પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

હાઇવે અકસ્‍માત અટકાયત અને બચાવ

2/21/2020 11:02:59 PM
_ શું અપેક્ષા રાખી શકાય ?
_ વાહન અકસ્માત અટકાવવાના સુચનો
_ મુસાફરોએ શું કાળજી લેવી ?
_ પોલીસે માર્ગ અકસ્માત નિવારવા શું કાળજી લેવી ?
_ ચાલો મંથન કરીએ