર, વડોદરા (૨)સંદિપ ઠાકોરભાઇ રાણા રહે.મ.નં.બી/૩૬૨,રાણાવાસ, નાલબંધવાડા, પાણીગેટ, વડોદરા (૪) હરીશભાઇ ભીખાભાઇ રાણા રહે.રાણાવાસ, નાલબંધવાડા,પાણીગેટ, વડોદરા (૫)નિમેષભાઇ શાંતિલાલ ચૌહાણ રહે.મ.નં.૩૭૯,ધનલક્ષ્મી સોસા.મહેતા ગલ્સ હોસ્ટેલની પાછળ, વડોદરા (૬)યોગેશ ગીરીશભાઇ ચૌહાણ રહે.મ.નં.બી/૨૮,હરીગંગા સોસા.બાપોદગામ, વાઘો.રોડ, વડોદરા (૭)વિજય બાબુભાઇ વસાવા રહે.મ.નં.૧૫,ધનલક્ષ્મી સોસા.વૃદાવન સર્કલ પાસે,વાઘો.રોડ,વડોદરા નાઓ જાહેરમા પત્તા પાના વડે રૂપિયાનો હારજીતનો જુગાર રમતા મળી આવેલ હોઇ તેમજ રેઇડ દરમ્યાન હરેશ ઉર્ફે રાહુલ જશુભાઇ વસાવાનાઓ નાસી ગયેલ જે જુગાર રમતા ઇસમો પાસેથી અંગ ઝડતીના રૂ.૨૩,૯૭૦/-તથા જમીનદાવના રૂ.૧૭,૦૦૦/-તથા પત્તા પાના નંગ-૫૨ કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નંગ-૪ કિ.રૂ.૨૫,૦૦૦/-તથા ચાર ટુ વ્હીલર વાહનો કિ.રૂ.૯૨,૦૦૦/-કુલ્લે કિ.રૂ. ૧,૫૭,૯૭૦/-ની મત્તાની સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ. મતલબનો ગુનો શોધી બાપોદ પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં.૧૭૫/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ તા.૨૨/૧૨/૧૯ના કલાક ૨૩/૪૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે.

અંગ ઝડતીના રૂ.૨૩,૯૭૦/- તથા જમીનદાવના રૂ.૧૭,૦૦૦/- તથા પત્તા પાના નંગ-૫૨ કિ.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નંગ-૪ કિ.રૂ.૨૫,૦૦૦/-તથા ચાર ટુ વ્હીલર વાહનો કિ.રૂ.૯૨,૦૦૦/-કુલ્લે કિ.રૂ.૧,૫૭,૯૭૦/-

 

૨૯

સમા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

              પો.ઇન્સ.શ્રી સમા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેરનાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૨/૩૦ વાગે સમા સાવલી રોડ લોટસ ઓરા કોમ્પ્લેક્ષ માં આવેલ થર્ડ ફ્લોર ઓફીસ નં. ટી.એફ.૯ માં વડોદરા શહેર ખાતે તહોમતદારો (૧) જયેશભાઇ મનહરભાઇ નાયક રહે. ૩, પ્રમુખ સ્વામિનગર વિભાગ-૧ ટી.પી.૧૩ છાણી રોડ વડોદરા, (૨) અજયસિંહ રાયસિંહ પરમાર રહે. બી/૨ વ્રજ બંગ્લોઝ હરણી તળાવની બાજુમાં હરણી વડોદરા, (૩) હર્ષદભાઇ વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ રહે. ૪૬, અમરજ્યોત ડુપ્લેક્ષ જયશ્રી પાર્ક પાસે ન્યુ સમા રોડ વડોદરા, (૪) નૈનેષકુમાર માધુભાઇ પટેલ રહે. જી/૮૦ અણુશક્તિનગર નુતન વિધાલય પાસે ન્યુ સમા રોડ વડોદરા, નાઓએ પત્તાપાનાનો જુગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના જુદા જુદા દરની ચલણી નોટો રૂપિયા ૨૭૦૦૦/- તથા નારના રૂપિયા ૧૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૩ કિં.રૂ ૫૦૦૦/- ના તથા પત્તાપાનાં નંગ-૫૨ કિ.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂપિયા ૩૩૬૦૦/- નો મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાય જઇ ગુનો કર્યા વિ.બાબતનો ગુનો શોધી સમા પો.સ્ટે II ગુ.ર.નં.૨૨૦/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મુજબ તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૪/૪૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.

