પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

4/10/2020 3:44:36 AM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત