પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

વાહનચાલકો તથા રોડ વપરાશકારો માટે સૂચનો

2/22/2020 1:07:55 AM

વાહન ચાલકો અને રોડ વપરાશકારો માટે રોડ સલામતિ અને ટ્રાફીક વ્યવસ્થા જાળવવા તકેદારીના મૂળભૂત સૂચનો નીચે મુજબ છે.