પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

પોલીસ કમિશનરશ્રીની નામાવલી

2/22/2020 1:09:11 AM

POLICE COMMR. NI  NAMAVLI

Police Commissioner Incumbency Chart of Vadodara City

SR.NO.

NAME

PERIOD FROM

TO DATE

1.

SHRI R.SIBAL

14-10-1981

13-09-1982

2.

SHRI JASPAL SINGH

04-09-1982

13-12-1982

3.

SHRI P.K.DATTA

14-12-1982

15-06-1986

4.

SHRI M.M.MEHTA

16-06-1986

30-06-1988

5.

SHRI P.K.BANSAL

01-07-1988

07-03-1989

6.

SHRI A.K.TONDON

07-03-1989

01-01-1990

7.

SHRI C.P.SINGH

15-01-1990

26-09-1990

8.

SHRI M.M.MEHTA

27-09-1990

05-01-1992

9.

SHRI HIRALAL

10-01-1992

04-12-1995

10.

SHRI P.J.G.NAMPOOTHIRI

05-12-1995

05-06-1996

11.

SHRI R.M.S.BRAR

06-06-1996

15-05-1998

12.

SHRI K.N.SHARMA

16-05-1998

21-12-1998

13.

SHRI J.MAHAPATRA

22-12-1998

04-12-2001

14.

SHRI DEEPAK SWAROOP I/C

05-12-2001

22-01-2002

15.

SHRI D.D.TUTEJA

23-01-2002

31-05-2003

16.

SHRI SUDHIR SINHA

01-06-2003

28-02-2005

17.

SHRI DEEPAK SWAROOP

28-02-2005

14-12-2006

18.

SHRI P.C.THAKUR

14-12-2006

21-11-2007

19.

SHRI RAJAN PRIYADARSHEE

21-11-2007

21-05-2008

20.

SHRI RAKESH  ASTHAANA

21-05-2008

06-06-2011

21.

SHRI SATISH  SHARMA

06-06-2011

16-08-2014

22

SHRI E.RADHAKRISHANA

16-08-2014

14-10-2016

23

SHRI MANOJ SASHIDHAR

14-10-2016

20-07-2018

24

SHRI ANUPAM SINGH GAHLAUT

20-07-2018

CONTINUE