પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

12/11/2019 2:31:33 AM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત