પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

માર્ગદર્શન

4/10/2020 5:22:12 AM

માર્ગદર્શન

 
 
 

૧.

કાયદાની સમજ

૨.

સુપ્રીમ કોર્ટનો ચૂકાદો

૩.

મહિલા અત્‍યાચાર

૪.

મહિલાએ શું કરવું ?

પ.

હાઈવે અકસ્‍માત