પત્તાપાનાનો જુગાર રમી રમાડી અંગઝડતી ના જુદા જુદા દરની ચલણી નોટો રૂપિયા ૨૭૦૦૦/- તથા નારના રૂપિયા ૧૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૩ કિં.રૂ ૫૦૦૦/- ના તથા પત્તાપાનાં નંગ-૫૨ કિ.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂપિયા ૩૩૬૦૦/-

 

૩૦

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

           આરોપી (૧) નંદુરામ ઉર્ફે નંદુ દશરથરામ મેધવાલ ઉવ. ૨૨ રહે. સુરેશનગર–૨, શિવરાજસીંગના મકાનમા સાંઇબાબા મંદીર પાસે અલવાનાકા વડોદરા મુળ રહે. ઉતરબા ગામ, તા. ગડરા રોડ જી. બાડમેર રાજસ્થાન (ર) દેવેન્દ્રસીંગ ઉર્ફે બીંદુ મંગળસીંગ રંધાવા ઉવ. ૨૮ રહે. પુરષોતમનગર મ.નં ૩૪ પ્રાગજીનગરની બાજુમા સમા વડોદરા મુળ રહે. ગોસલ ગામ. તા. કલાનોર જી. ગુરૂદાસપુર પંજાબ નાઓને (૧) સયાજીગંજ પો.સ્ટે. I.૧૫/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મુજબ (ર) રાવપુરા પો.સ્ટે. I ગુ.ર.ન ૯૪/૨૦૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે ચોરીમાં ગયેલ મો.સા.-ર કિં.રૂ.ર૭૦૦૦/- ની સાથે કબજે કરી તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૯ ના ક. ૧૬/૫૦ વાગે અટક કરવામાં આવેલ છે.

મો.સા.-ર કિં.રૂ.ર૭૦૦૦/-

 

૩૧

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

        આરોપી વિશાલ વિઠલભાઇ ગોરખા રહે. ૬ર તુલજા નગર માંજલપુર વડોદરા નાનો માંજલપુર પો.સ્ટે. ફ. ૩૪/૧૯ ના કામે ચોરીમાં ગયેલ એકટીવા-૧ કિં.રૂ.૩૫૦૦૦/- ની ચોરીના કામે તા.૬/૧ર/૧૯ ના રોજ અટક કરવામાં આવેલ છે.

એકટીવા-૧ કિં.રૂ.૩૫૦૦૦/-

 

૩૨

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

       આરોપી વિષ્ણુ પ્રેમશંકર મીણા ( મૈના ) ઉવ ૨૩ રહે રંણમુકતેશ્વર રોડ હીમજામાતાની વાડી બાજુમાં સેન્ટ્રલ કેમીકલ ઇન્ડ્રસ્ટીઝમા વડોદરા શહેર નાનો પાવાગઢ પો.સ્ટે થર્ડ ૨૬૭/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ એ,ઇ, ૮૧ મુજબના પ્રોહીબીશનના ગુનામાસંડોવાયેલ છે અને નાસતો ફરતો હોય જેને તા૧૧/૧૨/૧૯ ના ક.૧૫/૩૫ વાગે અટક કરવામાં આવેલ છે.

--

 

૩૩

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

           આરોપી રાકેશ ઉર્ફે જલેબી ગણપતભાઇ રાણા રહે. પાણીગેટ રાણાવાસ મસ્જીદની પાછળ વડોદરા નાનો સીટીપો.સ્ટે ફ. ગુ.ર.નં ૬૪/૧૭ઇ.પી.કો કલમ ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૫, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૧૫૧, ૩૩૨, ૩૩૭, ૩૩૮, ૪૩૫, ૪૩૬, તથા પબ્લીક પ્રો એન્ડ ડેમેજ એકટ ૩, ૭મુજબના ગુનામા સંડોવાયેલ અને નાસતો ફરતો હોય જેને તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૯ ના ક.૧૭/૦૦ વાગે અટક કરવામાં આવેલ છે.

--

 

૩૪

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

         આરોપી (૧) આર્યન આનંદ શર્મા ઉ.વ. ૨૪ રહે. મહેસાણાનગર, નિઝામપુરા રવી પટેલના મકાનમાં ફાર્મા કંપનીની પાછળ વડોદરા મુળ રહે. ૯૦ સી/એચ વિજયનગર સ્ક્રીમ નંબર ૭૪ ઇન્દોર મધ્ય પ્રદેશ (ર) રંજત ધીરેન્દ્ર વ્યાસ  ઉ.વ. ૧૯ રહે, રૂમ નંબર ૨૬ એસ.પી બોઇઝ હોસ્ટેલ એમ.એસ યુનીવર્સીટી  વડોદરા શહેર મુળ રહે.સી સેકટર ૧૧૯ વૈશાલીનગર રીગરોડ ઇન્દોર મધ્યપ્રદેશ (૩) આઇજીનs/o જોન્સન ખિસ્ત્રી ઉવ ૨૩ ધંધો અભ્યાસ રહે ફતેગંજ લાલાભાઇ ના મકાન રેડ ચર્ચની પાસે વડોદરા શહેર મુળ રહે ગામ ચાલકુડી ટાઉન પલ્લીનાડા જી થ્રીસુર કેરાલા (૪) પુલકીત સંજીવ ગાંધી ઉવ ૨૦ ધંધો. અભ્યાસ રહે. આઇજીન જાનસન મકાનમાં ફતેગંજ ચોકલેટ રૂમની પાછળ મુળ રહે. હાઉસ નં.૪૩૮ સેકટર-૫૬, ગુરૂગ્રામ (ગુડગાવ) હરીયાણા (૫) રૂચીરs/o પ્રેમ નાયર ઉવ ૨૦ધંધો અભ્યાસ રહે રૂમ નંબર ૨૬એસ.પી બોઇઝ હોસ્ટેલ એમ.એસ યુનીવરસીટી વડોદરા શહેર મુળ રહે ગાયકવાડ રેસીડેન્સી લેન નંબર ૦૫ મમતાનગર સાંગવી જી પુણે મહારાષ્ટ્ર નાઓને રાવપુરા પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.નં. ૯૮/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૨૭, ૨૯૫(ક), ૨૯૮, ૫૦૪, ૫૦૫(૧) (ખ)(ગ), ૫૦૫(૨) તથા પબ્લીક પ્રોપર્ટી ડેમેજ એક્ટની કલમ ૩(૧) મુજબના ગુનાના કામે તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ ના ક.૧૪/૪૫ વાગે અટક કરવામાં આવેલ છે.

--

 

૩૫

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહેર

         આરોપી અબ્દુલ્લા @ ટીફીન અલીમંહમંદ પઠાણ રહે.૩૬ ક્વાટર હાથીખાના મહાવત ફળીયા વડોદરા નાનો કારેલીબાગ પો.સ્ટે થર્ડ ગુ.ર.નં.૪૭૩/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઈ),૮૧,૯૮(૨) મુજબના ગુનાના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને તા.૨૮/૧૨/૧૯ ના કલાક ૧૮/૩૦ વાગે અટક કરવામાં આવેલ છે.

