પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

વિદેશ જવા માટે નો ઓબજેકશન સર્ટી (NOC)ના હકક

12/11/2019 2:34:32 AM

સદરહું કામગીરી તા.૧/૮/ર૦૧૪ થી અત્રેની કચેરીએ કામગીરી બંધ કરવામાં આવેલ છે અને હાલમાં ફોરેનર્સને લગતી તમામ કામગીરી (પાકિસ્તાન સિવાય) FRRO પોલિટેકનીક અમદાવાદ ખાતે થાય છે