પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

જાહેર માહિતી અધિકારી

2/22/2020 1:03:34 AM
  જાહેર માહિતી અધિકારી    
નામ હોદ્દો કચેરી ઘર મોબાઇલ ફેકસ
શ્રી અનુપમસિંહ ગહલૌત  પોલીસ કમિશ્‍નર 0265-2431515 2324020 99784 05299 0265-2432582
શ્રી કે જી ભાટી  સયુકત પોલીસ કમિશ્‍નર 0265-2432020 9978405845 0265-2414996
શ્રીમતિ સરોજકુમારી   નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વહીવટ) 0265-2431717 9978405866 0265-2431717
શ્રી દિપકકુમાર મેઘાણી નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વિભાગ 1) 0265-2432424 9978405084 0265-2432424
શ્રી સંદીપ ચૌધરી  નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વિભાગ 2) 0265-2432626 9978408866 0265-2432626
શ્રી સંજય ખરાત  નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વિભાગ 3) 0265-2565502 9978408976 0265-2432582
શ્રી અચલ ત્યાગી  નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વિભાગ 4) 0265-2430006 9978408950 0265-2432582
શ્રી જયદીપસિંહ જાડેજા   નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (ક્રાઈમ) 0265-2410833 9978406093 0265-2432582
શ્રી એન્ર્ડુ મેકવાન    નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (ટ્રાફિક) 0265-2411135/2411134   9904808722 0265-2432582
શ્રી વી.પી. ગામીત મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર કંટ્રોલરૂમ 0265-2458300  0265-2415111/100  9978408513 0265-2432582
સુ શ્રી તેજલ પટેલ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર સ્‍પેશ્યલ બ્રાન્ચ 0265-2422587 9978408440 0265-2432582
શ્રીમતિ એ કે વાનાણી  મદદનીશ પોલીસ 0265-241134/2423505 9978408441 0265-2432582
કમિશ્‍નર ટ્રાફિક બ્રાન્ચ
શ્રી પી એચ ભેસાણીયા  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’એ’ડીવીઝન 0265-2413404 - 9978407278 0265-2432582
શ્રી બી. એ. ચૌધરી  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍ન ’બી’ડીવીઝન 0265-2385101 9978407279 0265-2432582
સુ.શ્રીમતી મેઘા.આર.તેવાર  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’સી’ ડીવીઝન 0265-2426827 9978408514 0265-2432582
શ્રી એ. વી. રાજગોર  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’ડી’ ડીવીઝન 0265-2334485 9978408439 0265-2432582
શ્રી એસ જી પાટીલ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’ ઈ’ડીવીઝન 0265-2413404 9978408971 8980049567 0265-2432582
શ્રી એસ. બી. કુંપાવત   મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર’એફ’ડીવીઝન  0265-2636402 9878408972  9925033275 0265-2432582
શ્રી પી. આર. રાઠોડ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’જી’ ડીવીઝન 0265-2565503 9878408973 0265-2432582
શ્રી બી. બી. રાઠોડ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર સાયબર  ’એચ ડીવીઝન  (eGujcop) 0265-2428251 9978408974 / 9727377701 0265-2432582
શ્રી ડી. કે. રાઠોડ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર એસ.સી./ એસ.ટી. સેલ  0265-2418551 9978408298 0265-2432582
શ્રી ડી. એચ. ચૌહાણ  મદદનીશ  પોલીસ કમિશ્‍નર(ક્રાઈમ) 0265-2512200 9978408281 0265-2432582
શ્રી પી. આઇ. સેદાણે  i/c મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર વહીવટ અને તાલીમ (મુખ્ય મથક) 0265-2644650 7096224352 0265-2644650
શ્રી વી.પી. ગામીત         i/c નાયબ વહીવટી 0265-2431600 9978408513 0265-2432582
અધિકારી
શ્રી કે. પી. પરમાર  પો.ઈન્‍સ. 0265-2424397 9979099190 0265-2424397
વાડી પો.સ્‍ટે.
શ્રી બી. એમ. રાણા  પો.ઈન્‍સ. 0265-2516722 9712908539 0265-2571843
પાણીગેટ પો.સ્‍ટે.