 

--

 

૩૬

એસ.ઓ.જી. સ્ટાફ

વડોદરા શહેર

તા.૧૮/૧૨/૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે સાબરકાંઠા જીલ્લાના તલોદ પો.સ્ટે.માં તા.૨૩/૦૯/૧૮ ના રોજ નોંધાયેલ થર્ડ ગુ.ર.નં.૨૫૫/૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (ઇ),૧૧૬, ૯૮(ર), ૮૧ મુજબના વોન્ટેડ આરોપી રાજેશ અંબાલાલ પટેલ રહે.એલ/૨૩/૧૭૩ વિજયનગર, કોમ્યુનીટી હોલની પાછળ, હરણી રોડ વડોદરા વાળાને હરણી રોડ વિજયનગર પાસેથી ઝડપી પાડેલ.

-

 

૩૭

એસ.ઓ.જી. સ્ટાફ

વડોદરા શહેર

તા.૨૦/૧૨/૧૯ ના રોજ એન.ડી.પી.એસ.ની મળેલ બાતમી આધારે લક્ષ્મીપુરા રોડ વુડા સર્કલ ખાતેથી મહેશરામ ઉર્ફે બાબા કૃપાલરામ ખડકરામ રામ ઉ.વ.૨૪, રહે.મ.નં.૨૦, મિકીલા ખલપટૃા, તહેસીલ કપકોટ જીલ્લા બાગેશ્વર, ઉત્તરાખંડ હાલ રહે.બ્લોક નં.૩/૨૭, રૂમ નં.૪૦૨, વુડાના મકાનમાં, લક્ષ્મીપુરા રોડ, વડોદરાવાળાને ઝડપી પાડી તેના વિરૂધ્ધ લક્ષ્મીપુરા પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નં.૧૧૯/૧૯ એન.ડી.પી.એસ.એકટ ૮(સી), ૨૦ (બી),૨૯ મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરાવેલ છે.

માદક પદાર્થ ચરસ ૧ કિલો ૭૦ ગ્રામ કિ.રૂ.૨,૧૪,૦૦૦/- નો જથ્થો તથા મોબાઇલ ફોન -૦૧ કિ.રૂ.૫૦૦૦/- તથા રોકડા રૂ.૧૪૦/- તથા કોલેજ બેગ કિ.રૂ.૨૦૦/- સહીત કુલ્લે રૂ.૨,૧૯,૩૪૦/-

 

૩૮

એસ.ઓ.જી. સ્ટાફ

વડોદરા શહેર

        તા.૨૬/૧૨/૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે રાવપુરા પો.સ્ટે.માં નોધાયેલ ફસ્ટ ગુ.ર.નં-પ૭/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૯ર,૩ર૩,પ૦૪,૧૧૪ મુજબના નોધાયેલ અન ડીટેકટ ગુનાની તપાસ હાથ ધરી ટેકલીકલ સર્વેલન્સથી લુટમાં ગયેલ મો.ફોનની આઇ.એમ.ઇ.આઇ નંબરથી આરોપીની સચોટ માહીતી મેળવી આરોપીની સતત તપાસમાં રહેતાં દુમાડ ચોકડી ખાતેથી આરોપી સંજયભાઇ જેસીંગભાઇ જખાણીયા ઉ.વ.રર રહે. ઢેઢુકી ગામ ,અજમેરગામની બાજુમાં,તા.જસદણ જી.રાજકોટ હાલ રખડતો વડોદરાનાઓને લુટ કરેલ મો.ફોન સાથે પકડી પાડેલ.

-

 

૩૯

ટ્રાફિક શાખા વડોદરા શહેર

            તા.૦6/12/2019 ના રોજ વડોદરા શહેર મે પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નર સા. શ્રી  ટ્રાફિક  નાઓના ફરમાનથી RSP ટીમ દ્વારા ન્યુ ઇરા ગર્લ્સ સ્કુલ,કરેલીબાગ ખાતે  ટ્રાફિક અવેરનેસ આવે તે માટે પોગ્રામનું આયોજન કરેલ.જેમાં આચાર્ય શ્રી તથા શિક્ષકગણ તથા વિદ્યાર્થીઓને   ટ્રાફિકના નિયમો   જેવા કે હેલ્મેટ,શિટબેલ્ટ વિગેરે વિશે વિશેષ સમજ કરી.તેમજ ટ્રાફિક અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોનું પણ વાર્તાલાપ દ્વારા માહિતી પુરી પાડેલ. તેમજ ટ્રાફિક નિયમો તથા દિશા ચિહ્નો દર્શાવતા પેમ્પલેટનું તથા "અકસ્માતથી બચો" પુસ્તિકાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

 

 

           તા.15/12/2019 ના રોજ વડોદરા શહેર મે પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી ટ્રાફિક નાઓના ફરમાનથી  મોર્ડન સ્કુલ તાંદલજા ખાતે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ,"સાત સૂત્રીય" કાર્યક્રમ "તાંદલજા વિઝન 2030" નું આયોજન કરેલ. જેમાં બાળકો, યુવાનો,સ્ત્રી-પુરૂષો, અને વડીલોના  શ્રેષ્ઠ વિકાસ તથા વિસ્તારમાં વસતા દરેક નાગરિકના સામુહિક, સામાજિક,કૌટુંબિક અને વ્યક્તિગત જીવનની ગુણવત્તા સુધરે એ ધ્યેય સાથે  યુથ-લીડરશિપ,સ્કિલ ડેવલોપમેન્ટ  માટે પ્રોત્સાહન મળે તે માટે વિદ્યાર્થીઓનો સન્માન સમારોહ રાખેલ. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્યમાં શ્રેષ્ઠ સફળતા પ્રાપ્ત કરે તે માટે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડેલ તેમજ ટ્રાફિક અવેરનેસ આવે તે માટે  ટ્રાફિક નિયમો અંગે સમજ આપી. સદર કાર્યક્રમમાં મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી ટ્રાફિક શાખા, Psi શ્રી એન.ડી.ચૌધરી, ટ્રાફિક તથા આર.એસ.પી.ટીમ હાજર રહ્યા.

 

 

         તા.18/12/2019 ના રોજ વડોદરા શહેર મે. પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી  ટ્રાફિક તથા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી ટ્રાફિક શાખા નાઓના ફરમાનથી RSP ટીમ  અને એવીયન TVS શોરૂમ, ઓલ્ડ પાદરા રોડ નાઓના સૌજન્યથી યસ કોમ્પલેક્ષ ચાર રસ્તા  ખાતે નાગરિકોમાં ટ્રાફિકની સભાનતા લાવવા માટે વધુ લોકો ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરે તે હેતુથી ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરતા વાહન ચાલકોને જેવા કે હેલ્મેટ, શીટ બેલ્ટ, ઝેબ્રા ક્રોસિંગનું પાલન કરતા વાહન ચાલકોને ચોકલેટ આપી સન્માનિત કરેલ. તથા અન્ય વાહન ચાલકોને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવા સમજ કરવામાં આવી તેમજ ટ્રાફિકના નિયમો દર્શાવતા પેમ્પ્લેટનું વિતરણ કરવામાં  આવ્યા.

 

 

            તા.21/12/2019 ના રોજ વડોદરા શહેર મે પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નર સા. શ્રી  ટ્રાફિક તથા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી  નાઓના ફરમાનથી ઓરિસ્સાથી આવેલ સાયકલીસ્ટ શ્રી સતિષભાઈ મિશ્રા કે જેઓ "સડક સુરક્ષા" વિષય પર જાગૃકતા લાવવા માટે ભારત દેશમાં સાયકલ પર ફરે છે આજે તેઓ વડોદરા શહેર ખાતે આવેલ તેમના સન્માન માટે ગાયત્રી સ્કૂલ,ગોત્રી તથા બરોડા હાઈસ્કૂલ,અલકાપુરી ખાતે સન્માન સમારોહનું આયોજન કરેલ. સદર પોગ્રામમાં RSP ટીમ તથા લાયન્સ ક્લબ ઓફ બરોડા વીઆઇપીના મેમ્બરો હાજર રહ્યા. દ્વારા ટ્રાફિક અવેરનેસને લાગતી ખુબજ સુંદર માહિતી સદર સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓને આપી. તેમજ વડસર રોડ પર જે વાહન ચાલકો ટ્રાફિકાના નિયમો જેવાકે હેલ્મેટ,સીટ બેલ્ટ પહેરેલ હોય તેઓનું સન્માન તુલસીનો છોડ આપી કરવામાં આવેલ.

