પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

વડોદરા ટ્રાફીક પોલીસ

2/22/2020 1:05:55 AM

વડોદરા ટ્રાફીક પોલીસ કામગીરી

 
 

·  ટુ વ્હીલર માટે કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને સજાની વિગત

·  વાહનો માટે કાયદાકીય દંડની રકમ

·  વાહન ચોરી અટકાવવા અગત્યના માર્ગદર્શક સુચનો

·  Do & Dont's

·  દંડથી બચવા અને સુરક્ષા માટે ટ્રાફીકના નિયમો જાળવો

·  FAQ'S