શ્રી વી. પી. ચૌહાણ પો.ઈન્‍સ. 0265-2510820   0265-2510821 9979952098 0265-2510820
બાપોદ પો.સ્‍ટે.
શ્રી આર. એ.પટેલ  પો.ઈન્‍સ.                   0265-2656000   0265-2656000
મકરપુરા પો.સ્‍ટે. 9925041435
શ્રી બી.જી.ચેતરીયા  પો. ઈન્‍સ. 0265-2635856 9925041435 0265-2432582
માંજલપુર પો.સ્‍ટે.
શ્રી એસ. વી. ચૌધરી  પો.ઈન્‍સ. 0265-2459599    0265-2459461   0265-2459599
નવાપુરા પો.સ્‍ટે. 9099979813
શ્રી જે. એચ. ચૌધરી પો.ઈન્‍સ. 0265-2411227   0265-2411227
રાવપુરા પો.સ્‍ટે. 9712968125
શ્રી ડી. કે. વાધેલા પો..સ.ઈન્‍સ. 0265-2342400 9099966865 0265-2342400
જે.પી.રોડ પો.સ્‍ટે.
શ્રી એ બી ગોહીલ  પો.સ.ઈન્‍સ. 0265-2370061 9979892485 0265-2432582
ગોત્રી પો.સ્‍ટે.
શ્રી ડી. જે. સોસા પો.ઈન્‍સ. 0265-2571211  0265-2561310 8980018335 0265-2571211
સીટી પો.સ્‍ટે.
શ્રી એસ. એ.આંણદ i/c PSI    પો.ઇ.    0265-2523522            0256-2523255  97788 88289 0265-2523522
વારસીયા
શ્રી આર એ જાડેજા  પો.ઈન્‍સ. 0265-2459744 9825750363 0265-2459744
કારેલીબાગ પો.સ્‍ટે.
શ્રી આર એસ ડોડીયા  પો.ઈન્‍સ. 0265-2776763 9825271400 0265-2773394
છાણી પો.સ્‍ટે.
શ્રી એ કે વાડિયા  પો.ઈન્‍સ. 0265-2840440 9426455386 0265-2840440
નંદેસરી પો.સ્‍ટે.
શ્રી એસ જી સોલંકી  પો. ઈન્‍સ. 0265-2361479 98795 98198 0265-2361479
સયાજીગંજ પો.સ્‍ટે.
શ્રી ડી. બી. ગોહીલ પો.ઈન્‍સ. 0265-2776722 9924246464 0265-2776722
ફતેગંજ પો.સ્‍ટે.
શ્રી કે એમ. છાસીયા પો.ઈન્‍સ. 0265-2285803   9979995209 0265-2285803
ગોરવા પો.સ્‍ટે. 0265-2281313 9924550303
શ્રી બી.એચ.શીંગરખીયા  i/c પો.સ.ઈન્‍સ. 0265-2223933            0265-2232382 9909599991 0265-2232382
જવાહરનગર પો.સ્‍ટે.
શ્રી પી ડી પરમાર  પો..ઈન્‍સ. 0265-2774445 9879595403 0265-2774446
સમા પો.સ્‍ટે
શ્રી  એન. કે. વ્યાસ  પો.ઈન્સ. 0265-2399500   0265-2432582
લક્ષ્‍મીપુરા પો.સ્‍ટે 9999912793
શ્રી આર. એસ. બારીયા પો.ઈન્‍સ. 0265-2541423 9712908539 0265-2654423
હરણી પો.સ્‍ટે.
શ્રીમતી એસ. એચ.બુલાન વુ.પો.ઈન્‍સ. 0265-2411855 7622047727 0265-2355848
મહિલા પો.સ્‍ટે.
શ્રી એન.એચ.બહ્મભટ્ટ પો. કમિ. રીડર પો..ઈન્સ. 0265-2431440 9979892485 0265-2431440
  સંયુકત. પો. કમિ. રીડર પો.ઈન્સ 0265-2436999– એક્ષ્‍ટે131   0265-2432582
શ્રી જે. જે. પટેલ            શ્રી એ.બી. જાડેજા  પો.ઈન્‍સ. 0265-2513635 9979412100 9687500111 0265-2513634
ડી.સી.બી. પો.સ્‍ટે.