 

 

           તા.28/12/2019 ના રોજ વડોદરા શહેર મે પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નર સા. શ્રી  ટ્રાફિક  નાઓના ફરમાનથી RSP ટીમ દ્વારા ફેકલ્ટી ઑફ ટેકનોલોજી ઍન્ડ એન્જીનીયરીંગ, એમ.એસ.યુનિવર્સિટી (કલાભવન) ખાતે   વિદ્યાર્થીઓમા ટ્રાફિક અવેરનેસ આવે તે માટે ટ્રાફિક અવેરનેસ પોગ્રામનું આયોજન કરેલ.જેમાં અધ્યાપકશ્રીઓ તથા વિદ્યાર્થીઓને ટ્રાફિકના નિયમો   જેવા કે હેલ્મેટ,શિટબેલ્ટ વિગેરે વિશે વિશેષ સમજ કરી.તેમજ ટ્રાફિક અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોનું પણ વાર્તાલાપ દ્વારા માહિતી પુરી પાડેલ. તેમજ ટ્રાફિક નિયમો તથા દિશા ચિહ્નો દર્શાવતા પેમ્પલેટનું  વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

 

 

            તા.29/12/2019 ના રોજ વડોદરા શહેર મે. પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી  ટ્રાફિક તથા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી ટ્રાફિક શાખા નાઓના ફરમાનથી RSP ટીમ  અને એવીયન TVS શોરૂમ, ઓલ્ડ પાદરા રોડ નાઓના સૌજન્યથી રાણેશ્વર ચાર રસ્તા  ખાતે નાગરિકોમાં ટ્રાફિકની સભાનતા લાવવા માટે વધુ લોકો ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરે તે હેતુથી ટ્રાફિક અવેરનેસ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરેલ.જેમાં વાહન ચાલકો હેલ્મેટ, શીટ બેલ્ટ, ઝેબ્રા ક્રોસિંગ વગેરે નિયમોનું પાલન કરે તે માટે સમજ કરવામાં આવી તેમજ ટ્રાફિકના નિયમો દર્શાવતા પેમ્પ્લેટનું વિતરણ કરવામાં  આવ્યા.

 

 

             તા.31/12/2019ના રોજ વડોદરા શહેર મે. પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સુચનાથી નાયબ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી  ટ્રાફિક તથા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર શ્રી ટ્રાફિક શાખા નાઓના ફરમાનથી RSP ટીમ  અને JCI અલકાપુરી  નાઓના સૌજન્યથી નરહરિ સર્કલ ખાતે નાગરિકોમાં ટ્રાફિકની સભાનતા લાવવા માટે વધુ લોકો ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરે તે હેતુથી ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરતા વાહન ચાલકોને જેવા કે હેલ્મેટ, શીટ બેલ્ટ, ઝેબ્રા ક્રોસિંગનું પાલન કરતા વાહન ચાલકોને ચોકલેટ આપી સન્માનિત કરેલ. તથા અન્ય વાહન ચાલકોને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવા સમજ કરવામાં આવી તેમજ ટ્રાફિકના નિયમો દર્શાવતા પ્લે કાર્ડનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું.તેમજ ટ્રાફિકના નિયમો દર્શાવતા પેમ્પ્લેટનું વિતરણ કરવામાં  આવ્યા.