પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

અંદાજપત્ર

2/21/2020 11:28:53 PM

દર વર્ષે મંજુર થયેલ અંદાજપત્ર મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય ગાંધીનગર તરફથી મુખ્ય સદર ૨૦૦૫-૧૦૯(૬) પોલીસ કમિશનરશ્રી વડોદરા શહેર માટે મંજુર થયેલ અંદાજપત્ર પૈકી દર માસે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે. જેમા ભથ્થા તેમજ તમામ પ્રકારના ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. આ મંજુર થયેલ અંદાજપત્રની માહિતી નીચે મુજબ છે.  YEAR  2017-2018

Sr. No.

Year

Detail

1

2017-2018

General                              –     1559441000/-

2

-"-

Extra guard                        –         38808000/-

3

-"-

109 - District Police
01- M.A.P.- 6                    –        320393000/-

4

-"-

Lok Rakshak                     –             -

5

-"-

SC/ST                                –            1905000/-

6

-"-

07- Police Lockup Guard  –            1000000/-

7

-"-

Suomoto                            –          5334000/-

8

-"-

SOG                                  –          17137000/-