શ્રી એમ.વી ભગોરા         શ્રી એમ આર. પટેલ પો.ઈન્‍સ. 0265-2429020 9998969966 0265-2429020
પી.સી.બી.
શ્રી એમ. આર. સોલકી    શ્રી વી બી. આલ પો.ઈન્‍સ. 0265-2410200  9825700731  8980037926 0265-2410200
એસ.ઓ..જી.
શ્રી એમ.કે.મોટવાણી શ્રીમતી એસ.એમ. ક       પો.ઈન્સ.સાયબર 0265-2513650  98795 33150   0265-2432582
પો.સ.ઈન્‍સ.સાયબર ક્રાઇમ સેલ /અરજી 
શ્રીમતી જે. આર.સોલકી    પો.ઈન્સ. 0265-2513634 7622047727 0265-2436999
એમ.ઓ બી.
શ્રી વી. એમ. દવે  પો.ઈન્સ. 0265-2436999-એક્ષ્‍ટે.132 9924190323 0265-2423950
લાયસન્‍સ બ્રાન્ચ
શ્રી જે કે પટેલ  પો.ઈન્સ.   0265-2225746/24111134 98259 87379 0265-2225746/24111134
ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  1
શ્રી ઝેઙ એમ.સીન્‍ધી પો.ઈન્સ. 0265-2225746/24111134 9426360409 0265-2225746/24111134
ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  2
શ્રી આર. એમ. ચૌહાણ પો.ઈન્સ. 0265-2225746/24111134   9099979813 0265-2225746/24111134
ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  3
શ્રી એમ.આર. પાંડોર  પો.ઈન્સ.             ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  4 0265-2225746/24111134   9427037397 0265-2225746/24111134
શ્રી એચ.એમ. રાઠવા પો.ઈન્સ.             ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  5 0265-2225746/24111134   9904320847 0265-2225746/24111134
શ્રી એમ.ડી. ઝાલા પો.ઈન્સ.             ટ્રાફિક બ્રાન્ચ  6 0265-2225746/24111134   9727285247 0265-222574624111134
શ્રી.એચ.વી.પટેલ  પો.સબ.ઈન્સ સી.સી.ટીવી ક્ન્ટ્રોલ  0265-2225746/24111134      0265-222574624111134
  અરજી સંબધે સંપર્ક  0265-2436999/2435947      
  પાસપોર્ટ/PCC  સંપર્ક  0265-2423950      
શ્રી એમ. વી. ગઢવી  સંકલનકક્ષ પો.ઈન્સ. ઈન્સ.સ્‍પે.બ્રાન્ચ 0265-2423950 97267 38014 0265-2225746 
શ્રી એન.એચ.બહ્મભટ્ટ  i/c પો.ઈન્સ. એલ.આર. કંટોલ રુમ 0265-2458300  0265-2415111/100  9979892485 0265-2435000
શ્રી પી. બી. વાઘેલા પો.સ.ઈન્સ. BDDS  0265-2225746   9327996961 0265-2435000
શ્રી પી. આઇ. સેદાણે       રી.પો.ઈન્સ. 0265-2644650             7096224352 0265-2644650
પોલીસ હેડ ક્વોર્ટર્સ 0265-2641194
શ્રી અતુલ ગંગવાલ પો.ઈન્સ. વાયરલેસ 0265-2641081 7016061078 0265-2432582
શ્રી દેવસીગભાઇ કલગીભાઇ એ.એસ.આઇ.ઘોડેસવાર 0265-2641194   8347187144 0265-2432582
શ્રી મહેન્દસીહ ભગોરા i/c પો.સ.ઈન્સ. 0265-2636271 9408367076 0265-2432582
એમ. ટી. ઓ./MTO
શ્રી. વી. ડી. પરમાર        પો.વા.સ.ઈ. 0265-2427455  2436999-એક્ષ્‍ટે.-146  97275 72427    0265-2432582
પો.વા.સ.ઈ કોમ્પ્‍યુટર 
  પો.સ.ઈ. 0265 2427455   0265-2432582
ટી પી સેન્ટર  
  ના.પો..કમિ. રીડર ઝોન ૧ પો.સ.ઈન્સ./ ASI 0265-2360165      0265-2432582
  ના.પો..કમિ. રીડર ઝોન ર પો.સ.ઈન્સ. 0265-2436999- Ext 142     0265-2432582